Konkurs na stanowisko: Inspektor w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w UMiG w Skawinie

BIP_LogoBurmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ogłosił w dniu wczorajszym nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie.

Informacja o naborze ukazała się w BIP. Nie ukazała się jeszcze natomiast na stronie gminaskawina.pl (obok innych aktualności z gminy) ani na Facebooku.

Dzięki rozpowszechnieniu tej informacji, dotarła by ona do większej ilości osób, i może zgłosiłoby się więcej osób, a co za tym idzie, zwiększyłaby się szansa na dokonanie wyboru najlepszego z kandydatów? Może jeszcze się ukaże. Informacje dotyczące tego naboru możecie Państwo poznać poniżej lub bardziej szczegółowe klikając w link: Zarządzenie – OGŁOSZENIE o NABORZE | Ogłoszenie o naborze

=====

Treść ogłoszenia:

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.2014. 1202 j. t.) OGŁASZA NABÓR NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1 32-050 Skawina

 

I.                   Stanowisko urzędnicze:  Inspektor w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie

Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika. Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym może być skierowany do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

II.                Wymagania niezbędne:

1)      wykształcenie wyższe magisterskie i minimum  trzyletni staż pracy;

2)      doświadczenie z zakresu pozyskania i rozliczania projektów dofinansowanych ze środków krajowych, unijnych i zagranicznych

3)      praktyczna i teoretyczna aktualna wiedza z obszaru przygotowywania i realizacji  projektów współfinansowanych ze środków UE i innych

4)      biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom językowy będzie zweryfikowany w trakcie rekrutacji),

5)      doświadczenie w pracy w zespole projektowym;

6)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

7)      kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)      nieposzlakowana opinia.

III.             Inne umiejętności:

1)      umiejętność   kreatywnego myślenia;

2)      komunikatywność  i poczucie odpowiedzialności;

3)      umiejętność  pracy pod presją czasu.

4)      mile widziane doświadczenie zarówno z zakresu projektów „twardych” infrastrukturalnych, jak i „miękkich” społecznych oraz w obszarze  III sektora.

IV.              Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku inspektora:

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie przede wszystkim udział w pracach związanych przygotowaniem i realizacją projektów m.in.:

1)      analiza programów pomocowych pod kątem możliwości pozyskania     dofinansowania z funduszy m.in. krajowych, unijnych i zagranicznych na zadania własne gminy,

2)      udział w przygotowaniu założeń wniosków o dofinansowanie w ramach pracy w zespole projektowym odpowiedzialnym za przygotowanie dokumentacji     aplikacyjnej,

3)      przygotowywanie wniosków o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją     towarzyszącą zgodnie z wytycznymi programowymi, w tym m.in. przekazanie ich do Instytucji Finansujących w wyznaczonych ramach czasowych, kontakt/negocjacje z Instytucjami Finansującymi w sprawach związanych z właściwym przygotowaniem i złożeniem wniosków o dofinansowanie, monitorowanie złożonych wniosków o  dofinansowanie, składanie korekt i uzupełnień do złożonych wniosków,

4)      prowadzenie rozliczeń, sprawozdawczości, w tym m.in. przygotowanie i terminowe złożenie sprawozdań/raportów z realizacji dofinansowanych projektów,

5)      przygotowanie wymaganych dokumentów do kontroli projektów,

6)      aktualizacja wniosków o dofinansowanie, które zostały wytypowane do dofinansowania i przekazanie ich do Instytucji Finansujących w wyznaczonych ramach czasowych, składanie korekt i uzupełnień do  złożonych sprawozdań, raportów,

7)      bieżąca obsługa administracyjna i archiwizacja projektów,

8)      podejmowanie  działań zorientowanych na realizację wskaźników produktu i  rezultatu,

9)      realizowanie  działań promocyjnych wymaganych zapisami programów pomocowych.

V.                 Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny w formie odpowiedzi na dwa poniżej przedstawione studia przypadku tj.:

A. Przypadek: organizacja pozarządowa z terenu gminy Skawina (zarejestrowana na wsi, posiada numer KRS) potrzebuje środki finansowe na organizację jednorocznych zajęć dla dzieci i młodzieży (grupy ok. 30 osób) o charakterze rekreacyjnym i/lub edukacyjnym. Stowarzyszenie dysponuje bazą lokalową oraz odpowiednią kadrą, gotową pracować wolontarystycznie. Planowane działania mieści się w celach statutowych organizacji. Proszę wskazać z jakich programów stowarzyszenie może uzyskać wsparcie w celu realizacji zamierzonego działania w 2015 r. Minimalny zakres wymaganych informacji:

 • program z którego można uzyskać wsparcie,
 • instytucja organizująca konkurs,
 • poziom dofinansowania.

B. Przypadek: Gmina Skawina posiada dokumentację techniczną i prawomocne decyzje zezwalające na realizację inwestycji pn. “budowa sieci kanalizacyjnej” w wsiach X,Y,Z. Proszę wskazać możliwości uzyskania dofinansowania na ww. zadanie. Minimalny zakres wymaganych informacji:

 • program z którego można uzyskać wsparcie,
 • instytucja organizująca konkurs,
 • poziom dofinansowania.
 1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
 2. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 4. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na w/w stanowisku (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy).
 5. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.
 6. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

           Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Inspektor w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych” w terminie do dnia 15 stycznia 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie – Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 14.

            Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

            Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV  powinny być  podpisane i  opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2014.1182 j. t. ).

            Informacja  o wyniku  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  internetowej Biuletynu  Informacji  Publicznej   (https://bip.malopolska.pl/umigskawina) oraz na  tablicy  informacyjnej  Urzędu  Miasta  i  Gminy w Skawinie  przy  Rynek 1,  2, 3, 14.

Źródło:
Zarządzenie – OGŁOSZENIE o NABORZE | Ogłoszenie o naborze

Zobacz także poprzednie nabory (jeszcze nierozstrzygnięte):

Konkurs na Koordynatora Zespołu ds. Finansów i Budżetu w UMiG w Skawinie

Konkurs na Inspektora w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy w UMiG w Skawinie

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *