Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Facimiech rezygnuje z realizacji zadania publicznego i z otrzymanej dotacji

football-field-1015696-mPoczątkiem marca 2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, poinformował o rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert w obszarach: sportu i kultury. Wysokość dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” w 2014 r. oraz wysokość dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu „Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” w 2014 roku prezentowaliśmy w artykule Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert w obszarach: sportu i kultury.

Poniżej zamieszczamy informację “o odstąpieniu od realizacji zadania publicznego przez beneficjenta dotacji – Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Facimiech” w związku z czym zmienia się rozstrzygnięcie konkursowe w sposób określony w treści Zarządzenia Nr 50/2014 z dnia 25 marca 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” w 2014 r. miał do niedawna brzmienie:

Wobec powyższej rezygnacji klubu z Facimiecha, Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” w 2014 r. – w części dotyczącej wysokości dotacji dla klubów piłkarskichuzyskuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia, zgodnie z poniższą treścią:

Facimiech

Źródło:
BIP UMiG Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *