Informacja Urzędu Marszałkowskiego dot. montażu źródeł ciepła na paliwa stałe

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego odpowiedział za prośbę dot. uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie akceptacji działań zmierzających do wprowadzenia zakazu montażu źródeł ciepła na paliwa stałe w nowych budynkach oddawanych do użytkowania w Gminie Skawina. Treść pisma przedstawiamy poniżej.

Treść pisma Pana Tomasza Urynowicza – Wicemarszałka Województwa Małopolskiego w odpowiedzi na prośbę Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotyczącą wdrożenia uchwały NR VI/58/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 marca z 2019 r. w sprawie akceptacji dla działań zmierzających do wprowadzenia zakazu montażu źródeł ciepła na paliwa stałe w nowych budynkach oddawanych do użytkowania w Gminie Skawina:

„Z zadowoleniem przyjąłem informację o zainicjowaniu przez Radnych Gminy Skawina działań, zamierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń z sektora komunalno-bytowego, opisanych w piśmie z dnia 12 kwietnia 2019 r. (znak: OP.620.1.2018). Doceniam aktywność Gminy w realizowaniu strategii poprawy jakości powietrza w Województwie Małopolskim.

Po przeanalizowaniu materiałów dotyczących proponowanego rozwiązania dotychczasowych inicjatyw podejmowanych przez Gminę Skawina, informuję, iż możliwość wprowadzenia zakazu montażu i stosowania instalacji na paliwa stałe w nowych budynkach oddanych do użytkowania, zostanie przeanalizowana w ramach aktualizacji Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego. Uchwalenie Programu planowane jest na pierwszy kwartał roku 2020. Analiza zostanie przeprowadzona zarówno dla obszaru Gminy Skawina, jak i dla pozostałego obszaru województwa małopolskiego.

Dotychczasowe działania podejmowane przez Gminę, zarówno w ramach jej działań własnych, jak i w ramach projektu zintegrowanego LIFE, wykazały jej duże zaangażowanie w realizację strategii ochrony powietrza w Województwie Małopolskim.Gmina od lat z powodzeniem realizuje działania wyznaczone przez Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, m.in. wymianę przestarzałych kotłów oraz prowadzenie kontroli spalania odpadów. Ponadto, szerokie działania edukacyjno-informacyjne przyczyniają się do zwiększenia świadomości mieszkańców w zakresie zagrożeń, jakie niesie ze sobą jakość powietrza. Dzięki temu mieszkańcy aktywniej aplikują o dostępne środki na przeprowadzenie inwestycji proekologicznych w budynkach mieszkalnych.

Jestem w pełni świadomy potrzeby podejmowania działań w obszarze wykorzystywania paliw stałych w nowych budynkach. Temat ten został podjęty m.in. w ramach wstępnych konsultacji społecznych aktualizacji Programu ochrony powietrza. Jednym z głównych założeń aktualizacji jest osiągnięcie w roku 2030 jakości powietrza zgodnej z zaleceniami WHO. Niezbędnym działaniem długoterminowym, które pozwoli zrealizować ten cel, jest zmiana w sposobie ogrzewania gospodarstw domowych ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia wykorzystania paliw stałych w indywidualnych źródłach ogrzewania.”

Dodatkowe informacje:
Wydział Ochrony Powietrza
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
ul. Rynek 12 (wejście od ulicy Krzywej)
tel.: + 48 12 277 01 68

Źródło: OP / UMWM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *