Będzie większa kontrola obywateli nad radnymi i wójtem?

jawnosc_sprzyja_kfr9Kancelaria Prezydenta proponuje nowe mechanizmy „kontroli wewnętrznej” samorządów zwiększające kontrolę obywateli nad radnymi i wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta). W rozmowie z Serwisem Samorządowym PAP sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński zwrócił uwagę, że w projekcie tzw. prezydenckiej ustawy samorządowej zaproponowano zestaw instrumentów kontrolnych, opierających się nie na kontroli zewnętrznej, a wewnętrznej samorządu. Zmiany w przepisach mają doprowadzić do zwiększenia transparentności, a w konsekwencji wprowadzić większą odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Zmiany w przepisach mają doprowadzić do zwiększenia transparentności, a w konsekwencji wprowadzić większą odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Ma się to odbywać poprzez instrumenty typu wysłuchanie publiczne.

Oprócz tego nieobligatoryjnie mogłyby być to projekty innych aktów prawa miejscowego. Natomiast wszystkie projekt uchwał musiałoby się znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Podanie ich do publicznej wiadomości miałoby się zbiegać z terminem przekazania projektów radnym.

Wzorując się na rozwiązaniach funkcjonujących w parlamencie, zaproponowano obowiązek rejestrowanego głosowania imiennego na sesjach rady. Zdaniem Olgierda Dziekońskiego nabiera to szczególnego znaczenia przy jednomandatowych okręgach wyborczych.

Kancelaria Prezydenta zaproponowała też przepisy dające kompetencje kontrolne komisjom rady gminy innym niż komisja rewizyjna. Zgodnie z projektem ustawy, oprócz komisji rewizyjnej uprawnienia do kontroli wójta czy gminnych jednostek organizacyjnych miałyby również pozostałe komisje.

Autor:
/kic/Serwis Samorządowy PAP

Więcej informacji na stronie:

Samorząd PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *