Budżet WIOŚ na lata 2017-2019 oraz przyznane nagrody dla kierownictwa Inspektoratu

[AKTUALIZACJA 28.11.2019 r.] Pewien obywatel chciał, i oczywiście miał prawo, wiedzieć jakie środki finansowe przeznaczone są na funkcjonowanie i pełnione zadania przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie na lata 2017, 2018 i 2019. Dodatkowo zapytano WIOŚ o kwestie dotyczące imion, nazwisk, stanowisk oraz kwot wraz z uzasadnieniami nagród przyznanych pracownikom WIOŚ w Krakowie, pełniących funkcje publiczne (czyli nie pełniących funkcji wyłącznie usługowych, takich jak goniec, sprzątaczka, konserwator, stróż, itp.) w roku 2017, 2018 i 2019 r. Jakież było zdziwienie wnioskodawcy, gdy najpierw odesłano go do wojewody (bo on te nagrody przyznawał), a potem po wymianie korespondencji, jednak udostępniono, tylko że wciąż niepełne dane na temat wielotysięcznych nagród przyznanych w krakowskim WIOŚ.

Ale zacznijmy od początku:

I. Wniosek obywatela o informację publiczną z 17 lipca 2019 r.:

Szanowni Państwo
 
W związku z brakiem tych informacji w BIP WIOŚ w Krakowie, uprzejmie proszę o odpowiedź na ten adres e-mail w zakresie:
 
1) imion, nazwisk, stanowisk oraz kwot wraz z uzasadnieniami nagród przyznanych pracownikom WIOŚ w Krakowie, pełniących funkcje publiczne (czyli nie pełniących funkcji wyłącznie usługowych, takich jak goniec, sprzątaczka, konserwator, stróż, itp.) w roku 2017, 2018 i 2019 r.
2) wysokości całego budżetu (środków) przeznaczonego na działania/zadania WIOŚ w Krakowie w latach 2017, 2018 i 2019.
 
Z góry dziękuję za szybką odpowiedź.
{…}

II. Odpowiedź WIOŚ z 1 sierpnia 2019 r. na złożony wniosek obywatela:

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam pismo dotyczące wniosku z dnia 17 lipca 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (uwierzytelnienie podpisu w załączniku).

Z poważaniem,
Katarzyna Goszczycka
Kancelaria WIOŚ w Krakowie

Załącznik:

III. Odpowiedź obywatela na pismo WIOŚ (2 sierpnia 2019 r.):

Wobec niepełnej odpowiedzi na wniosek, wnoszę o jej uzupełnienie w ciągu 3 dni.
Informacja o nagrodach (i uzasadnieniu tychże) dla osób  pełniących funkcje publiczne w WIOŚ to informacja jawna, dlatego też bezprawnym jest odsyłanie obywatela „po informację” gdzieś indziej.
WIOŚ w Krakowie jest w posiadaniu informacji, w jakiej wysokości i kto uzyskał nagrodę, dlatego raz jeszcze wnoszę o zaprzestanie łamania prawa przez WIOŚ w tym względzie.
Ponadto informuję, że osoby pełniące funkcje publiczne w WIOŚ to nie tylko te osoby, wymienione przez Państwa, ale również i kierownicy, inspektorzy, itd. Jedynie osoby stanowiące zaplecze gospodarczo-techniczne, jak sprzątaczki, gońce, kierowcy nie stanowią osób pełniących funkcje publiczne, zgodnie z orzecznictwem, literaturą, itd.
 
Raz jeszcze wnoszę o wykonanie wniosku w całości.

IV. WIOŚ przedłuża termin odpowiedzi o kilka tygodni (2 sierpnia 2019 r.):

Dzień dobry,

W załączeniu przekazuje pismo dotyczące wniosku z dnia 17 lipca 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,
Katarzyna Goszczycka
Kancelaria WIOŚ w Krakowie

Załącznik:
 

V. Właściwa odpowiedź na wniosek obywatela złożony w połowie lipca 2019 r., wpływa do niego… 16 września 2019 r.:

Wersja maszynowo przeszukiwalna:
 
W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji oraz prezentowanego stanowiska dotyczącego
osób pełniących funkcje publiczne, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
przekazuje informację o nagrodach przyznanych pracownikom pełniącym funkcje publiczne
w latach 2017, 2018 i 2019.W roku 2017 wydatkowano na nagrody dla ww. osób 16.000 zł z czego:

– Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Pan Paweł Ciećko otrzymał nagrody
przyznane przez Wojewodę Małopolskiego na łączną kwotę 10.000 zł – w uznaniu wkładu pracy
w realizację zadań związanych z funkcjonowaniem WIOŚ w I i II półroczu,
– Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Pan Ryszard Listwan
otrzymał nagrody przyznane przez Wojewodę Małopolskiego na łączną kwotę 6.000 zł – w uznaniu
wkładu pracy w realizację zadań związanych z funkcjonowaniem WIOŚ w I i II półroczu.W roku 2018 wydatkowano na nagrody dla ww. osób 16.000 zł z czego:

– Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Pan Paweł Ciećko otrzymał nagrodę
przyznaną przez Wojewodę Małopolskiego w kwocie 5.000 zł – w uznaniu wkładu pracy
w realizację zadań związanych z funkcjonowaniem WIOŚ w I półroczu,
– p.o. Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Pani Barbara Żuk otrzymała
nagrodę przyznaną przez Wojewodę Małopolskiego w kwocie 5.000 zł – w uznaniu wkładu pracy
w realizację zadań związanych z funkcjonowaniem WIOŚ w II półroczu,
– Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Pan Ryszard Listwan
otrzymał nagrody przyznane przez Wojewodę Małopolskiego na łączną kwotę 6.000 zł – w uznaniu
wkładu pracy w realizację zadań związanych z funkcjonowaniem WIOŚ w I i II półroczu.W roku 2019 wydatkowano na nagrody dla ww. osób 9.000 zł z czego:

– p.o. Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Pani Barbara Żuk otrzymała
nagrodę przyznaną przez Wojewodę Małopolskiego w kwocie 5.000 zł – w uznaniu wkładu pracy
w realizację zadań związanych z funkcjonowaniem WIOŚ w I półroczu,
– Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Pan Ryszard Listwan
otrzymał nagrody przyznane przez Wojewodę Małopolskiego w kwocie 4.000 zł – w uznaniu
wkładu pracy w realizację zadań związanych z funkcjonowaniem WIOŚ w I półroczu.

 

Komentarz redakcyjny:

Wobec powyższego „zwlekania” z udzieleniem informacji oraz próbą „zablokowania” jej udostępnienia poprzez skierowanie obywatela po nią aż do wojewody nasuwa się pytanie: czy osoby odpowiedzialne za kierowanie WIOŚ w Krakowie znają zapisy Konstytucji RP, ustawę o dostępie do informacji publicznej i materię, w której powinni potrafić się poruszać jako urzędnicy państwowi i profesjonaliści? No bo przecież nie pierwszy raz (zapewne) odpowiadają na tego rodzaju pytania, a z powyższego trwającego dwa miesiące procesu odpowiedzi na proste pytania obywatela wynika, że… nie bardzo.
 
Tak samo zastanawia fakt, że WIOŚ w Krakowie nie posiada zestawienia komu, i za co przyznaje wielotysięczne nagrody, zwłaszcza jeśli odpowiedź dotyczy samego kierownictwa inspektoratu.
Naszym zdaniem taka informacja, jak to, ile, komu i za co przyznano nagrody w ostatnich 30 miesiącach, biorąc pod uwagę dzisiejsze systemy komputerowe, i cyfryzację w zakresie programów księgowo-kadrowych, jest „do wyciągnięcia w 10 minut”. I odpowiednio w taki sam czas do przekazania obywatelowi.
 
Drugą, nie mniej ważną sprawą, jest swoiste ograniczenie kręgu osób pełniących funkcje publiczne tylko dla wojewódzkiego inspektora i zastępcy wojewódzkiego inspektora jednostki. Według obywatela (co zresztą wskazał w piśmie z 2 sierpnia br.) ale także nas, takie funkcje pełnią również inne osoby zatrudnione w Oddziale, choćby kierownictwo średniego szczebla czy wybrani pracownicy – inspektorzy pracujący w WIOŚ. Przecież ci kierownicy/naczelnicy (?) oraz zawodowi kontrolerzy/inspektorzy nie pełnią wyłącznie funkcji techniczno-usługowych, tj. goniec, osoby sprzątające czy konserwator.
A tylko wówczas nie muszą zostać ujęci w zestawieniu/odpowiedzi na tak skierowany wniosek do WIOŚ.
 
Powstaje przy tym pytanie, czy WIOŚ nie ograniczył tutaj – bezprawnie – kręgu osób pełniących funkcje publiczne…
Naszym zdaniem – tak!
 
Zatem jeśli chodzi o transparentność, jawność wydatków publicznych (w końcu obracamy się w zakresie finansów publicznych, naszych wspólnych podatków), stawiamy dla Inspekcji redakcyjnego minusa i przy okazji polecamy szkolenie z dostępu do informacji publicznej, np. prowadzone przez wyspecjalizowane organizacje pozarządowe tj. Sieć Obywatelską Watchdog Polska.
 
Przypominamy, że w podobnej sprawie (braku pełnej odpowiedzi na wniosek) obywatelom przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność w zakresie nieudostępnienia (pełnej) informacji publicznej.
 
Czy wnioskodawca się na to zdecyduje, albo zdecydował?
 

AKTUALIZACJA (28 listopada 2019 r.):

Po dalszej wymianie korespondencji z WIOŚ w Krakowie, obywatel uzyskał dodatkowe informacje dotyczące nagród dla kierownictwa WIOŚ – kierowników delegatur w Tarnowie i Nowym Sączu:
 
 
Wersja maszynowo przeszukiwalna:
 
W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Krakowie przekazuje informację o nagrodach przyznanych w latach 2017, 2018 i 2019
pracownikom pełniącym funkcje kierownicze.
 
W roku 2017 wydatkowano na nagrody dla ww. osób 3.500 zł z czego:
Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie z siedzibą w
Nowym Sączu Pani Ewa Gondek otrzymała nagrodę przyznaną przez Małopolskiego
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na łączną kwotę 1.500 zł – w uznaniu wkładu
pracy w realizację zadań związanych z funkcjonowaniem WIOŚ w I i II półroczu,
Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie z siedzibą w
Tarnowie Pani Krystyna Gołębiowska – otrzymała nagrodę przyznaną przez Małopolskiego
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na łączną kwotę 2.000 zł – w uznaniu wkładu
pracy w realizację zadań związanych z funkcjonowaniem WIOŚ w I i II półroczu.
 
W roku 2018 wydatkowano na nagrody dla ww. osób 6.760 zł z czego:
Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie z siedzibą w
Nowym Sączu Pani Ewa Gondek otrzymała nagrodę przyznaną przez Małopolskiego
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na łączną kwotę 3.630 zł – w uznaniu wkładu
pracy w realizację zadań związanych z funkcjonowaniem WIOŚ w I i II półroczu,
– Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie z siedzibą w
Tarnowie Pani Krystyna Gołębiowska – otrzymała nagrodę przyznaną przez Małopolskiego
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na łączną kwotę 3.130 zł – w uznaniu wkładu
pracy w realizację zadań związanych z funkcjonowaniem WIOŚ w I i II półroczu.
 
W roku 2019 nie wypłacono nagród dla ww. osób.
 

Komentarz redakcyjny:

Naszym zdaniem obywatel wciąż nie uzyskał pełnej informacji o nagrodach dla osób pełniących funkcje publiczne w WIOŚ. Samo najwyższe kierownictwo (4 osoby) to nie wszystkie osoby pełniące funkcje publiczne w WIOŚ (i delegaturach). Zapewne są jeszcze kierownicy działów, kontrolerzy, inspektorzy, itd.
O tym informacji obywatelowi nie przekazano w kolejnym uzupełnieniu odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
W takiej sytuacji, o czym pisaliśmy wyżej, obywatelom przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność w zakresie nieudostępnienia (pełnej) informacji publicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *