Grażyna Koń

1. Imię i nazwisko: Grażyna Koń (KW Prawo i Sprawiedliwość), okręg nr 1 – Skawina

2. Wykształcenie: Srednie techniczne – Pomaturalne Studium Elektroniczne

3. Doświadczenie zawodowe: 33 lata pracy na PKP na różnych stanowiskach począwszy od administracji a obecnie jako diagnosta w labolatorium kontrolno – pomiarowym

4. Doświadczenie w pracy społecznej i samorządowej:

Od 12 lat w Zarządzie Osiedla Przemysłowego, a wcześniej w różnych inicjatywach lokalnych na naszym Osiedlu np.wykorzystanie zdegradowanego terenu przy osiedlu i przekształcenie go w plac zabaw i boisko.Aktywnie włączyłam się w przeszłości w remont drogi krajowej 44, a obecnie prowadzimy wraz z mieszkańcami zamieszkałymi wzdłuż tej drogi batalię o budowę chodników.Udało nam się doprowadzić do rejestracji tej inwestycji w Krajowym Rejestrze Budowy Ciągów Pieszo Rowerowych.Wraz z mieszkańcami udało nam się zablokować budowę kompostowni odpadów.Cały czas podejmuję działania mające ochronić mieszkańców przed negatywnym wpływie otaczającego nas przemysłu poprzez interweniowanie w różnych urzędach odpowiedzialnych za prawidłową ochronę środowiska.W przeszłości brałam czynny udzał w komitecie Budowy Kanalizacji na naszym Osiedlu, Blokada wysypiska Komunalnego śmieci i wiele innych.

5. Hierarchia działań. Jakie działania na rzecz społeczności lokalnej w gminie podejmie Pani/ Pan w pierwszej kolejności jako radna/radny?

Jeżeli mówimy o działaniach na rzecz społeczności lokalnej to chciałabym doprowadzić do budowy kanalizacji burzowej na Osiedlu Awaryjnym i remont dróg.Rozbudowę placu zabaw na Osiedlu Hutników jak również doposażenie istniejących placów zabaw w urządzenia dla rehabilitacji osób starszych.Czuwanie nad prawidłowym zabezpieczeniem Ulicy Robotniczej i Podbory przed oddziaływaniem drogi dojazdowej do strefy i planowanej obwodnicy. Rozwiązywanie bieżących problemów rodzących się codziennie.

6. Budżet obywatelski. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem budżetu obywatelskiego w gminie Skawina?

TAK

7. Sesje. Czy jest Pani/Pan za zwiększeniem dostępu obywateli do informacji publicznej poprzez nagrywanie na video przez UMiG Skawina sesji rady miejskiej w Skawinie i jej publikowanie?

TAK

8. Rejestr umów. Czy jest Pani/Pan za zwiększeniem dostępu obywateli do informacji publicznej poprzez cokwartalne publikowanie w BIP rejestru wszystkich zawartych przez gminę Skawina umów (w formie arkusza kalkulacyjnego)?

TAK

9. Komunikacja/infrastruktura. Mieszkańcy skarżą się na brak chodników i związane z tym niebezpieczeństwo dla pieszych, również wzdłuż drogi krajowej 44, brak dróg dojazdowych do osiedli i posesji w Skawinie, słabe połączenia MPK z Krakowem, ogromne natężenie ruchu w centrum miasta i drogach dojazdowych. Jaki ma Pani/Pan pomysł na rozwiązanie wskazanych problemów komunikacyjnych w gminie?

O problemach na drodze krajowej 44 pisałam już wcześniej jednocześnie chciałabym aby rozpoczęte przeze mnie działania znalazły szczęśliwy finał dla nas wszystkich.Uważam że należy podjąć wszelkie działania do przywrócenia ruchu pociągów na trasie Skawina – Oświęcim.

10. Edukacja. Jaką ma Pani/Pan pomysł na dalszy rozwój poziomu edukacji w gminie Skawina?

Ochrona wiejskich szkół , gdyż jest to czasami jedyne miejsce skupiające lokalne społeczności związane z różnymi inicjatywami kulturalnymi i społecznymi.

11. Bezpieczeństwo. Jaki jest Pani/Pana pomysł na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, walkę z przestępczością i chuligaństwem?

Zwiększenie patroli policji i restrukturyzacja straży miejskiej.

12. Seniorzy. Starzenie się mieszkańców i sytuacja osób starszych – jak można w perspektywie najbliższych lat dbać o tę część społeczeństwa w gminie Skawina?

Seniorzy to kopalnia wiadomości dla ludzi młodych i dzieci.Wiele dawnych zwyczajów ulega zapomnieniu dlatego należy doprowadzić do większej aktywizacji tej grupy mieszkańców.

===

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *