Informacje z XL sesji Rady Miejskiej w Skawinie z 26 lutego 2014 r. (AUDIO)

_IMG_2066We środę, 26 lutego 2014 r., w sali obrad skawińskiego Ratusza, odbyła się XL zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. projekty uchwał w sprawie: nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Polance Hallera przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży  Pożarnej. Przedstawiamy informacje z XL sesji.

Nagranie sesji w formie audio można pobrać ze strony UMiG Skawina lub tutaj: XL zwyczajna sesja z dnia 26.02.2014 (MP3)

Informacje z sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XXXIX zwyczajnej sesji.

3. Informacja w sprawie realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.

4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2014 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto zmiany do budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2014 rok.

5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.

6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego  – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie postanowiono udzielić pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego z przeznaczeniem na wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego przebudowy napowietrznych linii energetycznych w obrębie inwestycji pn.  „Budowa drogi gminnej klasy GP w Skawinie w km 0+998,98 do km 3+100,89, odcinek II od km 0+998,98 do km 2+446,28 i odcinek III od km 2+446,28 do km 3+100,89 – Obwodnica Skawiny.”

7. Uchwała w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Polance Hallera wchodzącemu w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzęcinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie, na wniosek Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzęcinie oraz Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego w Polance Hallera,  nadano Przedszkolu Samorządowemu w Polance Hallera, wchodzącemu w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzęcinie, imię  gen. Stanisława Hallera.

8. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/45/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie uchylono uchwałę własną Nr IV/45/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uzasadnienie:

Projekt uchylenia Uchwały nr IV/45/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 lutego 2011 r. następuje w związku z wprowadzeniem indywidualnych kont dotyczących płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Wpłaty na indywidualne konto ograniczają dostępność do danych i pozwalają na pełniejszą ochronę danych osobowych podatników.

Powyższa zmiana ma na celu usprawnienie systemu w księgowości podatkowej, obniżenie kosztów związanych z poborem podatków oraz gwarancję bezpieczeństwa gromadzonym dochodom budżetu, jak i osobom dokonującym dotychczasowego poboru.

9. Uchwała w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie  zarządzono pobór opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczając na inkasenta Miejski Zakład Usługowy w Skawinie Spółka z o. o. ul. Piłsudskiego 25. Wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej ustalono w wysokości 8% od zainkasowanych kwot.

10. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie postanowiono przekazać z dochodów własnych Gminy Skawina środki finansowe w wysokości 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie realizowane w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Skawinie.

11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skawina – pierwsze czytanie (projekt Radnych Klubu PiS).

Przedłożono projekt uchwały w sprawie  sporządzenia punktowej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Skawina uchwalonego uchwałą nr XIIN/456/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 grudnia 2013 r. Termin poprawek zostanie ogłoszony podczas sesji Rady Miejskiej w Skawnie w marcu.

12. Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej ds. okręgów wyborczych – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie postanowiono powołać doraźną komisję w składzie:

  • Norbert Rzepisko
  • Jadwiga Tylek
  • Grzegorz Wasyl
  • Anna Wąsowicz
  • Eugeniusz Zając

Zadaniem komisji będzie dopracowanie uchwały w sprawie podziału Gminy Skawina na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów. Termin zakończenia prac komisji ustala się na dzień 26 marca 2014 r.

13. Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej ds. strefy płatnego parkowania – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie postanowiono powołać doraźną komisję w składzie:

  • Antoni Bylica
  • Anna Wąsowicz
  • Artur Wątor
  • Andrzej Wrzoszczyk
  • Eugeniusz Zając

Zadaniem komisji będzie opracowanie Regulaminu dot. wprowadzenia strefy płatnego parkowania w Skawinie. Termin zakończenia prac komisji ustala się na dzień 31 maja 2014 r.

14. Uchwała w sprawie nie wyodrębnienia w budżecie Gminy Skawina na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie nie wyrażono zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Skawina na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.

15. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej).

16. Uchwała w sprawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Skawinie Nr XXXIX/484/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na ucwałę Rady Miejskiej w Skawinie Nr LVI/332/02 z dnia 11 września 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w części dotyczącej zaliczenia ul. Pachla w Skawinie na odcinku dz. 1387/3 do kategorii drogi gminnej  – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie postanowiono przekazać skargę   do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

17. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

18. Wolne wnioski i zapytania – dyskusja na temat mieszkań tymczasowego pobytu wraz z podjęciem decyzji.

19. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

20. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

21. Zamknięcie sesji. 

Źródło:
UMiG Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *