Konkurs na stanowisko: Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich UMiG w Skawinie

BIP_LogoBurmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ogłosił w dniu wczorajszym nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich  Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.

Informacja o naborze ukazała się w BIP. Nie ukazała się jeszcze natomiast na stronie gminaskawina.pl (obok innych aktualności z gminy) ani na Facebooku.

Dzięki rozpowszechnieniu tej informacji, dotarła by ona do większej ilości osób, i może zgłosiłoby się więcej osób, a co za tym idzie, zwiększyłaby się szansa na dokonanie wyboru najlepszego z kandydatów? Może jeszcze się ukaże. Informacje dotyczące tego naboru możecie Państwo poznać poniżej lub bardziej szczegółowe klikając w link:  Zarządzenie – OGŁOSZENIE o NABORZE | Ogłoszenie o naborze

=====

Treść ogłoszenia:

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.2014. 1202 j. t. ) OGŁASZA NABÓR NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, 32-050 Skawina.

I.                   Stanowisko urzędnicze:  Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie

Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika. Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym może być skierowany do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

II.                Wymagania niezbędne:

1)      wykształcenie wyższe z zakresu administracji lub studia pokrewne plus praktyka w pracy w administracji publicznej (min. 3 lata)

2)      znajomość   programu SWDO , ARAM,  Excel , Word ,

3)      znajomość przepisów z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych i ich  praktyczne zastosowanie.

4)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

5)      kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      nieposzlakowana opinia,

7)      znajomość języka angielskiego na poziomie komunikowania się,

III.              Inne umiejętności:

1)      dobra dykcja,

2)      pismo maszynowe nie mniej niż 200/ min,.

3)      komunikatywność  i poczucie odpowiedzialności;

4)      umiejętność  pracy pod presją czasu.

IV.             Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku inspektora:

1)      Załatwianie  wniosków o udzielenie informacji dot. danych osobowych i przygotowanie projektów decyzji o odmowie udzielenia tych danych.

2)      Weryfikacja danych osobowych wynikających z aktów stanu cywilnego.

3)      Sporządzanie protokołów przesłuchań świadków, oświadczeń stron, rozpraw administracyjnych  i protokołów oględzin lokali,

4)      Sporządzanie metryk  akt spraw z zakresu postępowań meldunkowych,

5)      Prowadzenie korespondencji z zakresu ewidencji ludności,

6)      przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, ich weryfikacja, aktualizacja  rejestru wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,

7)      prowadzenie postępowań w zakresie zameldowania, wymeldowania, aktualizacja danych do MUW, sporządzanie statystyk i wydruków

V.                Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny
  2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
  3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
  4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
  5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na w/w stanowisku ( wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy).
  6. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.
  7. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

           Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich” w terminie do dnia 14 stycznia 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie – Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 14.

            Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

            Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV  powinny być  podpisane i  opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2014.1182 j. t. ).

            Informacja  o wyniku  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  internetowej Biuletynu  Informacji  Publicznej   (https://bip.malopolska.pl/umigskawina) oraz na  tablicy  informacyjnej  Urzędu  Miasta  i  Gminy w Skawinie  przy  Rynek 1,  2, 3, 14.

Źródło:
Zarządzenie – OGŁOSZENIE o NABORZE | Ogłoszenie o naborze

Zobacz także poprzednie nabory (jeszcze nierozstrzygnięte):

Konkurs na Koordynatora Zespołu ds. Finansów i Budżetu w UMiG w Skawinie

Konkurs na Inspektora w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy w UMiG w Skawinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *