Jak powinien wyglądać raport o stanie gminy? Kiedy debata mieszkańców nad raportem o stanie gminy?

[AKTUALIZACJA 20 maja 2019 r.] W tym roku władze miast i gmin, ale również i powiatu czy województwa po raz pierwszy, będą musiały podczas sesji absolutoryjnych zaprezentować “raport o stanie gminy/powiatu/województwa”. To nowy obowiązek samorządów, wprowadzony od bieżącej kadencji. Co roku do 31 maja organy te (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek) będą musiały przedstawić radzie/sejmikowi raport, w którym podsumuje swoją działalność w poprzednim roku. W szczególności ma omówić realizację polityk, programów i strategii, uchwały rady gminy i budżetu obywatelskiego. Radni będą rozpatrywać raport podczas sesji absolutoryjnej. Podczas debaty – zgodnie z nowymi przepisami – członkowie rady będą mogli zabierać głos bez ograniczeń czasowych. Już po debacie odbywać się będzie głosowanie nad wotum zaufania. Jeśli nie dojdzie do głosowania, będzie to równoznaczne z nieudzieleniem wójtowi lub burmistrzowi wotum zaufania. W takim przypadku, w ciągu dwóch kolejnych lat rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta i burmistrza. Z tego co obserwujemy Biuletyn Informacji Publicznej, raportu w naszej gminie jeszcze brak. Ale co konkretnie ma się znaleźć w raporcie i jak on powinien wyglądać, o tym poniżej materiał Fundacji Batorego.

Dobry raport o stanie gminy powinien być nie tylko rzetelny i zawierać dużą ilość ważnych informacji. Równie ważna jest forma raportu, która zainteresuje mieszkańców i będzie wolna od urzędowej nowomowy czy specjalistycznego żargonu. Warto też zadbać o odpowiednie rozłożenie akcentów w treści raportu. Nie chodzi wyłącznie o konkretne przedstawienie działań i efektów w każdej sferze zadań samorządu. Potrzebne jest również bardziej pogłębione przedstawienie kilku najważniejszych osiągnięć i wyzwań, które zajmowały najwięcej uwagi w minionym roku. Warto pochwalić się największymi sukcesami, a jednocześnie zarysować cele na kolejny rok. Konstrukcja raportu powinna być bardzo prosta.

Może się on składać z czterech części:

(1) Wstęp w formie listu wójta/burmistrza/prezydenta miasta do mieszkańców opisującego krótko najważniejsze sukcesy i przyszłe wyzwania, a także zachęcającego do wspólnej
dyskusji nad raportem;
(2) Część główna opisująca działania i efekty w poszczególnych obszarach zadań samorządu – w tej części opis podjętych działań oraz ich rezultatów powinien się przeplatać ze wskaźnikami. Nasz formularz poniżej zawiera bazę wskaźników, którymi można wzbogacić opis działań. W tej części powinny znaleźć się tylko najważniejsze dla danej gminy wskaźniki. Pozostałe można umieścić w załączniku;
(3) Wskazanie priorytetów na kolejny rok – nie chodzi o kompleksowy plan działań, ale raczej informację o kilku czy kilkunastu priorytetowych obszarach, gdzie władze gminy planują poważne zmiany;
(4) Aneks zawierający rozszerzoną listę wskaźników i bardziej szczegółowe informacje na temat samorządowych strategii i polityk.
(5) Raport powinien zostać opublikowany na stronach internetowych urzędu gminy jak najwcześniej przed sesją rady gminy, która ma być poświęcona debacie nad raportem. Warto też rozważyć, by jeszcze przed sesją odbyły się publiczne dyskusje na temat poszczególnych obszarów opisanych w raporcie. Przykładowo, mogą być one przeprowadzone na forum gminnej rady seniorów czy rady oświatowej albo rady działalności pożytku publicznego.

Publikacji raportu na stronie internetowej powinna też towarzyszyć informacja dla mieszkańców na temat możliwości udziału w debacie nad raportem na forum rady gminy. Warto poinstruować zainteresowanych mieszkańców, co i kiedy powinni zrobić, żeby wziąć udział w debacie.

Źródło: http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Formularz%20Raportu%20o%20stanie%20gminy,powiatu,wojewodztwa.pdf

AKTUALIZACJA (20 maja 2019 r.):

Związek Powiatów Polskich chce, aby w trybie pilnym zwołane zostało posiedzenie Zespołu ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Miałoby być ono poświęcone przedyskutowaniu sposobu interpretacji przepisów dotyczących raportów o stanie jednostek samorządu terytorialnego przez wojewodów.

ZPP przywołuje stanowisko wojewody małopolskiego, z którego wynika, że w sprawie raportu o stanie powinny być zwołane dwie sesje – jedna na przedstawienie raportu druga przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, druga na jego rozpatrzenie, bądź jedna ale zwołana nie później niż 31 maja 2019 r.

W ocenie ZPP taki sposób procedowania sprzeczny jest zarówno z wykładnią językową, celowościową, jaki i systemową przepisów dotyczących raportu powiatu. Ponadto wykładnia przepisów ustaw ustrojowych przedstawiona przez wojewodę, zdaniem ZPP, może skutkować ograniczeniem prawa mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie powiatu oraz w przypadku organizacji dwóch sesji poświęconych raportowi zwiększyć ryzyko naruszenia przepisów dotyczących debaty nad raportem (zgodnie z ustawami ustrojowymi organ stanowiący rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu).

Źródło: http://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/aktualnosci/50917-jak-wojewoda-interpretuje-przepisy-o-raporcie-o-stanie-jst

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *