Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego szuka specjalisty ds. płac i kadr. Pensja 4400 zł brutto

Publikujemy nadesłane do redakcji ogłoszenie o pracę na stanowisku specjalisty ds. płac i kadr w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Poczty Polskiej w Skawinie. Wynagrodzenie przewidywane to 4400 zł brutto + dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z ustawą i rozporządzeniem do 20%. Szczegóły znajdziecie Państwo w poniższym ogłoszeniu. 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej w Skawinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze 

SPECJALISTA DS. PŁAC I KADR

(nazwa stanowiska pracy)

w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Poczty Polskiej w Skawinie

(nazwa i adres jednostki)

Data publikacji oferty: 1 marca 2021 r.

Data ważności oferty: 31 marca 2021 r.

 1. Nazwa i adres jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

w Skawinie

 1. Żwirki i Wigury 9, 32-050 Skawina

 

 1. Nazwa stanowiska pracy:  SPECJALISTA DS. PŁAC i KADR

 

 • Wymagania:
 1. Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić kandydat, który:

 • ma obywatelstwo polskie;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią i prezentuje właściwą postawę etyczną;
 • ma wykształcenie co najmniej średnie i 3-letni staż pracy lub wykształcenie wyższe i co najmniej 2-letni staż pracy;
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. płac i kadr.
 1. Wymagania dodatkowe (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):
 • znajomość ogólna zagadnień rachunkowości budżetowej;
 • praktyczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych (praktyka w obszarze administracyjno-kadrowym lub płacowym);
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, Kodeksu Pracy, egzekucji administracyjnej; przepisów podatkowych (w tym: sporządzania dokumentów PIT); przepisów płacowych; przepisów i procesów z zakresu ubezpieczeń społecznych;
 • znajomość obsługi komputera, w tym biegła znajomość pakietu MS Office;
 • znajomość programu kadrowo-płacowego VULCAN, programu Systemu Informacji Oświatowej (SIO) oraz programu sprawozdawczego GUS; programu „Płatnik”, w tym: umiejętność sporządzania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS, PFRON;
 • znajomość zasad prowadzenia akt i spraw osobowych pracowników,
 • znajomość spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • znajomość ustawy o systemie oświaty oraz Karty Nauczyciela;
 • samodzielność, rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań, dobra organizacja czasu pracy, wysoka kultura osobista.
 1. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
 2. Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników;
 3. Przygotowywanie od strony formalno-prawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy;
 4. Przygotowywanie i prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
 5. Kontrola ważności badań lekarskich pracowników, wydawanie skierowań na badania;
 6. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi;
 7. Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 8. Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniach dla celów ustalenia emerytur, rent i kapitału początkowego;
 9. Sporządzanie list płac dla pracowników pedagogicznych oraz  pracowników administracji
  i obsługi, zgodnie z aktualnymi umowami o pracę/aktami mianowania i obowiązującymi przepisami;
 10. Naliczanie wypłat wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, gotowości do pracy oraz zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, wypadkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgromadzoną dokumentacją;
 11. Sporządzanie wypłat nagród, odpraw emerytalnych, rentowych, ekwiwalentów za urlop, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych świadczeń dla pracowników;
 12. Sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudniania pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami;
 13. Sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa;
 14. Sporządzanie wszelkich informacji kadrowo-płacowych niezbędnych dla celów planowania i sprawozdawczości;
 15. Prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;
 16. Współpraca z innymi pracownikami Ośrodka w zakresie wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej;
 17. Współpraca z organem prowadzącym w zakresie spraw kadrowo-płacowych;
 18. Archiwizacja dokumentów w zakresie prowadzonych spraw;
 19. Pomoc Głównemu Księgowemu w systematycznej i rytmicznej realizacji budżetu oraz sprawozdawczości;
 20. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej na zlecenie Dyrektora Ośrodka oraz wykonywanie innych poleceń Dyrektora Ośrodka i Głównego Księgowego.
 21. Warunki pracy na danym stanowisku:
 22. Praca wykonywana będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie – Filia         w Skawinie przy ul. M. Kopernika 13, na III  piętrze, p. 316 – budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda), z pomieszczeniami sanitarnymi;
 23. Praca o charakterze biurowym, wymagająca kontaktu z interesantami (osobiście oraz telefonicznie i mailowo) oraz z różnego rodzaju instytucjami;
 24. Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax; na stanowisku nie występują uciążliwe lub niebezpieczne warunki pracy;
 25. Praca od poniedziałku do piątku w wymiarze 8 godzin dziennie w godzinach od 7:30 do 15:30.
 26. Wynagrodzenie: 4400  zł brutto +  dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z ustawą i rozporządzeniem do 20%
 27. Okres na jaki planowane jest zatrudnienie: czas określony od 1 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia).
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: był niższy niż 6 %.

 • Wymagane dokumenty:
 1. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
 • list motywacyjny;
 • curriculum vitae;
 • kserokopie zaświadczeń, świadectw, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.;
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu);
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (oryginały do wglądu);
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • informacja o ostatnio dokonanej ocenie pracy lub opinia o pracy osoby ubiegającej się o stanowisko;
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia.
 1. W razie posiadania – dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe np.: uzyskane nagrody, wyróżnienia itp.

 

List motywacyjny, CV, jak również wszystkie przedłożone oświadczenia, powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Kserokopie dokumentów kandydat poświadcza za zgodność z oryginałem opatrując je własnoręcznym podpisem i datą.

 

 1. Sposób, termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego z dopiskiem:

 

„Dotyczy naboru na stanowisko Specjalisty ds. płac i kadr w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia  31.03.2021 r. do godz. 15:00

w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej, ul. Żwirki i Wigury 9, 32-050 Skawina

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej, ul. Żwirki i Wigury 9, 32-050 Skawina po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje:

W ofercie pracy powinien znaleźć się zapis:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach aplikacyjnych kandydata do pracy.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej, ul. Żwirki  i Wigury 9, 32-050 Skawina na podstawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej, ul. Żwirki i Wigury 9, 32-050 Skawina wprowadzonego Zarządzeniem Nr 2/2021/KZ Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej, ul. Żwirki i Wigury 9, 32-050 Skawina z dnia 1 lutego 2021 r. (Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze dostępny jest na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej, ul. Żwirki i Wigury 9, 32-050 Skawina).

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w zakresie wskazanym w ogłoszeniu. O jej terminie kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej, ul. Żwirki i Wigury 9, 32-050 Skawina, tel. 12 276 30 61

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej, ul. Żwirki i Wigury 9, 32-050 Skawina, na tablicy informacyjnej Ośrodka oraz na stronie internetowej Ośrodka.

 Źródło:

SOSW w Skawinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *