Informacje z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Skawinie (AUDIO)

Skawina_sliderWe środę, 28 sierpnia 2013 r., w Pałacyku „Sokół”, odbyła się XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m. in. uchwały w sprawie: powołania na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie, powołania na stanowisko prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XXXIII zwyczajnej sesji.
 3. Informacja w sprawie realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Informacja w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Skawinie.

  Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przedstawiał Radnym Rady Miejskiej Pana Konrada Szotę – dyrektora Szkoły Muzycznej w Skawinie.
 5. Informacja w sprawie powołania na stanowisko prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skawinie, ul. Bukowska 1.Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przedstawiał Radnym Rady Miejskiej  Panią Reginę Kucharczyk  –  prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skawinie.
 6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok.
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie udzielono dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie, która stanowi uzupełnienie wkładu własnego na realizację projektu pn. „Adaptacja budynku starej szkoły w Zelczynie na potrzeby nowej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie.” w kwocie 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
 9. Uchwała w sprawie w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Miejskiej w Skawinie Nr XXIX/350/13 z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto zmiany do uchwały własnej Rady Miejskiej w Skawinie Nr XXIX/350/13 z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego w wyniku której § 1 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: “Gmina Skawina postanawia udzielić pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na dofinansowanie do wysokości 60 % wartości realizacji zadań drogowych w roku 2013 w formie dotacji celowej tj. do kwoty 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań:
  1. przebudowę drogi powiatowej nr 1940K – ulica Zadworze (od centrum wsi do ulicy Kęciki) w miejscowości Radziszów w kwocie 300 000,00 zł.;
  2. naprawę płyty pomostu obiektu mostowego nr 56 na rzece Cedron w Woli Radziszowskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1786K w kwocie 120 000,00 zł.;
  3. rozbudowę skrzyżowania i budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1786K w miejscowości Wola Radziszowska w kwocie 60 000,00 zł.;
  4. rozbudowę drogi powiatowej 2178K w miejscowości Kopanka w zakresie remontu jezdni, budowy chodnika, remontu zjazdów, poboczy oraz urządzeń odwadniających w kwocie 120 000,00 zł.”
 10. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Skawina do Ludowego Klubu Sportowego „WIŚLANIE” Jaśkowice – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie Gmina Skawina przystąpiła do Ludowego Klubu Sportowego “WIŚLANIE” Jaśkowice.
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XIX/175/08 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 kwietnia 2008 roku – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) (dot. granic obwodu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzęcinie).Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto zmiany obwodów sieci szkół publicznych na terenie Gminy Skawina.
 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Nr IX/105/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 lipca 2011 roku – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) (dot. zmiany odpłatności za przedszkole z 1,80 zł. na 1,00 zł.)Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto zmianę dotycząca opłat za pobyt dziecka w przedszkolu do kwoty 1 zł za 1 godzinę.
 13. Uchwała w sprawie w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXIII/220/05 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 kwietnia 2005 r. – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) (dot. stypendiów socjalnych).Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie dostosowano zapisu regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skawina do aktualnych przepisów.
 14. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto wniosek o rozłożenia na raty zaległości czynszowych.
 15. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto wniosek o rozłożenia na raty zaległości czynszowych.
 16. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto wniosek o rozłożenia na raty zaległości czynszowych.
 17. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto wniosek o rozłożenia na raty zaległości czynszowych.
 18. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto wniosek o rozłożenia na raty zaległości czynszowych.
 19. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto wniosek o rozłożenia na raty zaległości czynszowych.
 20. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto wniosek o rozłożenia na raty zaległości czynszowych.
 21. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto wniosek o rozłożenia na raty zaległości czynszowych.
 22. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto wniosek o rozłożenia na raty zaległości czynszowych.
 23. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto wniosek o rozłożenia na raty zaległości czynszowych.
 24. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto wniosek o rozłożenia na raty zaległości czynszowych.
 25. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto wniosek o rozłożenia na raty zaległości czynszowych.
 26. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto wniosek o rozłożenia na raty zaległości czynszowych.
 27. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Muzeum Regionalnego – jedno czytanie, (projekt radnych Rady Miejskiej w Skawinie).Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie na wniosek Rady Muzeum Regionalnego w Skawinie do składu Rady Muzeum powołuje się Pana Romana Skołyszewskiego.
 28. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie Nr VII/84/11 z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skawina – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie wprowadza się 90% wysokość bonifikaty ceny ustalonej zgodnie z art.67 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości. Kwota 10% uzyskana przez Gminę ze sprzedaży gruntu będzie pokrywała m.in. koszty związane z wyceną gruntu, podziałem gruntu jak również koszty pozostałe związane z procedura sprzedaży tego gruntu.
 29. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych
  w okresie między sesjami.
 30. Wolne wnioski i zapytania.
 31. Zamknięcie sesji.

Uwaga:
Punkty porządku obrad od 14 do 26 zostaną wyłączone z jawności na sesji, w związku z czym materiały dot. tych uchwał otrzymują wyłącznie Radni Rady Miejskiej.

Nagranie audio sesji:

Sesja Rady Miejskiej 28.08.2013 – cz.1 i cz. 2

Źródło:
UMiG Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *