Co dalej z naszą petycją w sprawie nagrywania na VIDEO komisji radnych w Skawinie?

Jawnosc_Informacja_PublicznaNo właśnie. Co dalej z petycją w sprawie nagrywania na VIDEO komisji radnych w Skawinie, którą miesiąc temu złożyliśmy do Rady Miejskiej w Skawinie? Na razie o petycji wiemy tylko tyle, co wskazano na ostatniej sesji w odpowiedzi na zapytania radnego Marka Fugiela.

___

Fragment nagrania z XIV sesji Rady Miejskiej w Skawinie:

[youtube_sc url=”https://youtu.be/TLAO9mbpCBk?t=1h32m11s”]

W Biuletynie Informacji Publicznej niestety nie zaznaczono, co się z naszą petycją dzieje, a taki obowiązek nakłada na urząd ustawa o petycjach.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie odpowiedział na ostatniej sesji radnemu, że “wnikliwie się tym tematem zajmujemy”, jest już opinia radcy prawnego, a na rozstrzygnięcie tej petycji jest 3 miesiące.

Otóż, po pierwsze, chcielibyśmy wskazać, że w ustawie jest wskazano termin rozpatrzenia petycji bez zbędnej zwłoki, a nie 3 miesiące jak wskazał to Przewodniczący RM.

Zobaczmy co wskazuje ustawa o petycjach:

Art. 10. 1. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Termin 3 miesięczny to termin graniczny, a w Skawinie przyjęto jakby był to normalny termin.

Po drugie:

W art. 8. ust. 2 ustawy jest tak:

Informacja, o której mowa w ust. 1, jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.

Tymczasem, ani w BIP Gminy Skawina, ani nigdzie indziej nie opublikowano informacji o przebiegu postępowania w szczególności dotyczących zasięganych opinii radców prawnych.

A obok petycji powinna być ta informacja ujęta (TUTAJ tego nie ma) oraz na bieżąco aktualizowana o skany przedstawianych opinii w sprawie, pism wewnętrznych (np. do komisji), itd.

Tego nie ma.

Gdyby nie zapytanie radnego Fugiela, nie byłoby wiadome, co się z petycją dzieje.

Liczymy, że zostanie to sprawnie zaktualizowane w BIP, m.in. o skany opinii radców prawnych i inne informacje.

Mamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie naszej petycji w sprawie nagrywania na video każdej z komisji, dzięki czemu wyborcy będą mogli swobodnie, nie wychodząc z domu, sprawdzać co jest procedowane na komisjach, jak pracują wybrani w wyborach przez nich radni, jak często w nich uczestniczą, jak się wypowiadają, jak głosują, jak często się spóźniają, jak często wychodzą z nich wcześniej, otrzymując i tak pełną dietę z pieniędzy publicznych, czyli wyborców [o braku praktyki rozliczania za częściowy udział na komisjach wspomnieliśmy również w tym artykule: Co wynika z zatwierdzonych sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej w Skawinie za 2015 rok?.]

Zobacz PETYCJĘ.

Ponadto nie jesteśmy w stanie zaakceptować faktu obowiązkowego zlecania nagrywania komisji firmie zewnętrznej, jak wskazał na ostatniej sesji w grudniu 2015 r. Przewodniczący Rady Miejskiej. Uważamy, że może to robić któryś z pracowników urzędu za dodatkowym wynagrodzeniem. Tak samo jak trudno jest nam zrozumieć, dlaczego sesje RM w Skawinie nagrywane są przez firmę zewnętrzną, zamiast przez kogoś pracującego w urzędzie?

To generuje dodatkowe koszty, a można byłoby to nagrywać sprzętem, które Gmina posiada oraz przez pracownika gminy.

Tak robi wiele gmin, powiatów. Dlaczego nie miałoby się to udać w Skawinie?

Fakt, iż sesje są nagrywane jest godny pochwały; to bardzo ważny aspekt wzmacniający proobywatelskie i projawnościowe nastawienie Urzędu do obywateli, ale być może warto się w przyszłości zastanowić nad ewentualnym przekazaniem tego zadania pracownikom urzędu. Pozostawiamy tę kwestię do rozważenia.

W każdym razie czekamy na sprawne zajęcie się naszą petycją.

O dalszych jej losach będziemy starać się Państwa informować na bieżąco.

collection-business-5-1236847

 

Nasze główne argumenty za nagrywaniem na VIDEO komisji radnych Rady Miejskiej w Skawinie:

 

 

 • warto aby komisje były nagrywane przez urząd, a nie wymuszały na każdym zainteresowanym obecności na każdej komisji w celu audiowizualnej rejestracji ich przebiegu
 • mieszkańcy (wyborcy) będą mogli weryfikować jak głosują w danej kwestii ich przedstawiciele w radzie
 • zainteresowani mieszkańcy, w tym także ci, którym zmianowy system zatrudnienia uniemożliwia obecność podczas obrad, będą mogli zapoznać się z pełnym zapisem obrazu w czasie dla nich dogodnym (np. na domowym komputerze), bez obowiązku przyjścia na posiedzenie komisji
 • zbuduje to wzajemne zaufanie. Mieszkańcy także zyskują przeświadczenie, że władze są skłonne wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom
 • urząd jest w posiadaniu kamery. Zaś samo udostępnianie materiałów filmowych jest i będzie darmowe ze względu na istnienie wielu serwisów internetowych umożliwiających darmowy hosting filmów
 • nagrywanie posiedzeń komisji Rady będzie z korzyścią dla budowy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, o czym się mówi nie tylko w trakcie sesji rady miejskiej. Każdy taki materiał to także wspaniała lekcja samorządności, mogąca pobudzić zaangażowanie mieszkańców w sprawach gminy dla dobra społeczności lokalnej
 • mieszkańcy mieliby okazję zobaczyć „z bliska” na czym polega praca radnych i całego samorządu oraz stanowiłoby to swoiste sprawozdanie z zaangażowania pracy radnych. Pozwoli też na ocenę tego, jak rzetelnie radni podchodzą do swoich obowiązków, czy nie opuszczają komisji bez szczególnego uzasadnienia w trakcie jej trwania, albo czy się na nie notorycznie nie spóźniają. Zwłaszcza, że za każdy udział w komisji radny otrzymuje wynagrodzenie (diety) od mieszkańców (podatki)
 • publikowanie wideorelacji z komisji w BIP/na stronie www.gminaskawina.pl poprawiłoby znacząco przejrzystość i jakość prac radnych
 • umożliwienie wglądu w proces legislacyjny dla mieszkańców byłoby też świetnym przykładem pozytywnej polityki informacyjnej Rady Miejskiej w Skawinie, a w dłuższym okresie wpłynęłoby na wizerunek otwartości i jawności całej Rady
 • często się słyszy, że „radni nic nie robią”, co nie jest prawdą, a wideorelacje z komisji pomogłyby pokazać to, jak radni oddani są swojej gminie i jej mieszkańcom.

camera-1181583

AKTUALIZACJA (21.01.2016 r.):

W Biuletynie Informacji opublikowano dodatkowe dokumenty dotyczące naszej petycji.

Można je przeglądać tutaj:

Opinia w sprawie definicji legalnej pojęcia “niezwłocznie” i “petycja”

Odpowiedź radcy prawnego w sprawie petycji z dn. 11 grudnia 2015 r.

Pismo w sprawie organu właściwego do rozpatrzenia petycji w załączniku poniżej

10 response to "Co dalej z naszą petycją w sprawie nagrywania na VIDEO komisji radnych w Skawinie?"

 1. Przez: przyrodnik Zamieszczono: 12 stycznia 2016

  czy może mi ktoś powiedzieć, a może Redakcja ile radny pobiera diety za podpisanie się na liście obecności, że jest na posiedzeniu komisji.
  A gdzie można się dowiedzieć imiennie ile pobierają poszczególni radni za takie posiedzenia komisji oprócz diety radnego

  • Przez: Redakcja Zamieszczono: 12 stycznia 2016

   INFORMACJA o dietach radnych Rady Miejskie w Skawinie

   Za udział w pracach Rady i jej komisjach Radni otrzymują miesięczne diety obliczane na podstawie uchwały Nr III/25/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku. Wysokość diety jest zróżnicowana w zależności od pełnionej funkcji i członkostwa w dwóch lub trzech komisjach.

   Wysokość diet:

   Przewodniczący Rady 1766,44 zł;
   Wiceprzewodniczący Rady 1324,83 zł;
   Przewodniczący Komisji 1214,43 zł lub 1302,75 zł (członek 3 kom.);
   Z-ca Przewodniczącego Komisji 993,62 zł lub 1081,94 zł (członek 3 kom.);
   Radny bez funkcji 883,22 zł lub 971,54 zł (członek 3 kom.)

   http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=11274

   • Przez: przyrodnik Zamieszczono: 12 stycznia 2016

    Szanowna redakcjo
    ja chciałem zapytać czy radny dodatkowo pobiera jakies wynagrodzenia za udział w posiedzeniu komisji oprócz tej podstawowej diety

    • Przez: Redakcja Zamieszczono: 13 stycznia 2016

     Szanowny Czytelniku

     Zgodnie z treścią UCHWAŁY NR III/25 /06RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zasad przysługiwania radnym Rady Miejskiej w Skawinie diet za udział w pracach Rady i jej stałych komisji oraz za wykonywanie innych czynności związanych ze sprawowaniem mandatu radnego:

     Za udział w pracach Rady i jej stałych komisji oraz za wykonywanie innych czynności związanych ze sprawowaniem mandatu radnego radny otrzymuje zryczałtowaną miesięczną dietę ustaloną proporcjonalnie do kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

     2. Przyznaje się następujące współczynniki:

     a. za udział w sesjach Rady Miejskiej : S = 0,5
     b. za udział w pracach jednej stałej komisji: K = 0,6
     c. za udział w pracach dwóch stałych komisji komisji: K = 1,0
     d. za udział w pracach trzech stałych komisji : K=1,2

     e. za wykonywanie innych czynności związanych ze sprawowaniem mandatu radnego : W=0,5

     Miesięczną dietę wylicza się ze wzoru:

     D = { S x ( OS/NS ) + K x ( OK/NK ) + F } x R
     gdzie:
     D – kwota diety do wypłaty,
     OS – liczba obecności radnego na sesjach w danym miesiącu, w przypadku odnotowanej w protokole nieobecności radnego na części sesji obecność przyjmuje się w wysokości 0,75,
     NS – liczba wszystkich sesji w danym miesiącu,

     OK.- liczba obecności radnego na posiedzeniach stałych komisji, których jest członkiem,

     NK – liczba wszystkich posiedzeń stałych komisji, których radny jest członkiem,

     R – ułamek KB tj. kwoty bazowej, o której mowa w § 1 ust.1

     Ustala się R = 0,25 KB

     KB – kwota bazowa określona w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. W przypadku ustawowej zmiany kwoty bazowej, nowa jej wysokość służy do obliczania wysokości diet od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym ukazał się Dziennik Ustaw publikujący powyższą zmianę.

     § 3
     Członkowie zespołów kontrolnych Komisji Rewizyjnej otrzymują w danym miesiącu, za każde od pierwszego do szóstego włącznie, prawidłowo odbyte posiedzenie, dietę w wysokości1,0 współczynnika KR, za siódme i każde następne – dietę w wysokości 0,5 współczynnika KR.
     Ustala się wartość współczynnika KR na 0,04 KB.

     § 4
     Za każdy dzień oddelegowania radnego w sprawach innych niż sesja lub posiedzenie stałej komisji przysługuje dieta w wysokości 0,04 KB.

     ___
     Zatem, im więcej obecności radnego na komisjach w miesiącu, tym większy współczynnik, a co za tym idzie zwiększona miesięczna dieta wedle wskazanego w uchwale wzoru.
     Ponadto Członkowie zespołów kontrolnych Komisji Rewizyjnej otrzymują w danym miesiącu jeszcze dietę za prawidłowo odbyte posiedzenia (paragraf 3).
     To samo jeśli chodzi o oddelegowanie radnego w sprawach innych niż sesja lub posiedzenie stałej komisji – wówczas przysługuje dieta w wysokości 0,04 KB (paragraf 4).

     Źródło: http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=4408#

     • Przez: przyrodnik Zamieszczono: 13 stycznia 2016

      dziękuję a jaka to jest kwota?
      przeciętny czytelnik tego nie obliczy
      drugie pytanie, czy Redakcja jest w stanie podac imiennie np. za 2015r. ile dodatkowego wynagrodzenia za takie dodatkowe udziały w posiedzeniach miał poszczególny radny

 2. Przez: Zbys Zamieszczono: 11 stycznia 2016

  Chętnie popatrzę za co bierze się kasę i jakie kluczowe, i w jakiej atmosferze podejmowane są decyzje.
  Wiele miast ma video zapis z sejsii:
  http://rawicz.pl/rada-miejska/sesje-rady-wideo.html
  Miasto i Gmina Skawina nie ma nic do ukrycia 🙂

  Trzymam kciuki za pozytywne rozpatrzenie sprawy .

 3. Przez: paweł Zamieszczono: 11 stycznia 2016

  Oglądam każdą sesję RM i chętnie zobaczę jak pracują radni w komisjach. Niestety nie dysponuję czasem wolnym by przysłuchiwać się obradom.
  Takie przesuwanie terminów odpowiedzi i brak informacji cechuje również Starostwo Powiatowe, nie wiem kto od kogo pobiera nauki.
  Panie Przewodniczący nie ma aż tylu posiedzeń komisji by stwarzało to problemy czasowe.

  • Przez: petent Zamieszczono: 11 stycznia 2016

   Przecież czasem wystarczyłby telefon do osoby która składa petycję, propozycję lub uwagi. Krótka notatka na skrzynkę i nadmiar szczęścia podanie kto pracuje nad dokumentem, jaki jest jego los. Czy jako petent mam co jakiś czas wysyłać zapytanie do burmistrza, starosty?

   • Przez: Zbys Zamieszczono: 12 stycznia 2016

    żeby jeszcze chcieli odpowiedzieć albo nie zmieniać na gorsze !!!

 4. Przez: rudi Zamieszczono: 11 stycznia 2016

  Dodaję jeszcze jeden argument za nagrywaniem posiedzeń komisji RM
  W Skawinie działa Młodzieżowa Rada Miejska, nagrywanie posiedzeń komisji RM stanie się wspaniałą lekcją dla młodzieżowych samorządowców, nieprawdaż?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *