Czy radni – sołtysi będą kontrolować sami siebie, pobierać podwójne pieniądze? List mieszkańca do radnych Rady Miejskiej w Skawinie

[AKTUALIZACJA 4.02.2019 r.] Początkiem listopada 2018 roku mieszkaniec gminy Skawina wystosował list do radnych Rady Miejskiej w Skawinie, w którym zwrócił uwagę na problem łączenia stanowisk w radzie gminy oraz stanowisk w poszczególnych jednostkach pomocniczych gminy, czyli sołectwach i osiedlach. Z punktu widzenia prawnego – stwierdza w liście – nie ma przeszkód, aby członek Rady Miejskiej nie był jednocześnie sołtysem czy członkiem Zarządu Osiedla. Jednakże zaznacza, że z punktu widzenia zasady unikania konfliktu interesów, pewnej etyki samorządowca oraz podstawowych zasad prawa, potencjalna i prawdopodobna sytuacja, w której sołtys będzie członkiem komisji np. rewizyjnej Rady Miejskiej, a jednocześnie dokonuje analizy złożonej przez mieszkańca skargi na działalność Sołtysa jest potencjalnie niekorzystna dla jakości działania samorządu gminnego. W piśmie skierowanym do Rady Miejskiej stwierdza, że dopuszczając do takiej sytuacji zwiększa się stopień zagrożenia stronniczością działań osób, które piastują jednocześnie stanowisko w Radzie Miejskiej oraz w jednostce pomocniczej gminy (sołectwie, osiedlu). Całość listu, odpowiedź z Biura Rady Miejskiej w Skawinie oraz redakcyjny komentarz przeczytacie poniżej.

Treść listu mieszkańca gminy Skawina z 6 listopada 2018 r.:

Skawina, dnia 6 listopada 2018 roku

Do: Rada Miejska w Skawinie (wszyscy radni)

Szanowni Państwo,

W pierwszej kolejności, chciałbym złożyć Państwu serdeczne gratulacje wyboru na członków oraz członkinie Rady Miejskiej w Skawinie – zarówno tym którzy zasiądą w niej po raz kolejny, jak również “debiutantom”. Mam nadzieję, że kredyt zaufania Państwa wyborców nie zostanie w żaden sposób nadużyty, a współpraca z mieszkańcami będzie rozwijała się na zasadach partnerskich.

Wcześniej jednakże (ze względu na bardzo dobrą ku temu porę, jaką jest początek kadencji Rady) pragnę w ślad za apelem mec. Szymona Osowskiego (prezes Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska) opublikowanym na jego prywatnym profilu w  portalu społecznościowym facebook.com przypomnieć Radzie Miejskiej w Skawinie o treści art. 18a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym jednym z zadań rady gminy jest kontrola jednostek pomocniczych utworzonych na terenie gminy, czyli sołectw i osiedli.

Problemem, na który zwrócił uwagę Szymon Osowski jest możliwość (na gruncie prawa powszechnie obowiązującego oraz w większości przypadków – również na gruncie prawa lokalnego) łączenia stanowisk w radzie gminy oraz stanowisk w poszczególnych jednostkach pomocniczych gminy. Z punktu widzenia prawnego nie ma przeszkód, aby członek Rady Miejskiej nie był jednocześnie sołtysem czy członkiem Zarządu Osiedla.

Niemniej, z punktu widzenia korzystnej dla praworządności zasady unikania konfliktu interesów, pewnej etyki samorządowca oraz podstawowych zasad prawa wywodzonych jeszcze z czasów starożytnego Rzymu (w szczególności zasady „Non omne quod licet honestum est” – nie wszystko co dozwolone, jest uczciwe) jest to w mojej ocenie działanie potencjalnie niekorzystne dla jakości działania samorządu gminnego.

Można dla przykładu wyobrazić sobie sytuację w której sołtys będący jednocześnie członkiem komisji rewizyjnej Rady Miejskiej, dokonuje analizy złożonej przez mieszkańca skargi na działalność Sołtysa. Podobna sytuacja zachodzić może w przypadku członków Zarządu Osiedla. Siłą rzeczy, dopuszczając do takiej sytuacji zwiększamy stopień zagrożenia stronniczością działań osób które piastują jednocześnie stanowisko w Radzie Miejskiej oraz w jednostce pomocniczej gminy.

W związku z powyższym, jako obywatel działający na rzecz zwiększania poziomu praworządności w samorządzie lokalnym, apeluję do każdego członka oraz każdej członkini Rady Miejskiej w Skawinie o powstrzymanie się od obejmowania stanowisk w jednostkach pomocniczych gminy.

W szczególności, pragnę poddać pod rozwagę zmianę Statutu w tym zakresie tak aby regulował szczegółowo zasady łączenia stanowisk w jednostkach pomocniczych oraz Radzie Miejskiej w Skawinie. Taka zmiana może przynieść wiele pozytywnych konsekwencji dla działania samorządu skawińskiego – w szczególności na jego najniższym, najbliższym mieszkańców poziomie.

O ewentualną odpowiedź uprzejmie proszę na ten adres e-mail.

Z wyrazami szacunku

{…}

______

Zobacz także:

Post Szymona Osowskiego na Facebooku na temat łączenia stanowisk radnego i np. sołtysa.

Odpowiedź z Biura Rady Miejskiej nadeszła 8 listopada 2018 r.:

Szanowny Panie,

Informuję, iż Pana korespondencja do radnych nowej kadencji Rady Miejskiej w Skawinie zostanie im przekazana niezwłocznie po zaprzysiężeniu.

Z poważaniem

Witold Grabiec

Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Skawinie

______

Od tamtej pory nie kontaktowano się już z mieszkańcem. Ani na temat ewentualnej zmiany Statutu, ani reakcji poszczególnych radnych.

Komentarz redakcyjny:

Z doniesień nieoficjalnych ale publicznie dostępnych (profile facebook przedstawicieli władz) wynika, że niektórzy obecni radni RM w Skawinie kadencji 2018-2023 kandydowali w ostatnich wyborach na sołtysa sołectwa i zostali wybrani.

Dla przykładu radna Zbigniewa Bała – KLIKNIJ TUTAJ została wybrana sołtysem Radziszowa.

Tak samo radny Janusz Śmiech – KLIKNIJ TUTAJ – wybrany został na sołtysa wsi Zelczyna.

Radny Artur Śnieżek – KLIKNIJ TUTAJ – wybrany sołtysem Polanki Hallera.

Oraz radna Janina Rączka – KLIKNIJ TUTAJ – wybrana została sołtysem Borku Szlacheckiego.

Ilu obecnych radnych Rady Miejskiej w Skawinie będzie jeszcze kandydować, zostanie wybranych na członków jednostek pomocniczych i będzie (potencjalnie) siebie kontrolować?

Ilu będzie pobierać podwójne publiczne pieniądze, z diety radnego oraz jednocześnie np. sołtysa wraz z przysługującymi im zwrotami kosztów podróży? (zobacz tu: Diety radnych, przewodniczących, sołtysów wraz z kosztami podróży)

Pytanie na ile jest to etyczne i moralne w kontekście powyższego opublikowanego listu mieszkańca.

Jak Państwo uważają?

Wybory na członków jednostek pomocniczych w mieście i gminie Skawina wciąż trwają:

Wybory organów sołectw w gminie Skawina

Wybory organów osiedli w gminie Skawina

_____

Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. cyrkuły, dystrykty, subdystrykty, sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.) funduszem sołeckim. (Wikipedia.org).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *