Będzie kolejna zmiana statutów jednostek pomocniczych Gminy (osiedla, sołectwa) i Statutu Gminy

Szykują się kolejne zmiany Statutu Gminy Skawina oraz statutów poszczególnych jednostek pomocniczych gminy (osiedla, sołectwa). Mamy nadzieję, że tym razem wprowadzone zostaną (ujednolicone) wszelkie właściwe zapisy, w tym np. dotyczące wyborów organów. Warto by ująć w statutach zapis o obowiązkowych wyborach dokonywanych w ustalonym lokalu wyborczym, przy powołanej do tego komisji, w dniu wolnym od pracy (np. w niedziele) i w szerokim zakresie godzinowym (np. od 8-20:00). To ważne, by wybory odbywały się nie na zebraniach wiejskich czy osiedlowych, na które przychodzi garstka ludzi (jak w przypadku Osiedla Ogrody ostatnio) albo ludzie stłoczeni są do granic możliwości domu ludowego (jak kilka lat temu w Jaśkowicach – rekord frekwencji w gminie), ale w trakcie wyborów jak na burmistrza czy do Rady Miejskiej (lokal wyborczy, komisja wyborcza, zapieczętowana urna, spis uprawnionych do głosowania, karty do głosowania, całodzienne głosowanie, oficjalne protokoły, itd.). Ponadto gdy w wyborach weźmie udział duża liczba uprawnionych, mandat wybranych osób do sprawowania władzy będzie o wiele mocniejszy.

Liczymy również, że w statucie gminy zostaną wprowadzone odpowiednie zapisy dotyczące zakazu łączenia stanowisk w jednostkach pomocniczych oraz Radzie Miejskiej w Skawinie.
 
Niedawno jeden z mieszkańców zgłosił do Rady Miejskiej propozycje powstrzymania się od obejmowania stanowisk w jednostkach pomocniczych gminy osób, które są już radnymi. Można bowiem dla przykładu wyobrazić sobie sytuację, w której sołtys będący jednocześnie członkiem komisji rewizyjnej Rady Miejskiej, dokonuje analizy złożonej przez mieszkańca skargi na działalność Sołtysa. Podobna sytuacja zachodzić może w przypadku członków Zarządu Osiedla. Siłą rzeczy, dopuszczając do takiej sytuacji zwiększa się stopień zagrożenia stronniczością działań osób, które piastują jednocześnie stanowisko w Radzie Miejskiej oraz w jednostce pomocniczej gminy.

W szczególności właśnie, mieszkaniec poddał pod rozwagę zmianę Statutu w tym zakresie tak, aby regulował szczegółowo zasady łączenia stanowisk w jednostkach pomocniczych oraz Radzie Miejskiej w Skawinie.

“Taka zmiana może przynieść wiele pozytywnych konsekwencji dla działania samorządu skawińskiego – w szczególności na jego najniższym, najbliższym mieszkańców poziomie.” – napisał (źródło: https://www.infoskawina.pl/czy-radni-soltysi-beda-kontrolowac-sami-siebie-pobierac-podwojne-pieniadze-list-mieszkanca-do-radnych-rady-miejskiej-w-skawinie/)

___
 
Jako Gmina Skawina zatrudniamy od lat radców prawnych, którzy za niemałe pieniądze podatników (ponad 13 tys. zł brutto na miesiąc – patrz rejestr umów), z pewnością pomogą radnym przygotować statuty na tzw. tip-top.
 
Ponadto jest obowiązek konsultacji zmian statutów z mieszkańcami, dlatego już dziś prosimy Was o ewentualne przygotowanie swoich uwag i opinii do tych statutów, żeby w trakcie konsultacji móc je zgłosić.
 
I przypominamy po raz kolejny:

Nie można obsadzić mandatu sołtysa bez głosowania

“Sołtysa można wybrać wyłącznie przeprowadzając wybory. Niedopuszczalne jest obsadzenie tego mandatu bez głosowania, nawet w przypadku zgłoszenia się tylko jednego kandydata.
Rada gminy nie może zatem w statucie sołectwa wyłączyć trybu wyborczego (głosowania) i określić odmiennego trybu powołania sołtysa. Ponadto rada nie może wskazywać, że w przypadku zgłoszenia się jednego kandydata na sołtysa uważa się go za wybranego, wyborów się nie przeprowadza i obsadza się mandat sołtysa bez głosowania. Stanowisko to potwierdził WSA w Gdańsku w wyroku z 22 marca 2018 r. (sygn. akt III SA/Gd 97/18) w którym orzekł, że „niedopuszczalnym było przyjęcie unormowania statutów sołectw, w świetle których, w przypadku zgłoszenia jednego kandydata i braku dalszych zgłoszeń, zarejestrowanego kandydata uważa się za wybranego i wyborów nie przeprowadza się”. (https://www.rp.pl/Ustroj-i-kompetencje/306059991-Sposoby-wyboru-soltysa.html).

Ponadto, sołtysa wybierają mieszkańcy, nie zebranie wiejskie.

Wojewoda warmińsko-mazurski (organ nadzoru) “podkreślił, że przydanie w przepisie rangi statutowej zebraniu wiejskiemu charakteru elekcyjnego jest sprzeczne także z regulacją art. 36 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w którym wyraźnie stwierdzono, że zebranie wiejskie jest w sołectwie organem uchwałodawczym, a wykonawczym – sołtys, natomiast działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Ustawodawca wskazując na uchwałodawczy charakter organu, jakim jest zebranie wiejskie, nie przyznał mu, zatem prawa wyboru organów sołectwa.

Potwierdza to także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 15 września 2009 r. (sygn. akt II SA/Op, 225/09) z którego wynika, że prawo wybierania sołtysa oraz członków rady sołeckiej wynikające z art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, nie może być utożsamiane i interpretowane poprzez prawo do udziału w zebraniu wiejskim, zdefiniowanym w przepisie art. 36 ust. 1 tej ustawy, stanowiącym, że organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie” (https://www.prawo.pl/samorzad/wojewoda-soltysa-wybieraja-mieszkancy-nie-zebranie-wiejskie,113633.html).

Analogicznie, “zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie (z 14 lutego 2017 r. sygn. akt II SA/Ol 1429/16) odwołanie sołtysa i rady sołeckiej winno odbywać się w takim samym trybie jak ich powołanie, a to oznacza, że stosownie do treści art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym powinno nastąpić w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.” (https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/zebranie-wiejskie-nie-od-wybierania-soltysa-oraz-czlonkow-rady-soleckiej,101644.html).

Wybór sołtysa wzbudził też zainteresowanie Rzecznika Praw Obywatelskich już ponad rok temu.

“Wiele kontrowersji budzi kwestia standardów kontroli przebiegu wyboru oraz możliwości składania oraz rozpatrywania protestów wyborczych zwłaszcza, że w przepisach prawa brak jest odpowiednich unormowań. Z analiz przeprowadzonych przez Biuro Rzecznika wynika, że tylko część gmin zamieszcza regulacje dotyczące procedury składania protestów wyborczych w wyborach sołtysa w swoich statutach. Problematyczna jest również kwestia, wskazana w jednej ze skarg skierowanych do Biura Rzecznika, dotycząca czasu głosowania, które trwa tylko pół godziny, braku możliwości dowozu do lokalu wyborczego osób niepełnosprawnych i starszych oraz niedostosowania lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych.” (Źródło: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-trzeba-uregulowac-kwestie-wyboru-soltysa-i-rady-soleckiej).
 

UCHWAŁA NR V/47/19

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia 27 lutego 2019 r.

 w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Skawinie ds. opracowania zmian w Statucie Gminy Skawina oraz w statutach jednostek pomocniczych gminy Skawina.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.), Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję doraźną Rady Miejskiej w Skawinie ds. opracowania zmian w Statucie Gminy Skawina oraz w statutach jednostek pomocniczych Gminy Skawina.

§ 2

Ustala się następujący skład Komisji:

  1. Antoni HOLIK
  2. Ewa MASŁOWSKA
  3. Stanisław PAC
  4. Antoni SAPAŁA
  5. Andrzej WRZOSZCZYK

§ 3

Komisja jest zobowiązana zakończyć prace do dnia 31 grudnia 2019 r. i w tym terminie przedłożyć Radzie Miejskiej w Skawinie projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Skawina oraz statutów jednostek pomocniczych Gminy Skawina.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa MASŁOWSKA

Źródło: BIP Gminy Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *