Informacje z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Skawinie

Skawina_Logo_3We środę, 10 lipca 2013 roku, w Pałacyku „Sokół”, odbyła się XXXIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m. in. uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzęcinie.

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XXXII zwyczajnej sesji.

3. Pisemna informacja w sprawie realizacji uchwał podjętych w II kwartale 2013 r.

4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto zmiany do budżetu Gminy Skawina.

5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.

6. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie postanowiono przekazać z dochodów własnych Gminy Skawina środki finansowe w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki związane naprawą samochodu SHD 25 w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Skawinie.

7. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopance – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie udzielono dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopance na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/501/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Skawina i jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

W uchwale Rady Miejskiej w Skawinie Nr XLVII/501/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Skawina i jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„W przypadkach, jeżeli terminowe spłacenie należności cywilnoprawnych mogłoby zagrażać istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu bądź gdy jest to uzasadnione szczególnie ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi, organ o którym mowa w § 2 na udokumentowany wniosek dłużnika może jednorazowo odroczyć termin zapłaty całości lub części należności albo rozłożyć płatność na raty”

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 59 ustawy o finansach publicznych, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Skawina oraz jej jednostkom organizacyjnym, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej w Skawinie. W dotychczasowym brzmieniu § 6 ust. 1 określony został czasookres na jaki maksymalnie można rozłożyć należności na raty.

Mając na uwadze fakt iż coraz większa liczba osób zwraca się z prośbą o rozłożenie na raty powstałych zaległości m.in. czynszowych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, dopasowując wysokość rat do swoich możliwości finansowych i sytuacji rodzinnej, a nawet w niektórych przypadkach zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności lub postępowanie egzekucyjne okaże się nieskuteczne, proponuje się zmianę zapisu § 6 ust. 1 w taki sposób aby nie określać czasookresu spłaty należności.

9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie Nr VII/84/11 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skawina – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Przedłożono projekt uchwały obejmujący następujące propozycje zmian:

W uchwale Rady Miejskiej w Skawinie Nr VII/84/11 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skawina wprowadza się następujące zmiany:

1. Dodaje się w § 11 ust. 3 o następującej treści: „ Zezwala się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina na udzielenie bonifikaty w wysokości … % ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy w przypadku zbywania nieruchomości w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209 a ust. 1 i ust. 2 ustawy.”

2. W § 17 ust. 1 dodaje się pkt 5 o następującej treści: „w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części dzierżawić, jeżeli oddawana w dzierżawę nieruchomość lub jej część nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.”

Termin zgłaszania poprawek upływa 16 sierpnia 2013 r.

10. Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzęcinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie z dniem 1 września 2013 r., przez połączenie  Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie i  Przedszkola Samorządowego w Polance Hallera,  tworzy się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzęcinie.

11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIN/380/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 grudnia 2009 roku – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie w Regulaminie wynagradzania nauczycieli określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skawina, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XI N/380/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Skawina, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 5 ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 6 o brzmieniu: „dyrektor szkoły muzycznej”;  miesięczna stawka dodatku funkcyjnego: 1000-1300 zł.

2. w § 5 ust. 2 dotychczasowy pkt 6, 7 i 8 otrzymują kolejną numerację większą o 1.

12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 maja 2013 r. – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej).

Po rozpatrzeniu skargi z dnia 14 maja 2013 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 27 maja 2013 r.) i po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej w tym przedmiocie, Rada Miejska w Skawinie uznaje skargę za bezprzedmiotową, a opinię Komisji Rada Miejska przyjmuje jako własną.

13. Informacja z przeprowadzonej kontroli Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skawinie – Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Skawinie.

14. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

15. Wolne wnioski i zapytania.

16. Zamknięcie sesji. 

Źródło:
UMiG Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *