Clif Sp. z o.o. występuje o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia

information_infoBurmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o złożeniu przez firmę CLIF Sp. z o.o. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do sporządzania mieszanek odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w celu przygotowania ich do dalszego wykorzystania oraz budowa stanowiska do odzysku odpadów poza instalacjami na dz. nr 2160/114 i 2160/113 położonych w Skawinie”.

Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko przystąpiono  do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
    30 – 107 Kraków Pl. Na Stawach 3
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
    31 – 060 Kraków, ul. Gazowa 15

Jednocześnie zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie: 17 marca –  6 kwietnia 2016 r.  w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina, Wydział Gospodarki Przestrzennej,  Rynek 3 pok. 14 – w godzinach pracy Urzędu.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wskazanego wyżej planowanego przedsięwzięcia.

information_info

Źródło:
UMiG Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *