W poniedziałek 22 maja 2017 r. o godz. 11.00 w Skawinie, na rondzie ppor. Ułanów Karpackich Tomasza Skrzyńskiego – ul. Energetyków 2 , minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał Program Inwestycyjny dla obwodnicy Skawiny. Chodzi o dostosowanie odcinka I obwodnicy Skawiny do parametrów drogi klasy GP.

Dostosowanie  odcinka I obwodnicy Skawiny do parametrów drogi klasy GP zakończy cały proces inwestycyjny związany z budową obwodnicy Skawiny, która przebiegała etapami. Odcinek I wybudowany został przez miasto w 2006 r. Odcinki II i III, oddano do użytku w listopadzie 2014 r. Budowę IV i V odcinka obwodnicy Skawiny od ulicy Energetyków do włączenia do drogi krajowej nr 44 poprzez rondo czterowlotowe sfinansuje GDDKiA. Skrzyżowanie ul. Krakowskiej z I odcinkiem obwodnicy wymaga przebudowy na trójwlotowe rondo. Umowa z wykonawcą w systemie „projektuj i buduj” została podpisana przez GDDKiA w dniu 22.08.2016 r. Zakończenie robót i oddanie ronda do ruchu przewiduje się w maju 2018 r.

Dostosowanie I odcinka obwodnicy Skawiny do parametrów drogi krajowej klasy GP pozwoli finalnie na przełożenie ruchu z dotychczasowej dk 44 biegnącej przez środek miasta, na obwodnicę. W ten sposób centrum miasta zostanie odciążone z ruchu, poprawi się bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Według generalnego pomiaru ruchu wykonanego w 2015 r. dla Polski, drogą krajową nr 44 na odcinku Skawina – Kraków porusza się średnio 20 331 pojazdów na dobę. Dla Polski średni ruch wynosi 11 178 poj./dobę

Budowa obwodnicy Skawiny – odc. IV i V wraz z podłączeniem obwodnicy do dk 44

długość odcinka drogi jednojezdniowej wynosi 2,2 km

klasa techniczna drogi: GP

prędkość projektowa: 60 km/h

szerokość jezdni: 7,0 m

Inwestycja obejmuje:

– budowę IV i V odcinka obwodnicy Skawiny od ulicy Energetyków do włączenia do drogi krajowej nr 44 poprzez rondo czterowlotowe – realizowane na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie i finansowane przez GDDKiA na podstawie porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego.

– przebudowę skrzyżowania i włączenie I odcinka wybudowanej obwodnicy do istniejącej dk 44 realizowanej w całości przez GDDKiA Oddział w Krakowie, w systemie „projektuj i buduj”. Wybudowany kilka lat wcześniej przez gminę Skawina I odcinek obwodnicy Skawiny, funkcjonujący dotychczas jako droga gminna jest podłączony do istniejącej dk 44 na zasadzie podporządkowania. Zmiana przebiegu dk 44 ( obwodnicą ) wymaga zmiany organizacji ruchu. Z przeprowadzonej analizy przyszłego ruchu w opracowanej koncepcji wynika, że niezbędne jest przebudowanie istniejącego skrzyżowania na rondo trójwlotowe. Umowa z wykonawcą w systemie P&B została podpisana w dniu 22.08.2016 r. Zakończenie robót i oddanie ronda do ruchu przewiduje się w maju 2018 r.

– dostosowanie wybudowanego przez miasto Skawina w 2006 roku I odcinka obwodnicy Skawina o długości 1,0 km do parametrów klasy GP (z uwagi na konieczność realizacji niezbędne są dodatkowe środki finansowe stąd podpisanie aneksu do Programu Inwestycyjnego)

Szacunkowy łączny koszt inwestycji: 65 789,5 tys. zł

Źródło:
GDDKiA / fot. Sławomir Trzeciak (Gmina Skawina – Facebook)