Szkoła chętnie pyta, ale czy lubi odpowiadać? Dla większości z nas jest już oczywiste, że możemy wysyłać wnioski o informację publiczną do władzy – lokalnej czy centralnej. Wiemy również, że możemy pytać takie instytucje jak szkoły, czy przedszkola. A czy szkoły wiedzą, że muszą odpowiadać? Postanowiliśmy to sprawdzić i ponad miesiąc temu wywołaliśmy do tablicy 23 placówki z terenu gminy. We wniosku zapytaliśmy o średnie wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli za rok 2016 (ze wszystkimi dodatkami). Poprosiliśmy, by zgodnie z treścią ustawy o dostępie do informacji publicznej, odpowiedź była bez zbędnej zwłoki i w formacie cyfrowo przeszukiwalnym (edytowalnym), a nie obrazkowym. Odpowiedzi nadeszły praktycznie w ostatnich dniach przed upływem terminu lub ostatnim dniu. Jedna jednostka odpisała nam po terminie, a kolejna dopiero po ponownym skontaktowaniu się. To, jakie średnie wynagrodzenie mają nauczyciele stażyści, kontraktowi, mianowani czy dyplomowani możecie zobaczyć w poniższym zestawieniu. Przypominamy mieszkańcom, że każdy może korzystać ze swojego prawa i pytać instytucje publiczne o zagadnienia dotyczące spraw publicznych (także wynagrodzenie). Zasadą jest jawność działania administracji publicznej, szeroko rozumianej (urzędy i agencje centralne, urzędy gmin, powiatu, województwa, szkoły, przedszkola, spółki miejskie, gminne, biblioteki, muzea, itd).

We wniosku skierowanym do jednostek publicznych zapytaliśmy o:

– kwotę średniego miesięcznego wynagrodzenia w 2016 r. nauczycieli (z podziałem na wszystkie rodzaje: stażyści, mianowani, kontraktowi, itd. – jeśli dotyczy) zatrudnionych w Państwa placówce, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród/premii uznaniowych, „trzynastek”, ekwiwalentów, itp.

Zgodnie z treścią ustawy o dostępie do informacji publicznej, proszę o odpowiedź bez zbędnej zwłoki.

Jeśli to możliwe, uprzejmie proszę o odpowiedź w formie cyfrowo edytowalnej (przeszukiwalnej), a nie skan obrazkowy, …

 ___

Z odpowiedzi, które otrzymaliśmy, wykonaliśmy zestawienie:

(KLIKNIJ w obraz aby powiększyć)


Należy dodać, że wniosek został wysłany 17 marca br. w godzinach wieczornych. Ostatecznym terminem odpowiedzi był poniedziałek 3 kwietnia br. Dwie jednostki spóźniły się z odpowiedzią – jedna przesłała odpowiedź w 15. dniu, a druga po miesiącu, bo podany adres mailowy placówki na stronie gminaskawina.pl był nieaktywny. Już go poprawiono. Dlatego ponowoliśmy prośbę na poprawiony adres e-mail i w ciągu kilku godzin otrzymaliśmy odpowiedź.

Dwie jednostki odpisały, ale w formie obrazkowej (skany PDF!), a przecież prosiliśmy we wniosku o to, by odpowiedzi były w formie cyfrowo przeszukiwalnej.

Przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela w skład nauczycielskiej pensji wchodzą:

  • wynagrodzenie zasadnicze;
  • dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy;
  • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
  • nagrody i inne świadczenia, wynikające ze stosunku pracy (z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych takich jak np. dodatek wiejski czy mieszkaniowy).

Określenie wysokości powyższych dodatków, nagród i świadczeń, a także warunków wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw należy co do zasady do jednostek samorządu terytorialnego.

Stąd też we wniosku poprosiliśmy o podanie średnich wynagrodzeń już z tymi „dodatkami”.

Dla wyjaśnienia, nauczyciel zatrudniony w placówce prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego jest osobą pełniącą funkcje publiczne, dlatego też jeśli chcemy zapytać o wysokość wynagrodzenia konkretnego nauczyciela, otrzymane przez niego nagrody i ich uzasadnienie, albo wykształcenie, każdy z Was może to zrobić.