Ile kosztuje obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie? Ponad 15 tysięcy złotych miesięcznie

Umowa_Radca_PrawnyPrzedstawiamy Państwu skan umowy pomiędzy Gminą Skawina a KPMZ.PL Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Rzeszowie. Przedmiotem umowy jest świadczenie stałej obsługi prawnej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie 5 dni w tygodni w wymiarze minimalnym dziennym 6 godzin. Za wykonanie przedmiotowej umowy Gmina Skawina obowiązana jest płacić wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ponad 15 tysięcy złotych brutto miesięcznie, co daje sumę rocznie ponad 183 tysięcy złotych brutto. Umowa obowiązuje do końca marca 2015 roku.

Umowa zawarta jest na czas określony i obowiązuje od dnia 27 maja 2013 roku do 31 marca 2015 roku.

Wykonawca świadczy obsługę w zakresie i na zasadach określonych w SIWZ oraz wskazaniami w umowie. O przetargu na to zadanie pisaliśmy w kwietniu 2013 roku – TUTAJ. Kryteriami oceny ofert były: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 – Cena – 60
 • 2 – liczba osób, którymi dysponuje Wykonawca posiadających kwalifikacje zawodowe w postaci uprawnień radcy prawnego lub adwokata – 40

Wykonawca wskazał w umowie jako osoby koordynujące obsługę prawną w UMiG w Skawinie osoby: adw. Elżbieta Mazur i adw. Piotr Pietruś.

Najważniejszymi zadaniami Biura Obsługi Prawnej, w skład którego wchodzą ww. adwokaci, są:

 1. Reprezentacja Gminy przed organami administracji i sądami w sprawach wymagających zastępstwa prawnego.
 2. Opiniowanie projektów i dokonywanie oceny legalności aktów prawnych umów i porozumień, upoważnień i pełnomocnictw.
 3. Prowadzenie zbioru aktów prawnych.
 4. Udzielanie wyjaśnień w sprawach obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania Gminy i jej organów.
 5. Prowadzenie doradztwa prawnego w sprawach wynikających ze stosunku pracy.
 6. Współdziałanie w organizowaniu doskonalenia zawodowego pracowników.
 7. Prowadzenie innych spraw określonych w ustawie o radcach prawnych.
 8. Biurem Obsługi Prawnej kieruje wyznaczony przez Burmistrza i odpowiedzialny przed nim Koordynator.
 9. Obsługa prawna poszczególnych komórek prowadzona jest przez radcę wyznaczonego przez Koordynatora dla danego zakresu problematyki.

Dnia 2 września 2013 roku zawarto aneks nr 1 do tej umowy precyzując przedmiot umowy oraz zwiększając wynagrodzenie.

Skan umowy (wraz z aneksem) zawartej przez Gminę Skawina z kancelarią prawną:

Skan umowy został udostępniony przez UMiG w Skawinie. O skan poprosiliśmy w związku z niezrozumiałym dla nas faktem podpisywania oraz opieczętowania przez jednego z adwokatów pism urzędowych, które otrzymują obywatele. Skoro nadawcą pisma jest burmistrz, reprezentujący Gminę, to co jest powodem, że na takim piśmie pojawia się również podpis adwokata?

Zobacz także:

Skarga na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Skawina skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Rzeszowska Kancelaria pełnić będzie obsługę prawną Urzędu Miasta i Gminy Skawina do 2015 roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *