Kolejny apel Skawińskiego Alarmu Smogowego do władz Gminy Skawina i wojewody

Poniżej prezentujemy treść apelu Skawińskiego Alarmu Smogowego, który został opublikowany na oficjalnej stronie tego ruchu społecznego mieszkańców miasta i gminy Skawina. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Treść komunikatu – apelu opublikowanego na oficjalnym facebooku Skawińskiego Alarmu Smogowego dnia 20 grudnia 2019 r.:

 
BARDZO WAŻNE ❗️❗️❗️
 
W związku z kolejną kompromitacją służb badających powietrze w Skawinie apelujemy do:
 
Norbert Rzepisko – Panie Burmistrzu. Jak długo jeszcze nasze zdrowie widnieć będzie jedynie po stronie kosztów, a podtrzymywanie pozornych dobrych relacji z WIOŚ, będzie paraliżować efektywne działania dla ochrony naszej społeczności? Apelujemy o zdecydowaną postawę i interwencję w tej sprawie.
 
Piotr Ćwik – Panie Wojewodo. Jak długo jeszcze podległy Panu WIOŚ będzie podejmował kolejne nieudolne próby zbadania stężeń emisji szkodliwych substancji w Skawinie? Ile jeszcze kompromitujących “raportów” trzeba, żeby stało się jasne,że nikt nie monitoruje skutecznie środowiska oraz wpływu przemysłowych zanieczyszczeń na stan ludzkiego dobrostanu i zdrowia? Apelujemy o wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych w przytoczonej poniżej sprawie.
 
Po trzech miesiącach od przeprowadzenia szumnie zapowiedzianych badań powietrza specjalnym sprzętem z Nowej Zelandii, badań, które miały dać odpowiedź na pytanie, jakie są stężenia niebezpiecznych dla naszego zdrowia substancji emitowanych przez uciążliwe zakłady przemysłowe, dowiadujemy się, że:
 
W strefie wokół zakładów znaleziono:
 
❗️ AKROLEINĘ (Powoduje silne podrażnienia błon śluzowych, oczu i górnych dróg oddechowych. Już przy stężeniu w powietrzu rzędu 2 ppm może spowodować zgon. Z tego względu była stosowana przez jakiś czas w trakcie I wojny światowej jako gaz bojowy.)
 
❗️ KREZOLE (Krezol – Substancja toksyczna, żrąca. Działa toksycznie w kontakcie ze skórę i po połknięciu. Powoduje oparzenia.)
 
❗️ Tetrachloroeten (Wdychanie grozi śmiercią. Działa toksycznie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. (Unikać uwalniania do środowiska.)
 
I inne.
 
Na koniec, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) stwierdza, że zespół naukowy Akademii Ekonomicznej wykazał, że substancją odorową charakterystyczną dla jednej z wysoce uciążliwych firm, jest palmitynian izopropylu, a ponadto występują tam także w ilości wyższej niż 1 ppb inne związki alifatyczne (akroleina, undekan, dodekan, tridekan, teradekan).
 
CO DALEJ? Ano nic, bo dalej czytamy, że;
 
– Reasumując można stwierdzić że: uzyskane wyniki wskazują, iż testowane urządzenie jest bardzo czułe i wykrywa czasami niskie stężenia związków lotnych, ale wymaga dopracowania, szczególnie w zakresie właściwej kalibracji badanych związków. Powinna być ona przeprowadzona z zastosowaniem związków wzorcowych, dla każdego, zdefiniowanego w metodach pomiarowych związku. Na dzień dzisiejszy brak jest pełnej rekomendacji do stosowania urządzenia Voice 200Ultra do pomiarów uciążliwości zapachowej w terenie. Brak jest również rekomendacji do stosowania worków tedlarowych do poboru prób powietrza. Być może dalsza współpraca z firmą Syft Technologies przyniesie rozwiązanie napotkanych problemów.”
 
Źródła:
 
 
 
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *