Konsultacje społeczne w zakresie projektu kryteriów oceny ofert konkursowych

BIP_LogoBurmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłasza konsultacje społeczne w zakresie projektu kryteriów oceny ofert konkursowych złożonych w otwartych konkursach w 2015 r. Szczegółowe informacje publikujemy dla Państwa poniżej. 

ZARZĄDZENIE Nr 226/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu kryteriów oceny ofert konkursowych złożonych w otwartych konkursach w 2015 r.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) oraz Uchwały Nr XLVI/491/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie projektów programu współpracy i aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządza się, co następuje:

§ 1
Przedmiot i zakres konsultacji.

 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w zakresie projektu kryteriów oceny ofert konkursowych złożonych w otwartych konkursach w 2015 r.
 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt kryteriów oceny ofert konkursowych w otwartych konkursach w 2015 r., stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 3. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu będącego przedmiotem konsultacji.

§ 2
Organizacja konsultacji.

 1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Miasta i Gminy Skawina.
 2. Komórką organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie określonym w §1 ust. 2 jest Zespół ds. promocji, sportu i współpracy.
 3. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 11 grudnia 2014 r.
 4. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 31 grudnia 2014 r.
 5. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem arkuszy formularza konsultacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w następujący sposób:
  a) poprzez adres poczty elektronicznej: tstawowy@um.skawina.net (za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci obrazu elektronicznego wskazanego formularza konsultacyjnego, podpisane przez osoby statutowo upoważnione do reprezentacji);
  b) osobiście – poprzez złożenie pisemnych wniosków w siedzibie tut. Urzędu, w Biurze Obsługi Mieszkańców, Rynek 14, pok. 1.
 6. Po zakończeniu konsultacji właściwa merytorycznie komórka organizacyjna tut. Urzędu sporządza zestawienie wszystkich zgłoszonych stanowisk przez podmioty uczestniczące w konsultacjach, wymienione w §2 ust. 1 i przedkłada je do rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina wraz z propozycją ustosunkowania się do przedłożonych stanowisk.
 7. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina po rozpatrzeniu stanowisk zgłoszonych podczas konsultacji decyduje o ewentualnym uwzględnieniu ich w projekcie Programu.
 8. Informacja o wynikach konsultacji wraz z zestawieniem uwag oraz uzasadnieniem ich przyjęcia lub odrzucenia zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie nie później niż do dnia 7 stycznia 2015 r.

§ 3
Postanowienia końcowe.

 1. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przewidziany w niniejszym Zarządzeniu.
 2. Nieprzedłożenie przez podmioty, o których mowa w §2 ust. 1 stanowisk w terminie wskazanym w §2 ust. 3 i 4 niniejszego Zarządzenia, oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia w konsultowanej sprawie.
 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Drugiemu Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.
 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
/-/ Paweł Kolasa

Załączniki:

PDF Zarządzenie – konsultacje kryteriów oceny ofert 2015.pdf

DOC Załącznik 1 – konsultacje kryteriów oceny ofert 2015.docx

DOC Załącznik 2 – konsultacje kryteriów oceny ofert 2015.doc

Źródło:
gminaskawina.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *