Burmistrz zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Skawina_MPZPBurmistrz Miasta i Gminy Skawina zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010, Nr 130 poz. 871) oraz na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), a także w związku z uchwałą Nr XLIII/437/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28.04.2010 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina (obejmującego wszystkie sołectwa Gminy Skawina: Borek Szlachecki, Facimiech, Gołuchowice, Grabie, Jaśkowice, Jurczyce, Kopanka, Krzęcin, Ochodza, Polanka Hallera, Pozowice, Radziszów, Rzozów, Wielkie Drogi, Wola Radziszowska, Zelczyna) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie udostępniony do publicznego wglądu w dniach od 6 października do 3 listopada 2014 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel), w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skawina – w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowych informacji na temat rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany planu udzielać będą przedstawiciele zespołu projektowego dyżurujący w godzinach:

  • poniedziałek: 14.00 – 17.00;
  • wtorek, środa, czwartek oraz piątek: 9.00 – 12.00
    w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skawina – Rynek 1, I. piętro, pokój 11 – Sala Obrad.

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również na stronie internetowej: www.gminaskawina.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu zostanie przeprowadzona w dniu 13 października 2014 r. – początek o godz. 17.30 w kinie „Piast” – Skawina, ul. Węgierska 3.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu. Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2014 r. (okres składania uwag od pierwszego dnia wyłożenia, tj. od 6.10.2014r. do 17.11.2014r.) – z podaniem imienia, nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu wnoszącego uwagi, oznaczenia nieruchomości oraz jej położenia, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

  • na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy Skawina (Rynek 14, pok. 1) lub drogą pocztową na adres: 32-050 Skawina, Rynek 1;
  • drogą elektroniczną, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18.09.2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013r., poz. 262) lub opatrzone potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013r. poz. 235) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skawina na stronie internetowej: www.gminaskawina.pl Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.

Ogłoszenie o wyłożeniu 26.09.2014 r.

Źródło: GP / UMiG Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *