GDDKiA przygotowuje dokumentację dla ważnych inwestycji w Małopolsce. W tle Skawina i A4

Jak informuje GDDKiA, w przyszłym roku będzie kontynuować prace nad przygotowaniem dokumentacji dla ważnych inwestycji drogowych w woj. małopolskim. Chodzi m.in. o dokumentację dla drogi ekspresowej S52 Bielsko Biała – Głogoczów (Beskidzka Droga Integracyjna). “Czekamy na wydanie decyzji środowiskowej dla dwujezdniowej drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) DK75 Brzesko – Nowy Sącz. Będą też trwały dalsze prace związane z opracowywaniem Studium korytarzowego dla dwujezdniowej DK7 na odcinku Rabka – Chyżne (granica państwa).”- stwierdza rzecznik krakowskiej GDDKiA. A co z rozbudową A4 i “zakopianki”? O tym poniżej.

Przygotowanie wszystkich dokumentów trwa dużo dłużej niż sama budowa, ale w procesie inwestycyjnym nie można tych etapów pominąć. Prace obejmują przygotowanie m.in. koncepcji programowej, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego czy wykonanie prac projektowych. Uwzględniają również uzyskanie zgód, przeprowadzenie spotkań informacyjnych z mieszkańcami, uzyskanie decyzji środowiskowej i zezwolenia na realizację.

S52 Bielsko Biała – Głogoczów (Beskidzka Droga Integracyjna)

W 2021 r. wykonane zostały badania geofizyczne (metodą elektrooporową – ERT i sejsmiczną – SRT-P, MASW), które są podstawą do dalszych badań geologicznych. W przyszłym roku powstanie projekt robót geologicznych i po jego zatwierdzeniu ogłoszony zostanie przetarg na wiercenia.

Beskidzka Droga Integracyjna DK52 początkowo projektowana była w klasie GP. Status drogi ekspresowej otrzymała w maju 2016 r. decyzją Rady Ministrów. Ustalono wówczas przebieg drogi ekspresowej S52, która prowadzi od Cieszyna do Bielska-Białej (wcześniej S1), a następnie od węzła Suchy Potok do DK7 w Głogoczowie i dalej poprzez Północną Obwodnicą Krakowa do S7.

Odcinek S52 od węzła Suchy Potok do Głogoczowa o długości ok. 61 km będzie miał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Na tym odcinku powstanie 13 węzłów drogowych: Kozy, Kęty, Bulowice, Andrychów, Inwałd, Chocznia, Wadowice, Jaroszowice, Kalwaria Północ, Kalwaria Wschód, Sułkowice, Skawina i Głogoczów.

Decyzja środowiskowa dla tej drogi wydana została w lipcu 2018 r., ale do tej pory nie jest ona prawomocna z powodu odwołań i skarg grupy mieszkańców. Wprawdzie 16 stycznia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi wniesione na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, ale Stowarzyszenie „Inicjatywa Wolne Wadowice” złożyło skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Nadal czekamy na rozstrzygnięcie NSA w tym zakresie.

Prace dokumentacyjne są kontynuowane. W kwietniu 2020 r. Minister Infrastruktury uzgodnił aneks do Programu inwestycji dla tej drogi, a 31 sierpnia 2020 r. podpisano aneks na dokończenie opracowania dokumentacji w stadium Koncepcji programowej do lutego 2025 r.

Ogłoszenie przetargu na realizację S52 Bielsko Biała – Głogoczów (Beskidzka Droga Integracyjna), w systemie Projektuj i buduj oraz podziale na pięć odcinków, powinno nastąpić w II połowie 2024 r.

Dwujezdniowa DK75 Brzesko – Nowy Sącz

Dwujezdniowa DK75 Brzesko – Nowy Sącz podzielona jest na dwa odcinki realizacyjne:

– odcinek I – drugi etap łącznika brzeskiego z A4 to jednocześnie zachodnia obwodnica Brzeska. 23 września 2021 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zakończenie budowy ma nastąpić w 2024 r.

– odcinek II – Brzesko – Nowy Sącz, wniosek o wydanie DŚU został złożony 27 września 2021 r. Trwa weryfikacja złożonych dokumentów przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Krakowie.

Do wniosku o uzyskanie DŚU dołączono trzy warianty przebiegu drogi: C jako wariant najkorzystniejszy na bazie wyników analizy wielokryterialnej, w tym pod względem technicznym; A jako wariant alternatywny, który uzyskał najwyższą ocenę w kryterium samorządowym i F jako najkorzystniejszy ze względów środowiskowych.

Odcinek II Brzesko – Nowy Sącz będzie drogą klasy GP, z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu, o długości około 50 km (w zależności od korytarza, długość odcinka waha się od 43,9 do 51,5 km). Dostępność do niej będzie zapewniona poprzez węzły i skrzyżowania z jednoczesnym wyeliminowaniem zjazdów. Jesienią 2021 r. złożony zostanie wniosek o wydanie DŚU dla tej inwestycji. Wszczęcie postępowania na projekt i budowę drogi przewidywane jest w 2023 r.

DK7 Rabka – Chyżne

Umowa na opracowanie Studium korytarzowego została podpisana 30 kwietnia 2021 r. We wrześniu 2021 r. odbyły się spotkania z mieszkańcami, którym zaprezentowano warianty przebiegu drogi. 6 grudnia 2021 r. na stronie internetowej został opublikowany raport ze spotkań informacyjnych z mieszkańcami. W tym raporcie oprócz wariantów, które prezentowali na spotkaniach projektanci, przygotowane są trzy nowe warianty. Powstały one na podstawie wniosków z ankiet mieszkańców. Będą one dalej analizowane razem z wcześniejszymi wariantami, czyli tymi, które były pokazane mieszkańcom na spotkaniach we wrześniu.

Zadaniem wykonawcy jest opracowanie rozwiązań technicznych, przeprowadzenie analizy i prognozy ruchu, oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz analizy wpływu rozpatrywanych rozwiązań na środowisko. Powstanie też analiza kosztów i korzyści wariantów inwestycyjnych, porównawcza analiza wielokryterialna rozpatrywanych opcji oraz zestawienie kosztów planowania i finansowania zadania inwestycyjnego.

Po analizie wyników Studium korytarzowego zostaną doprecyzowane szczegółowe parametry techniczne drogi, jak również możliwe będzie podanie wskaźnika IRR (ocena efektywności inwestycji, w tym ekonomicznej). W kwietniu 2022 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R).

Droga krajowa nr 7 na odcinku Rabka – Chyżne stanowi istotny szlak komunikacyjny, który znajduje się w ciągu trasy europejskiej E77 (przebieg drogi uwzględniony jest w korytarzu sieci TEN-T). Prowadzi ona ruch tranzytowy do granicy ze Słowacją i dalej na południe Europy. Po stronie słowackiej odpowiednikiem będzie droga R3 o parametrach zbliżonych do DK7.

Obwodnice ujęte w Programie budowy 100 obwodnic

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100) zaplanowana jest realizacja obwodnic: Piwnicznej Zdroju, Limanowej, Nowego Targu, Makowa Podhalańskiego, Wadowic, Tarnowa i Trzebini. Trwa opracowanie dokumentacji.

W przypadku obwodnicy Piwnicznej Zdroju, w marcu 2022 r. zaplanowano posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, a w maju złożenie wniosku o DŚU.

Dla obwodnicy Limanowej opracowywane są materiały do DŚU. Złożenie wniosku planowane jest w przyszłym roku. Na tym samym etapie jest także obwodnica Nowego Targu.

W październiku tego roku odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami Makowa Podhalańskiego w sprawie budowy obwodnicy tego miasta, a w przyszłym roku dokumentacja zostanie poddania ocenie ZOPI i KOPI.

Dokumentacja dla obwodnicy Tarnowa została już przygotowana.

Dla obwodnicy Trzebini we wrześniu 2021 r. zakończyły się prace nad Studium sieciowym i w I kwartale 2022 r. ogłoszony zostanie przetarg na STEŚ-R.

Trwa opracowywanie STEŚ-R dla obwodnicy Wadowic. Na podstawie porozumienia z GDDKiA zawartego 23 października 2019 r. z samorządem Wadowic etap dokumentacyjny prowadzony jest przez gminę.

Inne obwodnice

Obwodnica Zabierzowa

1 lipca 2021 r. złożyliśmy do Wojewody Małopolskiego wniosek o wydanie decyzji ZRID. Procedura jest jeszcze w toku. Rozpatrywana jest także przez RDOŚ ponowna ocena oddziaływania na środowisko. W przyszłym roku zaplanowane jest wszczęcie postepowania przetargowego na budowę.

Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi klasy GP o długości 10,2 km, podzielonego na dwa odcinki różniące się przekrojem. Odcinek I od węzła Modlniczka (S52) do skrzyżowania ulic Łąkowej i Rodziny Poganów w Zabierzowie będzie miał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Odcinek II od skrzyżowania ulic Łąkowej i Rodziny Poganów w Zabierzowie do istniejącej DK79 w Rudawie jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu.

Obwodnica poprowadzona w nowym śladzie omija tereny zabudowane, a jednocześnie obsługuje tereny przyległe poprzez drogi zbiorcze i trzy skrzyżowania (w Zabierzowie, Bolechowicach i Rudawie). W ramach inwestycji powstanie tunel o długości 317 m, cztery mosty, wiadukty, przepusty, przejścia dla zwierząt, sześć zbiorników retencyjnych i prawie 5 km ekranów akustycznych.

Obwodnica Zatora

W styczniu 2020 r. podpisaliśmy umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej z zastosowaniem metodyki i narzędzi BIM dla budowy obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28. 19 listopada 2021 r. zostało wszczęte postepowanie o wydanie decyzji ZRID. W przyszłym roku planujemy ogłoszenie przetargu na budowę obwodnicy.

Rozbudowy dróg

A4 w Krakowie

Trwa projektowanie trzeciego pasa. 15 grudnia 2020 r. podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego pasa ruchu jezdni prawej o długości 900 m, na istniejącym odcinku A4 od węzła Kraków Południe do wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej. Koszt prac wyniesie ok. 14,5 mln zł.

Oprócz dobudowy pasa ruchu, przebudowana zostanie łącznica węzła Kraków Południe od strony Zakopanego w kierunku Rzeszowa. Wybudowane zostaną także ekrany akustyczne i droga serwisowa, która docelowo będzie drogą gminną (ul. Dzikiej Róży). Odcinek, na którym zostanie dobudowany trzeci pas ruchu, stanowi fragment Południowej Autostradowej Obwodnicy Krakowa z bardzo dużym natężeniem ruchu samochodowego. Poszerzenie jezdni o dodatkowy pas ruchu w kierunku wschodnim usprawni przejazd i płynność ruchu. Poprawi się także bezpieczeństwo podróży. Zakończenie rozbudowy powinno nastąpić w 2023 r.

W trakcie opracowywania jest kompleksowa dokumentacja projektowa rozbudowy węzła autostradowego Kraków Południe, na skrzyżowaniu A4 i DK7. 17 marca 2021 r. podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji o wartości ponad 1,5 mln zł.

Zakres zadania obejmuje m.in. wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych, geotechnicznych, geologicznych oraz STEŚ-R. Uwzględnia również przygotowanie opracowań środowiskowych, w tym materiałów do wniosku o uzyskanie DŚU wraz z uzyskaniem ostateczności tej decyzji oraz ewentualnie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wykonawca będzie musiał przygotować wielobranżowy projekt budowlany, materiały do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem decyzji. Podczas przetargu na roboty budowlane wykonawca dokumentacji będzie odpowiadał na pytania oferentów, a w trakcie budowy sprawował nad nią nadzór autorski. Prace dokumentacyjne związane z rozbudową węzła A4 Kraków Południe zaplanowane są na lata 2021-2024, a realizacja robót na lata 2025-2026.

Rozbudujemy obydwie jezdnie autostrady A4 do trzech pasów, od węzła Balice do ul Kąpielowej. Oprócz poszerzenia rozbudowane zostaną także węzły Kraków Balice i Kraków Skawina. Ze względu na brak rezerwy pod dobudowę trzeciego pasa dla istniejących obiektów inżynierskich, zaplanowano budowę nowych obiektów wraz z rozbiórką już istniejących. 15 października 2021 r. Minister Infrastruktury podpisał Program inwestycji, a w styczniu 2022 r. planujemy ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową.

DK28 Nowy Sącz – Ropa – granica woj. małopolskiego i podkarpackiego

W trakcie opracowywania jest kompleksowa dokumentacja projektowa rozbudowy drogi krajowej nr 28 na odcinku od Nowego Sącza do miejscowości Ropa o długości 24,2 km. Umowa podpisana została 22 stycznia 2021 r. Koszt wszystkich prac wyniesie ponad 8,7 mln zł. Obecnie trwają spotkania informacyjne z mieszkańcami, którym pokazywane są dwa warianty przebudowy.

Planowana rozbudowa drogi krajowej nr 28 ma na celu podniesienie nośności nawierzchni do 115 kN/oś, poprawę parametrów technicznych drogi oraz spływu wód opadowych z nawierzchni jezdni. Nastąpi również poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań drogi krajowej nr 28 z drogami gminnymi i drogą powiatową. Powstaną pasy wyprzedzania, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe. Prace przygotowawcze zaplanowane są na lata 2021-2024.

Powstaje dokumentacja dla rozbudowy DK28 na odcinku Ropa – granica woj. małopolskiego i podkarpackiego o długości 17,5 km. Umowa została podpisana 10 grudnia 2020 r. Koszt prac wyniesie ok. 6,3 mln zł.

Cały zakres prac ma być wykonany w terminie 91 miesięcy od dnia podpisania umowy. 29 miesięcy przeznaczone jest na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych, natomiast w przypadku konieczności wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do DŚU oraz do decyzji ZRID, termin ten wydłuży się do 41 miesięcy. Prace przygotowawcze zaplanowane są na lata 2020-2024.

Przeznaczony do rozbudowy odcinek DK28 przebiega przez powiaty nowosądecki i gorlicki oraz gminy Chełmiec, Kamionka, Grybów i Ropa. Po wykonaniu planowanego zakresu prac poprawi się bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych, komfort jazdy oraz usprawni się połączenie między lokalną siecią transportową a krajowymi szlakami komunikacyjnymi.

DK79 od granicy woj. świętokrzyskiego i małopolskiego do Krakowa

DK79 od granicy województw małopolskiego i świętokrzyskiego do Krakowa, o długości ok. 39 km, na potrzeby rozbudowy podzielona została na trzy odcinki. Przebiegają one przez gminy Koszyce (odcinek I o długości 15,63 km), Nowe Brzesko (odcinek II – 10,88 km) oraz Igołomia-Wawrzeńczyce (odcinek III – 12,25 km). Dla odcinków I i III złożone zostały już wnioski o wydanie DŚU. Opracowywana dokumentacja jest na etapie Koncepcji programowej.

Zakres rozbudowy DK79 obejmuje dostosowanie drogi do parametrów obciążenia nawierzchni 115 kN/oś, poszerzenie jezdni i przebudowę skrzyżowań (korekta geometrii, korekta łuków, budowa pasów włączenia lub wyłączenia, pasów dla pojazdów skręcających w lewo lub w prawo, wysp kanalizujących, ew. przebudowa skrzyżowania na typu rondo). Poprawie ulegnie też bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych, przebudowane zostaną zatoki autobusowe oraz inne elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W miejscach ponadnormatywnych przekroczeń hałasu powstaną zabezpieczenia akustyczne.

Umowy z wykonawcami na przygotowanie Koncepcji programowej, uzyskanie DŚU, wykonanie projektów budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem zgody na realizację przebudowy podpisane zostały latem 2019 r. Według planów, etap prac dokumentacyjnych ma się zakończyć w pierwszym kwartale 2024 r.

DK79 Rudawa – Młoszowa

Rozbudowa DK79 pomiędzy Rudawą i Młoszową obejmie odcinek o długości 15,4 km, który pełni rolę połączenia komunikacyjnego pomiędzy Krakowem a Górnym Śląskiem i przebiega przez trzy gminy: Zabierzów, Krzeszowice oraz Trzebinię. 21 grudnia 2020 r. podpisaliśmy umowę na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem DŚU i decyzji ZRID. Koszt prac wyniesie ponad 6,3 mln zł.

Prace dokumentacyjne są na etapie przygotowania Koncepcji programowej. W kwietniu 2022 r. planowane jest posiedzenie zespołu opiniującego inwestycję, a pod koniec lipca przyszłego roku chcemy złożyć wniosek o DŚU.

Celem rozbudowy jest podniesienie nośności nawierzchni do 115 kN/oś i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowana jest rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 79 z drogą powiatową nr 2128K w miejscowości Rudawa i skrzyżowania w ciągu DK79 z ul. 3-ego Maja i Św. Floriana w miejscowości Krzeszowice. Zbudowane zostaną chodniki i nastąpi poprawa parametrów technicznych drogi, zjazdów oraz spływu wód opadowych z nawierzchni jezdni.

Według planów dokumentacja ma powstać w latach 2021-2023.

I to jeszcze nie wszystko

Trwają prace dokumentacyjne dla rozbudowy DK94 Kraków – Olkusz oraz przebudowy DK87 na odcinku Nowy Sącz – Piwniczna z obejściem Barcic.

W trosce o poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu projektowane są bezkolizyjne węzły na DK7 (Zakopiance) pomiędzy Krakowem i Myślenicami.

W maju 2021 r. złożony został wniosek o wydanie DŚU dla rozbudowy DK7 na odcinku Kraków – Libertów w zakresie budowy dwupoziomowego węzła, bezkolizyjnego przejścia dla pieszych w Libertowie oraz zamknięcia skrzyżowania DK7 z ul. Wesołą i ul. Parkową w Libertowie. Uzyskaliśmy tę decyzję 10 listopada 2021 r. Pod koniec 2022 r. przewidujemy ogłoszenie przetargu na projekt i budowę. Budowa węzła przewidywana jest na lata 2023-2025.

21 października 2021 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim wszczęte zostało postepowanie o wydanie decyzji ZRID dla przebudowy skrzyżowaniu DK7 oraz ulic Widokowa i Zadziele w Gaju na węzeł drogowy. Po uzyskaniu tej decyzji rozpocznie się przebudowa. Skrzyżowanie w Krzyszkowicach zostanie przebudowane na skrzyżowanie dwupoziomowe. Aktualnie trwa procedura w sprawie wydania DŚU.

3 grudnia 2021 r. ogłosiliśmy przetarg na wykonanie STEŚ-R dla rozbudowy DK7 na odcinku 4 km w Głogoczowie. Wykonawcy mogą składać oferty do oferty 11 stycznia 2022 r.

Źródło:

GDDKiA w Krakowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *