Kontakt do radnych Gminy Skawina – maile, telefony, strony www, godziny dyżurów, itp.

mobile-in-hand-704926-mDnia 1 grudnia 2014 r. zwróciliśmy się drogą elektroniczną do Urzędu Miasta i Gminy Skawina z prośbą o udostępnienie do wiadomości publicznej czasu i miejsca odbywania dyżurów oraz danych kontaktowych wszystkich radnych kadencji 2014-2018.

Składając przedmiotowy wniosek kierowaliśmy się chęcią zacieśnienia więzi pomiędzy mieszkańcami poszczególnych sołectw, gminą i radnymi. Chcemy, aby mieszkańcy mieli realny wpływ na to, co się dzieje w gminie poprzez właśnie łatwy kontakt ze swoimi radnymi w gminie.

We wniosku poprosiliśmy o:

1) czas i miejsce odbywania dyżurów przez każdego z radnych Gminy Skawina dla mieszkańców.
2) dane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, strona www, profil facebook, itp.) do każdego z radnych w celu skutecznego skontaktowania się mieszkańców (wyborców) całej gminy z danym radnym.

Art. 23a ustawy o samorządzie gminnym wprost stanowi, że:

1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.
(…)

W komentarzu do art. 23 ustawy o samorządzie gminnym (stan prawny: 31 lipca 2012 r.) autor Andrzej Szewc stwierdza, iż głównymi celami kontaktów (utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami) są:

1)  przyjmowanie postulatów, wniosków, skarg i zażaleń oraz uwag i propozycji wyborców;
2)  informowanie wyborców o aktualnej sytuacji gminy oraz celach, kierunkach i formach działania jej organów;
3) konsultowanie ważniejszych zamierzonych przez radę i zarząd rozstrzygnięć oraz informowanie o już podjętych uchwałach i decyzjach, ich wyjaśnianie i propagowanie;
4)  zachęcanie wyborców do współdziałania w realizacji zadań i programów działania gminy;
5)  informowanie ich o swojej działalności w radzie oraz w innych organach samorządowych, do których radny został wybrany lub desygnowany.

Autor pisze dalej, że Do najbardziej rozpowszechnionych form realizacji tego obowiązku należą: okresowe bezpośrednie spotkania z ogółem wyborców (niektóre statuty i regulaminy rad ustalają nawet minimalną liczbę tych spotkań w ciągu roku), udział radnego w zebraniach różnych gremiów samorządowych (zebraniach wiejskich, zebraniach samorządu mieszkańców itp.), pełnienie dyżurów w okręgu wyborczym lub w siedzibie organów gminy, w ustalonych i podanych do wiadomości wyborców terminach, jak również – na zaproszenie stosownych władz – uczestnictwo w zebraniach organizacji społecznych, zawodowych i politycznych działających na terenie gminy.

W ramach obowiązku utrzymywania więzi z wyborcami (mieszkańcami gminy) mieści się również obowiązek informowania ich o sprawach gminy. Zdaniem E. Olejniczak-Szałowskiej (Ustawowe podstawy…), mimo że „w ustawie samorządowej nie znajdziemy (…) expressis verbis sformułowanego obowiązku radnego udzielania informacji wyborcom (…) [to – A. Sz.] informowanie wyborców o sprawach gminy i działalności jej organów należy traktować jako podstawowy obowiązek radnego. Z tego obowiązku wypływa refleksowe prawo wyborcy do „bycia poinformowanym”.

Ponadto, jak informuje w Poradniku Wyborczym portal Mam Prawo Wiedzieć , „Radny musi wyznaczyć termin spotkań z mieszkańcami swojego okręgu. Informacja o czasie i miejscu spotkań powinna znaleźć się w siedzibie rady oraz na stronach właściwego Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl).”

Zgodnie ze Statutem Gminy Skawina:

X. RADNI

§ 46

1. Wykonując powierzony mandat radni mają obowiązek:

a) przed przystąpieniem do wykonywania mandatu złożyć ślubowanie według roty określonej w Statucie,

b) przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków stosownie do potrzeb w siedzibie Rady, organizacji obywatelskich i samorządowych,

c) informować i wyjaśniać społeczeństwu przebieg i efekty pracy Rady,

d) inicjować działania Rady oraz zwracać się do Rady i Burmistrza z pytaniami i wnioskami dotyczącymi funkcjonowania Gminy, Burmistrza i podporządkowanych jednostek organizacyjnych,

e) informować Radę o poglądach i opiniach społecznych dotyczących jej działalności,

f) brać udział w pracach organów, do których wybierze ich lub desygnuje Rada,

g) aktywnie uczestniczyć w pracach Rady i jej komisji,

(brak w statucie podpunktu h – przyp. redakcja)

i) wykonywać inne obowiązki nałożone przez ustawy,

j) stwierdzać podpisem na liście obecności swoją obecność na sesji i posiedzeniach komisji.

=====

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy radni mogą życzyć sobie, aby ich prywatny numer telefonu komórkowego, stacjonarnego, bądź też prywatny adres e-mail był dostępny publicznie.

Jest to prywatna sprawa każdego z radnych, jednakże naszym zdaniem skoro kandydował na radnego, chciał reprezentować w radzie swoją społeczność i chce działać dobra społeczności lokalnej, nie może być “oderwanym” od swoich mieszkańców / wyborców, dlatego też rozsądnym wydaje się być udostępnienie takiego kontaktu w formie na przykład utworzenia przez radnego specjalnie w tym celu adresu e-mail (publicznie dostępnego).

Byłby on podany do wiadomości mieszkańców gminy, na który mogliby zgłaszać swoje uwagi, postulaty, czy też wymieniać się informacjami z radnymi. To byłby gest ich dobrej woli i chęci bycia blisko mieszkańców i ich problemów.

Poprzednio radni udostępnili nam te informacje w ten sposób:
Dziewięciu radnych Rady Miejskiej w Skawinie udostępniło kontakt dla mieszkańców (AKTUALIZACJA)

Jak tylko otrzymamy te informacje z Urzędu, zostaną one opublikowane na stronie infoskawina.pl

Być może wśród czytających ten artykuł znajdą się również radni, którzy zechcieliby przekazać Czytelnikom i mieszkańcom gminy Skawina dane kontaktowe do siebie (telefon, e-mail, miejsce odbywania dyżuru, strona www / facebook, etc.). Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami, a przekazane dane kontaktowe zostaną opublikowane w artykule i specjalnej zakładce.

AKTUALIZACJA z dnia 3 grudnia 2014 r.:

Napisał dziś do naszej redakcji maila radny Józef Niechaj z prośbą o opublikowanie kontaktu dla mieszkańców:

“Podaję swoje dane kontaktowe dla mieszkańców:

Józef Niechaj

radny Rady Miejskiej w Skawinie

adres email: radziszow@wp.pl

tel. 519 330 875

na początku przyszłego tygodnia prześlę Panu adres konta na Facebooku, oraz terminy moich dyżurów w Radziszowie (Dom Strażaka) oraz w Jurczycach (Hallerówka) – muszę je ustalić z (administratorami) właścicielami budynków.

pozdrawiam

Józef Niechaj”

_____

Stan aktualny na dzień 3 grudnia 2014 r. (po powieleniu kontaktów uzyskanych w poprzedniej kadencji radnych):

L.p Imię i nazwisko Komitet wyborczy Telefon kontaktowy Adres e-mail
1. Józef Niechaj KW PiS 519 330 875 radziszow@wp.pl
2. Ryszard Majdzik KWW Ryszarda Majdzika ryszard.majdzik@gmail.com
3. Norbert Rzepisko KW PiS norbert.rzepisko@gmail.com
4. Anna Wąsowicz KWW Anny Wąsowicz – Kontrast awmaxima@wp.pl
5. Eugeniusz Zając KW PiS zajac.e@interia.pl
6. Ewa Masłowska KW PiS ewamaslowska11@wp.pl

Pełna tabela:

Radni_SkawinaAKTUALIZACJA 16 grudnia 2014 r:

Kontakt do radnych Gminy Skawina UDOSTĘPNIONY po naszym wniosku

5 response to "Kontakt do radnych Gminy Skawina – maile, telefony, strony www, godziny dyżurów, itp."

 1. Przez: XXIw Zamieszczono: 7 grudnia 2014

  Utknęło podawanie kontaktów i o ile nie jest to dziwne w przypadku radnych seniorów to młodzi radni nie powinni mieć z tym problemu.
  Skrzynki radnym mogą założyć dzieci lub wnuki, za kieszonkowe z diety radnego, nawet pomóc w napisaniu odpowiedzi na taki list nadesłany pocztą elektroniczną.

  • Przez: face Zamieszczono: 7 grudnia 2014

   A Wy potem te odpowiedzi powklejacie na Facebook 🙂

 2. Przez: oxo Zamieszczono: 4 grudnia 2014

  Punkt h jest tajny lub jego treść jest nicenzuralna… dotyczy miejsca gdzie radni mają mieszkańców po wyborach…

 3. Przez: Ela Zamieszczono: 4 grudnia 2014

  I tak powinno byc, wszyscy radni powinni isc sladem Pana Niechaja

 4. Przez: marcin_rywo Zamieszczono: 4 grudnia 2014

  Super pomysł. Coraz bardziej lubię ta stronę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *