Konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze: Komendant Straży Miejskiej w Skawinie

straz_miejska_skawinaBurmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: Komendant Straży Miejskiej w Skawinie (Zarządzenie Nr 150/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 02 lipca 2015 roku). Ogłoszony poprzednim razem nabór wygrał 1 lipca 2015 r. Pan Rafał Kręgulec (zobacz protokół), ale – jak czytamy w protokole – Komisja postanowiła nie rozstrzygać naboru na to stanowisko i przedstawiła Burmistrzowi propozycję by przeprowadzić ponowny nabór na wspomniane stanowisko. Stąd kolejne ogłoszenie o, które zamieszczono pod linkiem:

Nabór na stanowisko urzędnicze kierownicze: Komendant Straży Miejskiej w Skawinie

straz_miejska_skawina

— Treść ogłoszenia —

BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY SKAWINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE  STANOWISKO URZĘDNICZE: KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

 

 1. I.                   Kierownicze stanowisko urzędnicze:  KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
  W SKAWINIE

1)      nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony nie przekraczający 12 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika,

2)      praca w siedzibie Straży Miejskiej w Skawinie, 32-050 Skawina, ul. Ogrody 101/1a.

 1. II.                Wymagania niezbędne:

1)      wykształcenie wyższe i co najmniej 5 letni staż pracy (preferowany staż pracy w służbach mundurowych), w tym co najmniej 2 letni staż pracy na stanowiskach  kierowniczych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, służbie cywilnej, lub innych urzędach państwowych z wyjątkiem  stanowisk pomocniczych i obsługi,

2)      ukończone 21 lat,

3)      uregulowany stosunek do służby wojskowej,

4)      znajomość regulacji prawnych: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o strażach gminnych, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, prawo o ruchu drogowym, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, kodeks postępowania administracyjnego,

5)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

6)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)      pełna sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

8)      prawo jazdy kat. B,

9)      nieposzlakowana opinia,

10)  obywatelstwo polskie.

 1. III.             Wymagania dodatkowe:

1)      umiejętność organizowania pracy i kierowania zespołem,

2)      samodzielność, kreatywność odpowiedzialność, dyspozycyjność odporność na stres,

3)      umiejętnością obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office (Word, Excel),

4)      umiejętność zarządzania  zasobami ludzkimi,

5)      umiejętność podejmowania trudnych i szybkich decyzji  w zakresie kompetencji Komendanta Straży Miejskiej, wysoka kultura osobista, sumienność, dyspozycyjność, odporność na stres.

6)      znajomość topografii Gminy Skawina,

7)      ustne przedstawienie koncepcji funkcjonowania Straży Miejskiej w Skawinie.

 1. IV.              Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku Komendanta Straży Miejskiej:

1)      zapewnienie sprawnego funkcjonowania Straży Miejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

2)      organizowanie i nadzorowanie pracy podległych strażników,

3)      współpraca z podmiotami działającymi w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego w celu poprawy stanu porządku i bezpieczeństwa,

4)      dokonywanie bieżącej analizy stanu porządku publicznego na terenie Gminy Skawina oraz dostosowywanie zadań do występujących zagrożeń i potrzeb,

5)      nadzór nad prowadzeniem dokumentacji Straży Miejskiej,

6)      wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza lub  wynikających z obowiązujących Regulaminów, zarządzeń lub z udzielonych upoważnień bądź pełnomocnictw.

 1. V.                 Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny, curriculum vitae,

2)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3)      kopia lub odpis dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4)      kopia lub odpis dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacje i umiejętności (dyplomów, zaświadczeń itp.),

5)      kopia prawa jazdy,

6)      kopia stron książeczki wojskowej z informacją o stosunku do służby wojskowej,

7)      kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających co najmniej 5 letni staż pracy,

8)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia  zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

9)      oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,

10)  oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

11)  oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,

12)  oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań Komendanta Straży Miejskiej, (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia, wystawionego przez lekarza medycyny pracy zaświadczenia o stanie zdrowia oraz stosowne badania psychologiczne).

 1. VI.              Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko: KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W SKAWINIE” w terminie do dnia 18 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie – Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 14.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być podpisane i  opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz. U. 2014.1182 ).

Informacja  o wyniku  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  internetowej Biuletynu  Informacji  Publicznej   (https://bip.malopolska.pl/umigskawina) oraz na  tablicy  informacyjnej  Urzędu  Miasta  i  Gminy w Skawinie  przy  Rynek 1,  2, 3, 14.

BURMISTRZ

(-) mgr inż. Paweł Kolasa

Źródło:
BIP Gminy Skawina [dostęp 6 lipca 2015 r., godz. 6:30]

8 response to "Konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze: Komendant Straży Miejskiej w Skawinie"

 1. Przez: Sambo Zamieszczono: 29 lipca 2015

  po co ta cała szopka ze straza miejska…po cholera to cos ? wykształcenie wyzsze ? a to potrzebne do czego ? zlikwidowac to !

 2. Przez: a może Zamieszczono: 6 lipca 2015

  Wymagania niezbędne
  Umiejętność poruszania się po mieście rowerem, kiedy doczekamy się patroli rowerowych.

 3. Przez: Czester Zamieszczono: 6 lipca 2015

  Czy skawińska SM ma jakieś sukcesy w jakiejkolwiek dziedzinie?

  • Przez: aga Zamieszczono: 7 lipca 2015

   Ma ostrzeganiu znajomych że będzie kontrola odnośnie ścieków i wyzywaniu ludzi na komendzie straży miejskiej to im wychodzi najlepiej

 4. Przez: jacek Zamieszczono: 6 lipca 2015

  Dokładnie, już dawno powinny wylecieć z roboty, bo oprócz wlepiania mandatów dzieciakom za picie piwa w parku i ”patrolowania” Skawiny nowym wozem nic nie robią.. Mam nadzieje, że ”strażacy miejscy”, którzy w dużym stopniu byli po prostu za słabi na policjantów sami odejdą z pracy, bo pójdę po rozum do głowy, zresztą prędzej czy później i tak zostaną rozwiązani, bo ileż można nic nie robić i dostawać za to niemałe pieniądze.
  Pozdrowienia! 🙂

  • Przez: Janek Zamieszczono: 6 lipca 2015

   Panie Jacku tak na marginesie nie “strażacy miejscy” a “strażnicy miejscy”. A poza tym zgadzam się z przedmówcami.

   • Przez: jacek Zamieszczono: 7 lipca 2015

    racja, mój błąd.. 🙂

 5. Przez: pooh Zamieszczono: 6 lipca 2015

  Po co konkurs? I tak bedzie jeden kandytat.. btw: a taniej będzie jak ta “komórka” władzy zostanie zlikwidowana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *