Konkurs na Dyrektorów: Przedszkola w Skawinie i Szkoły Podstawowej w Wielkich Drogach

paper-money-people-935588-mBurmistrz Miasta i Gminy Skawina o g ł a s z a konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 6 z Oddziałem Żłobkowym w Skawinie, Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach. Nabór trwa do 27 marca 2014 r.

Jak można przeczytać na stronie BIP UMiG Skawina:

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone  w rozporządzeniu  Ministra Edukacji Narodowej z dnia  27 października 2009 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać  osoba  zajmująca   stanowisko  dyrektora   oraz  inne   stanowisko kierownicze w poszczególnych  typach   publicznych  szkół   i  rodzajach  publicznych  placówek  / Dz. U nr  184  poz.  1436   z późn.  zm. /.

2.  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r.     w sprawie  regulaminu  konkursu  na stanowisko  dyrektora publicznej  szkoły lub publicznej placówki   oraz   trybu   pracy  komisji  konkursowej  / Dz. U. Nr  60, poz. 373 z  późn.  zm. /  oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:

1)  uzasadnienie   przystąpienia  do   konkursu    wraz   z   koncepcją    funkcjonowania  i  rozwoju  placówki;

2)  poświadczoną   przez  kandydata   za   zgodność  z   oryginałem   kopię  dowodu  osobistego  lub   innego

     dokumentu   potwierdzającego   tożsamość    oraz    poświadczającego    obywatelstwo   kandydata,

3)  życiorys   z   opisem   przebiegu    pracy    zawodowej,   zawierający    w    szczególności    informację   o:

     –  stażu   pracy    pedagogicznej   –  w    przypadku   nauczyciela   albo

     –  stażu  pracy   dydaktycznej –   w  przypadku    nauczyciela    akademickiego   albo

     –  stażu pracy,   w  tym    stażu   na   stanowisku   kierowniczym –  w   przypadku  osoby  niebędącej

        nauczycielem;

4)  oryginały   lub    poświadczone   przez    kandydata   za    zgodność   z   oryginałem    kopię    dokumentów

      potwierdzających   posiadanie   wymaganego  stażu  pracy,  o   którym   mowa   w   pkt.  3;

5)  oryginały   lub    poświadczone   przez    kandydata    za    zgodność   z   oryginałem   kopię    dokumentów

      potwierdzających    posiadanie    wymaganego    wykształcenia,  w    tym   dyplomu  ukończenia   studiów

     wyższych   lub    świadectwa    ukończenia     studiów     podyplomowych    z    zakresu    zarządzania   albo

     świadectwo  ukończenia  kursu   kwalifikacyjnego  z  zakresu   zarządzania   oświata;

6)  zaświadczenie     lekarskie    o    braku     przeciwwskazań     zdrowotnych   do   wykonywania    pracy    na

     stanowisku  kierowniczym;

7)  oświadczenie ,    że    przeciwko   kandydatowi     nie    toczy    się    postępowanie  o  przestępstwo  ścigane

     z  oskarżenia    publicznego  lub    postępowanie    dyscyplinarne,

8)  oświadczenie,  że     kandydat  nie    był     skazany  prawomocnym    wyrokiem   za  umyślne   przestępstwo

     lub umyślne  przestępstwo skarbowe;

9)  oświadczenie,  że  kandydat  nie był  karany zakazem  pełnienia  funkcji  związanych     z  dysponowaniem

     środkami   publicznymi,   o   którym      mowa     w     art.     31     ust. 1  pkt    4 ustawy   z  dnia 17.12.2004r.

     o odpowiedzialności  za naruszenie  dyscypliny  finansów publicznych   / Dz.   U.  z 2005r.  Nr 14,   poz. 114,

     z  późn. zm. / ;

10)  oświadczenie  o  dopełnieniu  obowiązku,  o  którym   mowa  w  art.  7  ust.  1 i  ust  3  a   ustawy  z  dnia

       18   października  2006r.  o   ujawnieniu    informacji  o  dokumentach organów bezpieczeństwa   państwa

       z  lat    1944-1990  oraz    treści   tych  dokumentów    / Dz. U.  z  2007r,  Nr 63,  poz. 425, z późn.  zm . /

       w przypadku kandydata  na dyrektora  publicznej szkoły,

11)  oryginał  lub   poświadczoną    przez    kandydata    za zgodność   z   oryginałem    kopię    aktu    nadania

       stopnia    nauczyciela   mianowanego    lub   dyplomowanego   w   przypadku   nauczyciela,

12)  oryginał    lub    poświadczoną     przez  kandydata    za    zgodność    z    oryginałem    kopię  karty oceny

       pracy lub  oceny  dorobku  zawodowego –  w  przypadku  nauczyciela  i nauczyciela   akademickiego,

13)  oświadczenie,  że nie  był  karany karą  dyscyplinarną, o  której   mowa  w    art. 76 ust. 1   ustawy  z dnia

       26.01.1982r. – Karta  Nauczyciela  / tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm./      lub   w  art.

       140  ust. 1  ustawy  z  dnia  27.07.2005r. –   Prawo o   szkolnictwie    wyższym    ( Dz. U.  nr  164, poz.

       1365  z  późn. zm ) –  w  przypadku  nauczyciela  i  nauczyciela akademickiego;

 14)  oświadczenie,   że   kandydat   ma    pełną   zdolność  do   czynności    prawnych i korzysta z pełni praw

        publicznych  – w  przypadku  osoby niebędącej  nauczycielem;

15)   oświadczenie,  że  kandydat  wyraża  zgodę   na   przetwarzanie  danych  osobowych  zgodnie  z  ustawą

        z   dnia   29.08. 1997r.  o  ochronie  danych   osobowych    ( Dz. U. z  2002r.  nr  101, poz. 926 , z  późn.

        zm.)   w    celu   przeprowadzenia  konkursu  na   stanowisko  dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem   „Konkurs   na  stanowisko  dyrektora  ……………………..w ……………” w  terminie  do   dnia:   27  marca  2014 r.    do    godz.    15.00     do     Wydziału     Edukacji,    Zdrowia    i    Kultury   Urzędu  Miasta    i   Gminy   Skawina,    32-050   Skawina  ul. Rynek  3 pok. 22     / tel. 012-277-01-45,    277-01-43 /.

Konkurs   przeprowadzi   komisja    konkursowa   powołana    przez   Burmistrza  Miasta  i   Gminy   Skawina.

O    terminie   i    miejscu     przeprowadzenia     postępowania      konkursowego     kandydaci      zostaną powiadomieni   indywidualnie.

                                                                                                                              B U R M I S T R Z

                                                                                                                        ( – )  inż. Adam  NAJDER

Źródło:
BIP UMiG Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *