500+ wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego

076963_620Od 1 kwietnia 2016 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie, rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+). Kto nabywa prawa do świadczenia wychowawczego, jakie są zasady jego przyznawania i wypłacania – czytaj więcej!

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przyjmowane będą w:

 1. Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie w Sekcji Świadczeń Rodzinnych ul. Żwirki i Wigury 13 – wejście od strony Poczty, I piętro w godzinach:
  w kwietniu 2016 r. 

  • Poniedziałek 8.00 – 18.00
  • Wtorek 7.30 – 18.00
  • Środa 7.30 – 18.00
  • Czwartek 7.30 – 18.00
  • Piątek 7.30 – 14.30

  od maja 2016 r.

  • Poniedziałek 8.00 – 17.00
  • Wtorek 7.30 – 15.30
  • Środa 7.30 – 15.30
  • Czwartek 7.30 – 15.30
  • Piątek 7.30 – 14.30
 2. Biurze Obsługi Mieszkańca UMiG w Skawinie, Rynek 14 parter pok. 1 w godzinach pracy:
 • Poniedziałek 8.00 – 17.00
 • Wtorek 7.30 – 15.30
 • Środa 7.30 – 15.30
 • Czwartek 7.30 – 15.30
 • Piątek 7.30 – 14.30

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia do dnia 1 lipca 2016 r., prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Ustalenie prawa i wypłata świadczenia wychowawczego następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. DRUKI wniosków do pobrania poniżej, dostępne są również na stronie M-GOPS w Skawinie oraz  bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca UMiG w Skawinie oraz siedzibie M-GOPS w Skawinie.  Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem telefonu:  12 276 21 37 w. 22 i 34

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 1. obywatelom polskim,
 2. cudzoziemcom:
  a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia  społecznego,
  b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów  międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
  c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie  zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami,  o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,  jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli  zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę  na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu  miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz  obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na  podstawie wizy.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł miesięcznie przysługuje na drugie i kolejne dziecko niezależnie od osiągniętego dochodu.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny  w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo  o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie wychowawcze przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe  o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze NIE przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj.  domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku  wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, a także  szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne  utrzymanie, albo w pieczy zastępczej;
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne  dziecko.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje członkowi rodziny, jeżeli na dziecko przysługuje świadczenie wychowawcze lub świadczenie o charakterze podobnym do świadczenia wychowawczego za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Źródło: M-GOPS

076963_620

Załączniki:

Źródło: UMiG Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *