Konkurs na stanowisko: Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury w UMiG w Skawinie

BIP_LogoBurmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ogłosił w dniu dzisiejszym nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie.

Informacja o naborze ukazała się w BIP. Nie ukazała się jeszcze natomiast na stronie gminaskawina.pl (obok innych aktualności z gminy) ani na Facebooku.

Dzięki rozpowszechnieniu tej informacji, dotarła by ona do większej ilości osób, i może zgłosiłoby się więcej osób, a co za tym idzie, zwiększyłaby się szansa na dokonanie wyboru najlepszego z kandydatów? Może jeszcze się ukaże.

Informacje dotyczące tego naboru możecie Państwo poznać poniżej lub bardziej szczegółowe klikając w link: Zarządzenie – OGŁOSZENIE o NABORZE | Ogłoszenie o naborze

Treść ogłoszenia:

BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY SKAWINA na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.2014. 1202 j. t.) OGŁASZA  NABÓR  NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1 32-050 Skawina

 

I. Stanowisko urzędnicze:  Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie

Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika.

II. Wymagania niezbędne:

1)      wykształcenie wyższe magisterskie i co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 2 letni staż pracy na stanowiskach  kierowniczych w jednostkach organizacyjnych samorządu  terytorialnego, służbie cywilnej, lub innych urzędach państwowych z wyjątkiem  stanowisk pomocniczych i obsługi,

2)      kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania i  organizacji pracy placówki edukacyjnej,

3)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

4)      kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)      nieposzlakowana opinia,

6)      stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań stanowiska pracy Kierownika Wydziału.

III. Inne umiejętności:

1)      znajomość przepisów prawa oświatowego,

2)      umiejętnością obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office (Word, Excel),

3)      dyspozycyjność,

4)      umiejętność zarządzania  zasobami ludzkimi.

IV. Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku kierownika:

 1. Zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych do pełnej realizacji programów nauczania i innych zadań statutowych: przedszkoli, szkół, gimnazjów, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Biblioteki Pedagogicznej, których organem prowadzącym jest Gmina Skawina.
 2. Współpraca z Kuratorium Oświaty w sprawach dotyczących placówek oświatowo-wychowawczych, zgodnie z kompetencjami organu prowadzącego.
 3. Prowadzenie spraw kadry kierowniczej:

1)      Przygotowanie i organizacja konkursów na stanowiska dyrektorów .

2)      Przedkładanie do zatwierdzenia dokumentów związanych z powołaniem względnie odwołaniem z funkcji kierowniczej.

3)      Prowadzenie spraw osobowych  zatrudnionych dyrektorów.

4)      Przygotowywanie przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie ocen kadry kierowniczej szkół, przedszkoli, gimnazjów, poradni psychologicznej, biblioteki pedagogicznej i  przedkładanie ich Burmistrzowi.

 1. Koordynacja, doradztwo i nadzór nad:

1)      zatrudnieniem w podległych przedszkolach, szkołach, gimnazjach, Poradni
i Bibliotece Pedagogicznej,

2)      tworzeniem schematów organizacyjnych: przedszkoli, szkół, gimnazjów, Poradni                 i Biblioteki Pedagogicznej,

3)        zadaniami  w zakresie statystyki, sprawozdawczości i analiz,

4)      zadaniami z zakresu dokształcania zawodowego nauczycieli.

 1. Obsługa finansowa placówek oświatowych realizowana przez:

1)      opracowywanie projektu budżetu i planu zadań rzeczowych szkół, przedszkoli, gimnazjów, Poradni i Biblioteki Pedagogicznej,

2)       nadzorowanie realizacji budżetu i sporządzanie sprawozdań z wykonania,

3)      opracowywanie opinii i wniosków dotyczących skutków finansowych przedsięwzięć organizacyjno-programowych,

4)      pełna obsługa finansowa w zakresie płac, wydatków rzeczowych, remontów, świadczeń socjalnych,

5)      prowadzenie analizy wydatków i kontrola pod względem celowości, gospodarności, oszczędności,

6)      przedstawianie Burmistrzowi zbiorczych zestawień potrzeb finansowych szkół, przedszkoli, gimnazjów, Poradni i Biblioteki Pedagogicznej  w zakresie wynagrodzeń, zaopatrzenia materiałowego, remontów.

 1. Tworzenie warunków materialnych dla prawidłowego funkcjonowania szkół, przedszkoli, gimnazjów,   Poradni i Biblioteki Pedagogicznej.
 2. Koordynowanie rekrutacji dzieci do  szkół, przedszkoli, gimnazjów,
 3. Przygotowywanie egzekucji administracyjnej w sprawach dotyczących realizacji obowiązku szkolnego.
 4. Nadzór nad realizacją uprawnień socjalnych i bytowych pracowników oświaty.
 5. Prowadzenie ewidencji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów niepublicznych.
 6. Współpraca z Komisjami Rady, związkami zawodowymi pracowników oświaty, innymi wydziałami Urzędu a także organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność edukacyjną na terenie Gminy.
 7. Przygotowanie i organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek służby zdrowia i kultury.
 8. Prowadzenie rejestru instytucji kultury i nadzór nad ich działalnością.
 9. Prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia oraz powierzeniem Gminie zadań organu, który utworzył zakład opieki zdrowotnej.
 10. Przekazywanie właściwym organom informacji o zachorowaniach na choroby zakaźne.
 11. Współdziałanie z Zespołem Lecznictwa Otwartego przy planowaniu rozwoju sieci placówek służby zdrowia na terenie Gminy.
 12. Koordynacja programów profilaktyki prozdrowotnej oraz funkcjonowania szkolnej służby zdrowia.

V. Wymagane dokumenty:

1)      życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni,

2)       list motywacyjny, curriculum vitae,

3)      koncepcja funkcjonowania Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury oraz wizja oświaty na terenie Gminy Skawina,

4)      kopia lub odpis dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe magisterskie,

5)      kopia lub odpis dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacje i umiejętności (dyplomów, zaświadczeń itp.),

6)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia  zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

7)      oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,

8)      oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na    wykonywanie czynności objętych zakresem zadań Kierownika Wydziału Edukacji   Zdrowia i Kultury, (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia, wystawionego przez lekarza medycyny pracy zaświadczenia o stanie zdrowia),

           Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie” w terminie do dnia 20 stycznia 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie – Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 14.

            Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

            Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV  powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 j. t.).

            Informacja  o wyniku  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  internetowej Biuletynu  Informacji  Publicznej   (https://bip.malopolska.pl/umigskawina) oraz na  tablicy  informacyjnej  Urzędu  Miasta  i  Gminy w Skawinie  przy  Rynek 1,  2, 3, 14.

Źródło:
Zarządzenie – OGŁOSZENIE o NABORZE | Ogłoszenie o naborze

5 response to "Konkurs na stanowisko: Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury w UMiG w Skawinie"

 1. Przez: staś_pytalski Zamieszczono: 30 grudnia 2014

  Mam pytanie.. dlaczego na taką ilość “pracowników” jest tylko jeden e-mail?
  To jest urząd XXI wieku? To że w Korei Północnej jest tylko 1024 numerów IP mnie nie dziwi ale żeby 16 osób korzystało z jednej poczty elektronicznej zakrawa na FARSĘ..

  Kierownik Wydziału EZiK pok. nr 21, tel. 12 277 01 43

  Główna Księgowa Placówek: Marzena Bulanda pok. 19 tel. 12 277 01 41
  Alicja Płonka, pok. nr 22 tel. 12 277 01 45
  Maria Prochownik, pok. nr 22, tel. 12 277 01 15
  Krystyna Czopek, pok. nr 23, tel. 12 277 01 44
  Maria Baran, pok. nr 23, tel. 12 277 01 44
  Halina Józefczyk, pok. nr 23, tel. 12 277 01 37
  Anna Kapusta, pok. nr 27, tel. 12 277 01 49
  Jadwiga Janik, pok. nr 27, tel. 12 277 01 49
  Anna Wilkołek, pok. nr 24, tel. 12 277 01 47
  Bożena Herok, pok. nr 24, e-mail: bherok@um.skawina.net, tel. 12 277 01 47
  Jadwiga Puchała, pok. nr 18, tel. 12 277 01 40
  Katarzyna Wilkosz, pok. nr 18, tel. 12 277 01 40
  Sławomira Żurek, pok. nr 20, tel. 12 277 01 42
  Monika Piątek, pok. nr 20, tel. 12 277 01 42
  Iwona Kościelna, pok. nr 20, tel. 12 277 01 42
  Katarzyna Kmiecik, pok. nr 20, tel. 12 277 01 42

 2. Przez: staś_pytalski Zamieszczono: 29 grudnia 2014

  A czy nowego prezia/prezię do pgm też już znacie?

 3. Przez: mgr HB Zamieszczono: 27 grudnia 2014

  W ciemno wiadomo kto już wygrał 🙂 … Złota 16 może spać spokojnie. Zmian nie będzie…luz, kawka i ploteczki.

 4. Przez: czytelnik Zamieszczono: 27 grudnia 2014

  16 osób nieźle jak na jeden wydział. Edukacja to ponad 50 milionów z budżetu miasta.

 5. Przez: Wernyhora Zamieszczono: 23 grudnia 2014

  Na życzenie redakcji infoskawina mogę podać (oczywiście w zalakowanym e-mailu) imię i nazwisko Kierownika z tego naboru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *