Kontaktu do radnych gminy Skawina wciąż brak? (AKTUALIZACJA)

email-1053375-mW ubiegłym roku, a dokładniej 30 października 2013 r., zwróciliśmy się drogą elektroniczną do Urzędu Miasta i Gminy Skawina i jednocześnie Rady Miejskiej z zapytaniem o udzielenie informacji publicznej dotyczącej kontaktu do radnych gminy Skawina.

Składając przedmiotowy wniosek kierowaliśmy się chęcią zacieśnienia więzi pomiędzy mieszkańcami poszczególnych sołectw, gminą i radnymi. Chcemy, aby mieszkańcy mieli realny wpływ na to, co się dzieje w gminie poprzez właśnie łatwy kontakt ze swoimi radnymi w gminie.

W złożonym wniosku o udostępnienie informacji publicznej 30 października 2013 r. zapytaliśmy urząd o takie podstawowe informacje jak:

1) czas i miejsce odbywania dyżurów przez każdego z radnych Gminy Skawina dla mieszkańców.
2) dane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, strona www) do każdego z radnych w celu skutecznego skontaktowania się mieszkańców całej gminy z danym radnym.

Poprosiliśmy również, aby zweryfikowano te dane bezpośrednio przed udzieleniem odpowiedzi na wniosek, dzięki czemu przekazana mieszkańcom gminy informacja będzie najbardziej aktualna, rzetelna i sprawdzona.

Jakiś czas później (na początku listopada 2013 r.) otrzymaliśmy telefon od Przewodniczącego Rady Miejskiej w  Skawinie Pana Marcina Kuflowskiego z zapewnieniem, że taka informacja zostanie nam udzielona, jednakże ze strony urzędu musi nastąpić sprawdzenie tych danych. Jak przekazał w rozmowie telefonicznej Przewodniczący, najbardziej skutecznym sposobem na przedstawienie naszego zapytania wszystkim radnym i przekazanie kontaktu do siebie, będzie najbliższa(e) sesja(e) rady miejskiej.

Mijały kolejne tygodnie (w tym trzy sesje rady miejskiej: 27 listopada 2013 r., 28 listopada 2013 r., 12 grudnia 2013 r.), a odpowiedzi nie otrzymaliśmy.

14 grudnia 2013 roku zwróciliśmy się zatem do Urzędu z zapytaniem co w kwestii złożonego w październiku 2013 r. wniosku udało się zrealizować.

Do dnia dzisiejszego (1 stycznia 2014 r.) nie mamy żadnych informacji na ten temat.

Na stronie internetowej UMiG Skawina pod zakładką RADA MIEJSKA – Dyżury radnych widnieje jedynie kontakt do przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących RM w Skawinie:

Marcin KUFLOWSKI  – Przewodniczący

Pełni dyżury: poniedziałki od godz. 15.00 do godz. 17.00
czwartki od godz. 9.00 do godz. 10.00
Rynek 2, pok. 4, tel.: 12 277 01 98
e-mail: marcin.kuflowski@um.skawina.net
Marek KLIMCZYK – Wiceprzewodniczący

Pełni dyżury:  środy od godz.15.00 do godz.16.30
Rynek 2, pok. 4, tel.: 12 277 01 98

e-mail: marek.klimczyk@um.skawina.net
Janusz ŚMIECH – Wiceprzewodniczący

Pełni dyżury: wtorki od godz. 9.00 do godz. 10.00
Rynek 2, pok. 4, tel.: 12 277 01 98
e-mail: janusz.smiech@gmail.com

mail-in-a-box-1189107-m

___

Art. 23. ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2001, Nr 142 poz. 1591) stanowi:

Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

Znaczy to, iż np. nie musi podejmować wszystkich spraw, z którymi wyborcy się do niego zgłaszają, ale mimo to, kontakt jest bardzo ważny.

W komentarzu do art. 23 ustawy o samorządzie gminnym (stan prawny: 31 lipca 2012 r.) autor Andrzej Szewc stwierdza, iż głównymi celami kontaktów (utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami) są:

1)  przyjmowanie postulatów, wniosków, skarg i zażaleń oraz uwag i propozycji wyborców;
2)  informowanie wyborców o aktualnej sytuacji gminy oraz celach, kierunkach i formach działania jej organów;
3) konsultowanie ważniejszych zamierzonych przez radę i zarząd rozstrzygnięć oraz informowanie o już podjętych uchwałach i decyzjach, ich wyjaśnianie i propagowanie;
4)  zachęcanie wyborców do współdziałania w realizacji zadań i programów działania gminy;
5)  informowanie ich o swojej działalności w radzie oraz w innych organach samorządowych, do których radny został wybrany lub desygnowany.

Autor pisze dalej, że Do najbardziej rozpowszechnionych form realizacji tego obowiązku należą: okresowe bezpośrednie spotkania z ogółem wyborców (niektóre statuty i regulaminy rad ustalają nawet minimalną liczbę tych spotkań w ciągu roku), udział radnego w zebraniach różnych gremiów samorządowych (zebraniach wiejskich, zebraniach samorządu mieszkańców itp.), pełnienie dyżurów w okręgu wyborczym lub w siedzibie organów gminy, w ustalonych i podanych do wiadomości wyborców terminach, jak również – na zaproszenie stosownych władz – uczestnictwo w zebraniach organizacji społecznych, zawodowych i politycznych działających na terenie gminy.

W ramach obowiązku utrzymywania więzi z wyborcami (mieszkańcami gminy) mieści się również obowiązek informowania ich o sprawach gminy. Zdaniem E. Olejniczak-Szałowskiej (Ustawowe podstawy…), mimo że „w ustawie samorządowej nie znajdziemy (…) expressis verbis sformułowanego obowiązku radnego udzielania informacji wyborcom (…) [to – A. Sz.] informowanie wyborców o sprawach gminy i działalności jej organów należy traktować jako podstawowy obowiązek radnego. Z tego obowiązku wypływa refleksowe prawo wyborcy do „bycia poinformowanym”.

Ponadto, jak informuje w Poradniku Wyborczym portal Mam Prawo Wiedzieć , „Radny musi wyznaczyć termin spotkań z mieszkańcami swojego okręgu. Informacja o czasie i miejscu spotkań powinna znaleźć się w siedzibie rady oraz na stronach właściwego Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl).”

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy radni mogą życzyć sobie, aby ich prywatny numer telefonu komórkowego, stacjonarnego, bądź też prywatny adres e-mail był dostępny publicznie. Jest to prywatna sprawa każdego z radnych, jednakże naszym zdaniem działając dla dobra społeczności lokalnej rozsądnym wydaje się być udostępnienie takiego kontaktu w formie na przykład utworzenia przez radnego specjalnie w tym celu adresu e-mail, który podany byłby do wiadomości mieszkańców gminy, a na który mogliby zgłaszać swoje uwagi, postulaty, czy też wymieniać się informacjami z radnymi. To byłby gest ich dobrej woli i chęci bycia blisko mieszkańców i ich problemów.

§ 15 Statutu Gminy Skawina stanowi, iż:

1. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałe więzi z mieszkańcami, oraz ich organizacjami, przyjmuje zgłaszane postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia. (…)

Być może wśród czytających ten artykuł znajdą się również radni, którzy zechcieliby przekazać Czytelnikom i mieszkańcom gminy Skawina dane kontaktowe do siebie (telefon, e-mail, miejsce odbywania dyżuru, strona facebook, etc.). Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami, a przekazane dane kontaktowe zostaną za ich zgodą opublikowane.

paragraf_prawo

__

Prawo uzyskiwania informacji przysługuje każdemu jako prawo człowieka. Konstytucja RP posiada regulacje dotyczące uzyskiwania informacji publicznej w art. 61 służące realizacji przez obywateli najważniejszej zasady konstytucjonalizmu demokratycznego – suwerenności narodu określonej w art. 4.

Odpowiedź na wniosek obywatela o udzielenie informacji publicznej winna nastąpić – wedle ustawowych zapisów – niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni.

Od dnia 30 października 2013 r. minęły ponad 2 miesiące. Cierpliwie czekamy na odpowiedź ze strony urzędu.

 AKTUALIZACJA 13 stycznia 2014 r.:

Pierwszy z radnych Rady Miejskiej w Skawinie Pan Norbert Rzepisko wyraził zgodę na publikację swojego maila: norbert.rzepisko@gmail.com

AKTUALIZACJA 14 stycznia 2014 r.:

Drugi z radnych Rady Miejskiej w Skawinie Pan Ryszard Majdzik wyraził zgodę na publikację swojego maila:

ryszard.majdzik@gmail.com

Zapraszamy kolejnych radnych do udostępnienia swoich danych kontaktowych.

5 response to "Kontaktu do radnych gminy Skawina wciąż brak? (AKTUALIZACJA)"

  1. Przez: olo Zamieszczono: 6 stycznia 2014

    A gdzie radakcyjo kochana są oświadczenia majątkowe radnych z bieżącej kadencji 2011-2014??? Nie wiem ile “wybrańcy” narodu mieli … a ile teraz mają i skąd :)))

  2. Przez: wyborca Zamieszczono: 3 stycznia 2014

    Wystarczy przyjść na dowolną sesję RM aby dostrzec czym zajmuja sie nasi przedstawiciele i za co im slono placimy.Otoz wnioski są proste:dominuje własna prywata, dbanie o swoj stolek, o to,zeby może znów wystartowac do wyborów, a potem podporządkowac sie jedynie woli jakiejś parti politycznej i uchwalac jej interesy, ktore z interesami mieszkanców nie maja nic wspolnego.przykre, ale tak to działa….

  3. Przez: olo Zamieszczono: 2 stycznia 2014

    O matulu… redakcjo szanowna: NA CO LICZYCIE? Żaden radny, urzędnik itp… nie odpowie bo jeszcze czas na obietnice przedwyborcze i inne ściemy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *