Czy rekrutacja do przedszkoli w gminie Skawina może być bardziej jawna i przyjazna? [Wniosek z art. 241 KPA]

Czy wydaje się Państwu, że rekrutacja do jednostek edukacyjnych w gminie Skawina i informowanie uczestnika o jej etapach np. do przedszkoli mogłaby być bardziej transparentna i jawna? Czy proces rekrutacji mógłby być jeszcze bardziej przyjazny i nastawiony na obywatela? Czy oferta przedstawionych przedszkoli była w wystarczający sposób przedstawiona, przed złożeniem wniosku? Czy widzą Państwo jakieś elementy procedury, które można by było poprawić? Przeanalizowaliśmy procedurę (uchwałę Rady Miejskiej w Skawinie wprowadzającą zasady rekrutacji do przedszkoli) i zwróciliśmy uwagę na co najmniej kilka problemów dotyczących przejrzystości całej procedury. Zebraliśmy je w punkty i w ramach wniosku z art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, skierowaliśmy swoje propozycje aktualizacji zasad, wprowadzając zdecydowanie większą przejrzystość i jawność procedur oraz informowania o postępach rekrutacji, wynikach, ofertach, a także propozycję wydłużenia funkcjonowania placówek, itd. Poniżej znajduje się pełna treść wniosku, wysłanego w połowie marca 2018 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina oraz Biura Rady Miejskiej w Skawinie.

Przypomnijmy, że art. 241. Kodeksu Postępowania Administracyjnego stanowi, iż „Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.”.

Tym się też kierowaliśmy składając 14 marca 2018 r. przedmiotowy wniosek:

Szanowni Państwo
Na podstawie art. 241 KPA wnoszę o:

– zmianę/aktualizację treści Regulaminu rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Skawina w roku szkolnym (…) polegającą na:

1) dodaniu do obowiązków dyrekcji przedszkola i burmistrza podania do publicznej wiadomości w BIP UMiG Skawina oraz Przedszkola (opcjonalnie również na stronie www.gminaskawina.pl / stronie www przedszkola) liczby wolnych miejsc w danym przedszkolu w konkretnym roku, jeszcze przed rozpoczęciem rekrutacji na te miejsca

2) dodaniu (w par. 3 pkt 3 ppkt3) informacji o fakcie ustalenia i podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola również w BIP UMiG Skawina oraz BIP danego przedszkola (opcjonalnie również na stronie www.gminaskawina.pl / stronie www przedszkola), dzięki czemu z lista będzie można się będzie zapoznać z każdego miejsca na ziemi (dom, praca, sklep, itd.) i nie powodując dodatkowych korków na ulicach, czy zatorów w budynku przedszkola w celu zapoznania się z tą listą.

3) dodaniu (w par. 3 pkt 4) informacji o wynikach postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola również w BIP UMiG Skawina oraz BIP danego przedszkola (opcjonalnie również na stronie www.gminaskawina.pl / stronie www przedszkola), dzięki czemu z lista będzie można się będzie zapoznać z każdego miejsca na ziemi (dom, praca, sklep, itd.) i nie powodując dodatkowych korków na ulicach, czy zatorów w budynku przedszkola w celu zapoznania się z tą listą.

4) dodaniu (w par. 3 pkt 7) informacji komisji rekrutacyjnej o wynikach postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola lub informacji o liczbie wolnych miejsc również w BIP UMiG Skawina oraz BIP danego przedszkola (opcjonalnie również na stronie www.gminaskawina.pl / stronie www przedszkola), dzięki czemu z lista będzie można się będzie zapoznać z każdego miejsca na ziemi (dom, praca, sklep, itd.) i nie powodując dodatkowych korków na ulicach, czy zatorów w budynku przedszkola w celu zapoznania się z tą listą.

5) dodaniu (w par. 3 pkt 8) oprócz przedmiotowej zawartej w tym miejscu informacji, także danych dotyczących: 

a) oprócz samych list dzieci (imiona, nazwiska) przyjętych i nieprzyjętych również przyporządkowaną do każdej z tych osób (kandydatów do przedszkola) liczbę otrzymanych punktów z podziałem na uzyskane w ramach kryteriów głównych (I etap rekrutacji) oraz dodatkowych (II etap) i to również w BIP UMiG Skawina oraz BIP danego przedszkola (opcjonalnie również na stronie www.gminaskawina.pl / stronie www przedszkola), dzięki czemu z lista będzie można się będzie zapoznać z każdego miejsca na ziemi (dom, praca, sklep, itd.) i nie powodując dodatkowych korków na ulicach, czy zatorów w budynku przedszkola w celu zapoznania się z tą listą.

6) sprecyzowanie (w par. 3 pkt 10), iż podanie do publicznej wiadomości dotyczy przede wszystkim daty (dzień) opublikowanej listy w BIP UMiG w Skawinie oraz w BIP przedszkola (opcjonalnie również na stronie www.gminaskawina.pl / stronie www przedszkola).

7) sprecyzowanie (w par. 3 pkt 5) terminu, w którym przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Obecnie jest to nie wskazane. Proponuje się termin 5 albo 7 dniowy (dni kalendarzowe).

8​) ​wzięcie pod uwagę dodatkowego kryterium na II etapie rekrutacyjnym a dotyczącym tego, że dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni) lub rodzic/opiekun samotnie wychowujący dziecko są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Skawina. Dokumentem to potwierdzającym miałoby być zwykłe oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Skawina (złożone przez obu rodziców – jeden druk, albo przez każdego z rodziców osobno na dwóch drukach).

Wnoszę o podjęcie działań w celu możliwości składania elektronicznego wniosków do przedszkoli (rekrutacja) w jak najszerszym zakresie, by wykluczyć konieczność osobistego stawiennictwa i składania dokumentów w siedzibie przedszkola (platforma elektroniczna / ePUAP?).
Przykłady: 
 
Ponadto wnoszę o podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do wydłużenia możliwości czasu pobytu dziecka w przedszkolach samorządowych do godziny 18:00 (przynajmniej kilku z nich na terenie gminy: miasto/sołectwa).
Z informacji uzyskanych wśród rodziców małych dzieci (znajomych), którzy pracują poza Skawiną (np. Kraków/Wieliczka/Zabierzów) maksymalny czas na odebranie dziecka z przedszkola ustalony na godzinę 17:00 jest całkowicie niewystarczający i nieprzystający do realiów. Wiele rodzin mających dzieci w wieku przedszkolnym nie może zostawić dziecka w przedszkolu samorządowym, bo pracuje poza gminą Skawina i powrót z pracy do Skawiny (biorąc pod uwagę fatalne skomunikowanie ze stolicą województwa i wieczne “korki” na ul. Krakowskiej) zajmuje więcej czasu żeby zdążyć jeszcze odebrać dziecko do godziny 17:00.

Ponadto nie wszyscy zaczynają pracę we wczesnych godzinach porannych 6.30 / 7.00 / 8.00 a np. o 9:00 (stąd odbiór dziecka musi być późniejszy).

Wnoszę jednocześnie o przygotowanie w jednym miejscu (stronie BIP i internetowej gminaskawina.pl) oferty wszystkich przedszkoli samorządowych, z nazwą, adresem, danymi kontaktowymi (adres, strona www, telefon, e-mail, itd.), zdjęciem zewnętrznym budynku przedszkola, a przede wszystkim ofertą, w tym zajęciami dodatkowymi, np:

– godziny pracy
– liczba wolnych miejsc
– cel/idea przewodnia przedszkola
– wyposażenie (meble), 
– liczba sal, powierzchnia, kuchnia (catering/własna – koszty posiłków)
– kadra
– bliskość do określonych miejsc typu plac zabaw, park, las, biblioteka, muzeum)
– metody pedagogiczne / rodzaje dodatkowych zajęć (j. obce, teatralne, muzyczne, plastyczne, itd.)
– inne atrakcje
– zdjęcia / film z placówki (w tym sal) i jej otoczenia

– imprezy (np. Dzień Babci, Andrzejki, Bal Karnawałowy, Dzień z Policjantem, Dzień Dziecka, itd.)

Pierwsze z brzegu przykłady jak to wygląda w innych gminach:
 
=====
Bardzo proszę o przeanalizowanie możliwości realizacji powyższych ułatwień dla mieszkańców gminy Skawina (i nie tylko) i, w miarę możliwości, ich szybką realizację dla dobra obywateli.
O odpowiedzi na wniosek proszę mnie poinformować drogą elektroniczną (najlepiej z użyciem podpisu elektronicznego / dokument zdolny do odczytu maszynowego/przeszukiwania cyfrowego/nie obrazek skanu ze skanera) na adres: {…}
W razie dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji drogą elektroniczną na ww. adres e-mail.
{…}
=====
Oczywiście zdajemy sobie sprawę z zapisów ustawy Prawo oświatowe, ale nikt nie zabroni działać bardziej przejrzyście i przyjaźniej dla obywateli, stąd ten wniosek.

Pomijamy już fakt, że dobrym pomysłem byłoby o terminie oraz wynikach rekrutacji powiadomić wnioskodawców/przypomnieć choćby mailem i/lub sms (skoro we wniosku rekrutacyjnym znajdziemy rubrykę z tymi danymi i wnioskodawcy te dane wpisują…). Np. krótka informacja: “Dziś o godz. … na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń znajdą Państwo wyniki rekrutacji”. itp. Na stronach wybranych przedszkoli publicznych w gminie Skawina (np. Skawina, Radziszów, Wielkie Drogi) brak jest również informacji o wynikach rekrutacji, czy w ogóle postępach rekrutacji.
 
Art. 237. § 1 KPA stanowi, że organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
Z kolei art. 245 wskazuje, że: w razie niemożności załatwienia wniosku w terminie powyższym, organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku.
 
Do dnia dzisiejszego (minęły prawie 4 tygodnie) brak jakiejkolwiek reakcji na wniosek ze strony czy to Burmistrza (Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie) czy Przewodniczącego Rady Miejskiej (który również otrzymał ten wniosek).
 
A co Państwo sądzą o powyższych postulatach aktualizacji zasad rekrutacyjnych, jego usprawnienia, i wprowadzenia bardziej proobywatelskiego podejścia?

4 response to "Czy rekrutacja do przedszkoli w gminie Skawina może być bardziej jawna i przyjazna? [Wniosek z art. 241 KPA]"

 1. Przez: mama2 Zamieszczono: 9 kwietnia 2018

  @Mama, a podaj te fragmenty ustawy rodo, które zakażą publikowania danych osobowych dziecka w wyniku rekrutacji, które nakazuje wprost podać Prawo Oświatowe?

 2. Przez: mama Zamieszczono: 9 kwietnia 2018

  Szanowni Państwo,

  Od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W związku z tym podawanie do publicznej wiadomości jakichkolwiek danych osobowych ( w tym imienia, nazwiska, numeru PESEL) jest niezgodne z prawem. Również wywieszanie list dotyczących rekrutacji w placówkach oświatowych jest niezgodne z prawem. Niestety w przyszłości, aby otrzymać wiadomość o postępach w rekrutacji dziecka trzeba będzie osobiście pofatygować się do dyrekcji placówki.
  Stąd też zdecydowana większość postulatów przedstawionych powyżej nie będzie mogła być wzięta pod uwagę.

 3. Przez: Dorota Zamieszczono: 9 kwietnia 2018

  Panie/Pani Starszy Rodzicu, pisze pan/pani takie bzdury, że aż się płakać chce.

  Po pierwsze, nikt nie pisze o tym, że dziecko ma spędzać 11 h w przedszkolu, lecz o tym, że istnieje potrzeba wydłużenia godzin pracy przedszkola, bo niektórzy rodzice kończą pracę później. Skoro kończą ją później, to również ją później zaczynają, więc to logiczne, że dziecko będzie przychodzić do przedszkola później.

  Po drugie, jeśli jakiś rodzic potrzebuje, by jego dziecko tyle siedziało w przedszkolu, to jest to jego decyzja i nie ma pan/pani nic do tego. Jestem jednak pewna, że nikt, kto nie musi, nie będzie zostawiać dziecka na tak długo i z opcji zostawiania do 18 skorzystają tylko ci rodzice, którzy tego potrzebują.

  Po trzecie, myśląc o dzieciach, trzeba również wziąć pod uwagę to, że dzieci też muszą coś jeść i w coś się ubrać, a w tym celu rodzice muszą iść do pracy. Nie każdy pracuje na taśmie w skawińskiej fabryce i kończy pracę o 14, a potem spacerkiem wraca do domu. Mnóstwo ludzi dojeżdża do biur i innych firm w Krakowie czy nawet Wadowic. Biura są zazwyczaj czynne od 9 do 17, a trzeba jeszcze przecież wrócić do naszego zakorkowanego miasta. Co pan/pani proponuje takim rodzicom? Rzucenie pracy i życie z zasiłków? W Skawinie nie ma pracy dla wszystkich jej mieszkańców, a tym bardziej we wszystkich zawodach. Łatwo mówić: zmień pracę, jeśli się pracuje np. w sklepie. Osoby, pracujące w specjalistycznych zawodach nie mają takiej możliwości.

  Zawsze najłatwiej wychowywać cudze dzieci i rozwiązywać cudze problemy, prawda?

 4. Przez: starszy rodzic Zamieszczono: 8 kwietnia 2018

  Pan redaktor chyba zapomina o obowiązkach rodziców . Jak małe dziecko może spędzać poza domem 11 godzin i przedszkole ma być dla niego domem!!!!! Może należy tak ułożyć sobie pracę i dzień , aby jedno z rodziców kończyło wcześniej pracę . Nie narzekajmy później na dzieci , że brakuje im miłości , poczucia bezpieczeństwa , a przede wszystkim rodziców . Proszę zawsze myśleć o dzieciach .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *