Drodzy mieszkańcy! 16 czerwca 2015 r. – otwarte posiedzenie komisji w sprawie budżetu obywatelskiego

info-icon-1-1010493-m16 czerwca 2015 r. (wtorek) o godz. 16.00, na sali obrad skawińskiego Ratusza, odbędzie się kolejne, otwarte posiedzenie doraźnej komisji Rady Miejskiej ds. opracowania zasad budżetu obywatelskiego. Będą na nim poruszane kwestie dotyczące wprowadzenia tego sposobu wydatkowania środków publicznych. W załączeniu znajdziecie Państwo zagadnienia, którymi zajmie się zarówno komisja, jak i obecni na posiedzeniu mieszkańcy.

Zagadnienia będące tematem posiedzenia:

 1. Podział terytorialny miasta w BO:
  • poziom ogólnomiejski i poziom obszarów (np. osiedla/okręgi/sołectwa/inne)
  • tylko obszary
  • tylko ogólnomiejski
 2. Przy wyborze wariantu a lub b w pkt. 1: Jakie mają być obszary? Czy podział terenu miasta zapewnia sprawiedliwy podział środków pomiędzy jego wydzielone części?
 3. Kto jest uprawniony do uczestniczenia (składania wniosków oraz głosowania) w procesie?
  • Kim jest uczestnik (mieszkaniec/osoba zameldowana/płacący podatki)? Jak to zweryfikować?
  • Wiek mieszkańców uprawnionych do uczestnictwa. Czy jest dolna granica wieku dla uczestników? Czy to kryterium odnosi się wyłącznie do składania wniosków/wyłącznie do głosowania/ do głosowania i składania wniosków?
 4. Kwestie związane ze zgłaszaniem projektu:
  • Czy potrzebne są listy poparcia? Jeśli tak, ile podpisów powinno się na nich znaleźć?
  • Jakie informacje na temat zgłaszanego projektu są konieczne? (opis, lokalizacja, kryteria, które powinny zostać uwzględnione w projekcie np. ogólnodostępność jako efekt realizacji projektu).
  • Jakie załączniki do wniosku są konieczne, by spełniał wymogi formalne?
  • Własność terenu, na którym realizowany jest projekt. Czy projekty mogą być zgłaszane tylko na terenach stanowiących własność gminy? Jeśli nie tylko, to na jakich zasadach mogą być zgłaszane projekty realizowane na innych terenach?
  • Czy projekty zgłaszane w BO mogą dotyczyć wszystkich obszarów z zakresu zadań własnych gminy? Czy wprowadzić jakieś ograniczenia dla ich zakresu?
  • Jakie wprowadzić ograniczenia/zastrzeżenia dla zgłaszanych projektów? Z jakimi dokumentami/ planami powinny być one zgodne? (np. strategia rozwoju gminy Skawina, plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zadania rozpoczęte lub planowane do realizacji przez gminę).
  • Do kiedy można wycofać złożony projekt, na jakim etapie?
  • Czy dać możliwość przeformułowywania treści zgłoszonego projektu (np. łączenie projektów przez projektodawców) – zasady i terminy.
  • Czy wprowadzać limit pieniężny na zgłaszane w projektach zadania?
  • Jeśli projekt zostanie zweryfikowany jako niepełny/niepoprawny, ile dni projektodawca ma na zgłoszenie poprawionego projektu?
  • Dyżury konsultacyjne organizowane przez UM dla mieszkańców, którzy chcą zgłosić projekt.
 5. Kwestie związane z głosowaniem:
  • Czy zarówno internetowo i tradycyjnie? Czy tylko na jeden z tych sposobów?
  • Jeśli tradycyjnie, to czy także korespondencyjnie/poprzez złożenie karty do głosowania za pośrednictwem innej osoby?
  • Gdzie zostaną zlokalizowane punkty do głosowania?
  • Czy zostanie zorganizowany mobilny punkt do głosowania?
  • Na ile projektów można głosować?
  • Czy przed głosowaniem przeprowadzić preselekcję projektów zweryfikowanych pozytywnie? Kto ją przeprowadzi? Na jakich zasadach?
  • W przypadku podziału na obszary: Czy można głosować tylko na projekty zlokalizowane w jednym obszarze?
  • Czy trzeba być mieszkańcem danego obszaru, aby móc głosować na projekty tam zlokalizowane?
 6. Po głosowaniu:
  • Zasady ustalania kolejności zadań do realizacji
  • Co stanie się z ew. środkami z poszczególnych puli, jeśli nie zostaną wykorzystane. Czy mogą zostać przesunięte na rzecz realizacji projektów z innego obszaru? Jak o tym decydować? Czy np. zostaną przesunięte na rzecz obszaru z największą frekwencją podczas głosowania?
  • Jak włączyć mieszkańców w realizację zadań po głosowaniu?
  • Informacja zwrotna nt. realizacji zadań zgłoszonych w BO.
 7. Harmonogram procesu:
  • długość trwania poszczególnych etapów
  • terminy poszczególnych etapów
  • zaplanowanie akcji informacyjno-edukacyjnej (różnego typu spotkania z uczestnikami-mieszkańcami)
  • zaplanowanie ewaluacji
 8. Spotkania z mieszkańcami/angażowanie mieszkańców:
  Jakiego typu spotkania z uczestnikami-mieszkańcami organizować?
  • informacyjne na temat istoty procesu BO,
  • dyskusyjne na temat najważniejszych potrzeb miasta/poszczególnych obszarów,
  • konsultacyjne na etapie przygotowania projektów przez mieszkańców,
  • prezentacyjno-dyskusyjne dotyczące zgłaszanych przez wnioskodawców projektów (na etapie przygotowania projektów),
  • preselekcyjne przed zamknięciem listy projektów poddanych pod głosowanie,
  • prezentacyjne poddanych pod głosowanie projektów.
  Jak zaangażować w BO wybrane grupy mieszkańców – np. seniorów, młodzież, imigrantów, osoby niepełnosprawne?
 9. Włącznie mieszkańców w organizacje BO:
  • Czy powołać zespół roboczy/konsultacyjny ds. BO? Jakie powinien mieć kompetencje i zadania?
  • W jaki sposób zaangażować organizacje pozarządowe we wsparcie/organizację/prowadzenie BO? Jakie działania mogą prowadzić w ramach BO?
 10. Opracowanie/skonsultowanie formularzy:
  • zgłoszenia zadania
  • listy poparcia mieszkańców-uczestników dla projektów przekazywanych do weryfikacji
  • karta weryfikacyjna projektu dla urzędu
  • karta zmian wprowadzanych do zgłoszonych projektów
  • karta do głosowania

Jak widać w listy zagadnień do rozstrzygnięcia, będzie nad czym pracować. Sądzę, że na jednym posiedzeniu się nie skończy. Mam nadzieję na merytoryczną dyskusję i przemyślane poglądy uczestników.

Z A P R A S Z A M Y

Źródło: BR / UMiG Skawina

Zobacz także:

Stowarzyszenie Bona Fides wzięło pod lupę budżety obywatelskie

10 grzechów budżetu partycypacyjnego

Budżet partycypacyjny w gminie Skawina – spotkanie komisji z mieszkańcami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *