Informacje z XXX sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 24 kwietnia 2013 r.

Rada_miejska_protokółWe środę, 24 kwietnia 2013 r., w Pałacyku „Sokół”, odbyła się XXX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się m. in.: uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi (…) na 2012 r.”

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XXIX zwyczajnej sesji.

3. Pisemna informacja z realizacji uchwał podjętych w I kwartale 2013 r.

4. Informacja Policji nt. zarzutów skierowanych na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w stosunku do funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Skawinie – Komendant Grzegorz Hajto.

5. Informacja o udzielonych świadczeniach z zakresu pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym oraz dodatkach mieszkaniowych za 2012 rok. – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie.

Przedłożono informację o udzielonych świadczeniach  z zakresu pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym oraz dodatkach mieszkaniowych za 2012 rok. Jej treść dostępna jest w załącznikach.

6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pogotowia Ratunkowego w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto roczne sprawozdanie Pogotowia Ratunkowego w Skawinie. Jego treść dostępna jest w załącznikach.

7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sportu w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie  przyjęto roczne sprawozdanie Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Jego treść dostępna jest w załącznikach.

8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto roczne sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie. Jego treść dostępna jest w załącznikach.

9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie  przyjęto roczne sprawozdanie Muzeum Regionalnego w Skawinie. Jego treść dostępna jest w załącznikach.

10. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto zmiany do budżetu Gminy Skawina.

11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.

12. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie wyrażono zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

13. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VIIIN/312/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina.

Uchwałą Rady Miejskiej w powyższej uchwale wprowadzono następujące zmiany:

1. w  § 4 ust. 1 zmienianej uchwały po lit. g) dopisuje się następną lit. h) o brzmieniu „6,71 złotych za worek o pojemności 0,06 m3”;

2.  w  § 4 ust. 2 zmienianej uchwały po lit. g) dopisuje się następną lit. h) o brzmieniu „9,02 złotych za worek o pojemności 0,06 m3”;

14. Uchwała  w sprawie zmiany Uchwały Nr VIIIN/313/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina.

W Uchwale Nr VIIIN/313/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmienia się treść załączników nr 1, nr 2 oraz nr 3, o których mowa w § 1 zmienianej Uchwały będących wzorami deklaracji.
a) Załącznik nr 1 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
b) Załącznik nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
c) Załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. § 2 zmienianej Uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych w dniu podjęcia niniejszej uchwały zobowiązani są złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pisemnie w terminie do dnia 31 maja 2013 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skawina.

2. Właściciele nieruchomości, na których w dniu podjęcia niniejszej uchwały nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są złożyć pierwszą deklarację o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pisemnie w terminie do dnia 31
maja 2013 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skawina.”

15. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie  wyrażono zgodę na przekazanie z dochodów  własnych Gminy Skawina środków finansowych dla Policji w wysokości 28 160,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100) z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczającej normę dla policjantów Komisariatu Policji w Skawinie, na zadanie „Wspólne patrole w ramach programu Bezpieczna Skawina”.

16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Zator, Gminą Spytkowice, Gminą Brzeźnica, Powiatem Oświęcimskim, Powiatem Wadowickim w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.  „Zintegrowany program działań mających na celu wzmocnienie więzi społecznych oparty o zagospodarowanie przestrzeni publicznej powiązanej komunikacyjnie z Galicyjską linią kolejową Oświęcim-Kraków”  – jedno czytanie. (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie wyrażono  zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Zator, Gminą Spytkowice, Gminą Brzeźnica, Powiatem Oświęcimskim, Powiatem Wadowickim w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: „Zintegrowany program działań mających na celu wzmocnienie więzi społecznych oparty o zagospodarowanie przestrzeni publicznej powiązanej komunikacyjnie z Galicyjską linią kolejową Oświęcim – Kraków”. Zobowiązania finansowe Gminy Skawina wynikające z realizacji projektu, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, w łącznej wysokości nie większej niż 4.920,00 (słownie: cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100) zostaną pokryte z budżetu gminy w 2013 roku.

17. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie zatwierdzono  sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.” Jego treść dostępna jest w załącznikach.

18. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr VN/61/11 w sprawie wyznaczenia obszarów na terenie Gminy Skawina, na których nastąpiło uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na szczególnych warunkach oraz obszarów na których obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy i rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących już budynków – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie uchylono uchwałę własną Rady Nr VN/61/11 z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia obszarów na terenie Gminy Skawina, na których nastąpiło uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na szczególnych warunkach oraz obszarów na których obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy i rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących już budynków.

19. Uchwała w sprawie odstąpienia od kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu winny być zawierane w pierwszej kolejności – jedno czytanie.

Punkt porządku obrad wyłączono z jawności.

20. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 lutego 2013 roku (dot. MGOPS) – jedno czytanie. (projekt radnych Rady Miejskiej).

Punkt porządku obrad wyłączono z jawności.

21. Uchwała w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi z dnia 10 grudnia 2012 r. – jedno czytanie (projekt radnych Rady Miejskiej).

Punkt porządku obrad wyłączono z jawności.

22. Informacja na temat procedury wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ.

23. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

24. Wolne wnioski i zapytania.

25. Zamknięcie sesji.

Załączniki:

 

Źródło:
UMiG Skawina