Konkurs na stanowisko prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Skawinie

BIP_LogoBurmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz art.12 ust.4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej zarządził w dniu dzisiejszym konkurs na stanowisko prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skawinie.

Informacja o naborze ukazała się w BIP. Nie ukazała się jeszcze natomiast na stronie gminaskawina.pl (obok innych aktualności z gminy) ani na Facebooku.

Dzięki rozpowszechnieniu tej informacji, dotarła by ona do większej ilości osób, i może zgłosiłoby się więcej osób, a co za tym idzie, zwiększyłaby się szansa na dokonanie wyboru najlepszego z kandydatów? Może jeszcze się ukaże. Informacje dotyczące tego naboru możecie Państwo poznać poniżej lub bardziej szczegółowe klikając w link: Zarządzenie – OGŁOSZENIE o NABORZE | Ogłoszenie o naborze

=====

Treść ogłoszenia:

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA OGŁASZA  KONKURS na stanowisko P R E Z E S A Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skawinie.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skawinie jest spółką gminną powstałą z przekształcenia zakładu budżetowego, w której 100% udziałów posiada Gmina Skawina. Spółka działała między innymi na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (j.t. Dz.U. z 2013 roku Nr 45 poz. 236 z póżn.zm.) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 z póżn.zm).

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

1)   wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub prawnicze;

2)   co najmniej 3 – letni staż pracy w przedsiębiorstwie o podobnym charakterze na stanowisku kierowniczym;

3)   znajomość zagadnień gospodarki mieszkaniowej i zarządzania nieruchomościami (mile uprawnienia-licencja zarządcy nieruchomości);

4)   znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego w zakresie niezbędnym do prowadzenia gospodarki lokalami i reprezentowania Gminy we wspólnotach mieszkaniowych.

5)   minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy z zasobami mieszkaniowymi będącymi własnością jednostki samorządu terytorialnego w ciągu ostatnich 5 lat;

6)   niekaralność;

7)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

8)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Oferta powinna zawierać:

1)   pisemne zgłoszenie do konkursu z podaniem motywacji ubiegania się o stanowisko;

2)   kwestionariusz osobowy;

3)   kopie lub odpisy dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (potwierdzone za zgodność z oryginałem);

4)   udokumentowanie wymaganego stażu pracy (kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem);

5)   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym podjecie pracy na określonym stanowisku;

6)   oświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności);

7)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w celach przeprowadzenia niniejszego konkursu;

8)   pisemną koncepcję organizacji i zarządzania oraz działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.

Oferty mogą zawierać dodatkowe informacje, które kandydat uważa za ważne dla oceny jego kandydatury, a także kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej (??? – przypis i pogrubienie redakcji)

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie Rynek 14, pok. Nr 1 w terminie do dnia 16 stycznia 2015  roku do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem; „Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. – KONKURS”. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami zakwalifikowanymi do konkursu, będą przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.
O terminie tych rozmów kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacje o warunkach organizacyjno – finansowych  działalności Spółki udzielane będą w  Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skawinie ul. Bukowska 1, tel. 12-276-23-60. Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Źródło:
Zarządzenie – OGŁOSZENIE o NABORZE | Ogłoszenie o naborze

Zobacz także poprzednie nabory (jeszcze nierozstrzygnięte):

Konkurs na Koordynatora Zespołu ds. Finansów i Budżetu w UMiG w Skawinie

Konkurs na Inspektora w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy w UMiG w Skawinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *