Informacje z VIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie 10 grudnia 2012 r.

InfoSkawina_SesjaW poniedziałek, 10 grudnia 2012 r., w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, odbyła się VIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się między innymi: uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz uchwały związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2012 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto zmiany do budżetu Gminy Skawina.

4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.

5. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwała Rady Miejskiej w Skawinie wyrażono zgodę na zaciągnięcie w 2012 r. długoterminowego kredytu w wysokości 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) z okresem kredytowania – 3 miesiące. Kredyt przeznacza się na sfinansowanie zwiększonego deficytu w wysokości 4 000 000,00 zł, wynikającego z braku realizacji wpływów ze środków unijnych.

Zaciągnięcie kredytu będzie konieczne w przypadku braku wpływów środków unijnych stanowiących zwroty zaangażowanych kwot na zadaniach: Przebudowa mostu w ciągu ul. Piastowska – Żwirowa, Przebudowa i rozbudowa szkoły w Jaśkowicach, Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Krzęcinie, Budowa kanalizacji sanitarnej Radziszów IIIa. Z uwagi na przeciągające się procedury zwrotu środków, zachodzi ryzyko ich nieotrzymania – w związku z tym koniecznym będzie uzupełnienie środków z kredytu. Umowa z kredytodawcą zostanie tak sformułowana, że wykorzystanie nastąpi tylko do wysokości brakujących środków. W przypadku wpływu wszystkich w/w środków nie będzie konieczności uruchamiania kredytu.

6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXV/298/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 listopada 2012 r. – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

W uchwale Nr XXV/298/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Gen. Stanisława Hallera w Polance Hallera wprowadzono następujące zmiany:

– § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

7. Uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwała Rady Miejskiej w Skawinie ustalono termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina. Więcej informacji: KLIKNIJ  TUTAJ.

8. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej  w Skawinie dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina. W drodze poprawki Radnych Rady Miejskiej w Skawinie reprezentujących kluby: Platformy Obywatelskiej RP, Skawiny Jutra oraz Forum Mieszkańców Miasta i Gminy Skawina dokonano zmniejszenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości – do kwoty 9,10 zł (słownie: dziewięć złotych 10/100). Więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ.

9. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie ustalono wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina. Więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ.

10. Zamknięcie sesji.

Źródło:
PSW