Mateusz Gdula

1. Imię i nazwisko: Mateusz Gdula (KW Skawina Jutra), okręg nr 7 – Skawina

2. Wykształcenie: Wyższe – tytuły magistra politologii (specjalność: administracja publiczna) oraz licencjata (kierunek: administracja), uzyskane na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

3. Doświadczenie zawodowe: Od 2009 roku pracownik Królewskiej Katedry na Wawelu na stanowisku obsługa klienta.

4. Doświadczenie w pracy społecznej i samorządowej:

Współzałożyciel i aktywista “Rowerowej Skawiny” (od 2011 roku), Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia “Juvenilis” (2013-14), Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Skawinie (2009-10 – m. in. organizacja i koordynacja akcji charytatywnych, turniejów sportowych oraz międzyszkolnego konkursu wiedzy), Członek Obwodowych Komisji Wyborczych (od 2009 roku), Redaktor w “Gazeta Skawińska”, “Skawina24.com” oraz “Podkrakowska.pl” (2009-10).

5. Hierarchia działań. Jakie działania na rzecz społeczności lokalnej w gminie podejmie Pani/ Pan w pierwszej kolejności jako radna/radny?

Nawiązanie stałego kanału komunikacyjnego z wyborcami, poprzez udostępnienie adresu e-mail, telefonu oraz informacji o dyżurach. Jest to priorytet, ponieważ w ostatnich kadencjach radni nagminnie zaniedbali najważniejszy obowiązek, jakim jest kontakt z mieszkańcami i realizacja ich postulatów.

6. Budżet obywatelski. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem budżetu obywatelskiego w gminie Skawina?

TAK

7. Sesje. Czy jest Pani/Pan za zwiększeniem dostępu obywateli do informacji publicznej poprzez nagrywanie na video przez UMiG Skawina sesji rady miejskiej w Skawinie i jej publikowanie?

TAK

8. Rejestr umów. Czy jest Pani/Pan za zwiększeniem dostępu obywateli do informacji publicznej poprzez cokwartalne publikowanie w BIP rejestru wszystkich zawartych przez gminę Skawina umów (w formie arkusza kalkulacyjnego)?

TAK

9. Komunikacja/infrastruktura. Mieszkańcy skarżą się na brak chodników i związane z tym niebezpieczeństwo dla pieszych, również wzdłuż drogi krajowej 44, brak dróg dojazdowych do osiedli i posesji w Skawinie, słabe połączenia MPK z Krakowem, ogromne natężenie ruchu w centrum miasta i drogach dojazdowych. Jaki ma Pani/Pan pomysł na rozwiązanie wskazanych problemów komunikacyjnych w gminie?

Transport nie figurował dotychczas w żadnej z komisji w poprzedniej kadencji RM, toteż należy utworzyć komisję ds. transportu albo – co wydaje się rozsądniejsze – “dołożenie” transportu do komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska i zwrócenie na niego szczególnej uwagi.

Proponuję 2,5-krotne zwiększenie nakładów finansowych na komunikację miejską, w celu zintensyfikowania częstotliwości kursów na trasie Skawina – Czerwone Maki (co 15 minut w godzinach szczytu) oraz dwukrotnej ilości kursów porannych i późno popołudniowych w trakcie dni weekendowych, które to – niestety – dla coraz większej liczby mieszkańców naszej gminy są typowym dniem roboczym.

W świetle licznych badań naukowych i doświadczeń miast faktem jest, iż zatory drogowe tworzą się równie często także na obwodnicach miast – nie inaczej będzie wkrótce w Skawinie, toteż już w tym momencie należy podejmować działania mające na celu podnoszenie atrakcyjności alternatywnych form poruszania się – także tych marginalizowanych przez lokalnych działaczy – form takich jak poruszanie się pieszo (kwestia m.in. chodników), rowerem (ciągi pieszo-rowerowe) czy pociągiem (Szybka Kolej Aglomeracyjna – szybka nie tylko z nazwy).

Prowadzenie rozsądnej, rzeczowej, przemyślanej oraz długofalowej polityki zrównoważonego rozwoju gminy, kładącej nacisk na rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w gminie, w oparciu o Strategię Rozwoju dla Gminy Skawina na lata 2014-2020. Jest to gotowy dokument – wystarczy “tylko” przedsięwziąć odpowiednie kroki. Odpowiednio wdrożone rozwiązania spowodują zmniejszenie natężenia ruchu w centrum miasta oraz przy drogach dojazdowych, co będzie miało wydatny wpływ na poprawę jakości życia, zdrowia oraz samopoczucia mieszkańców.

10. Edukacja. Jaką ma Pani/Pan pomysł na dalszy rozwój poziomu edukacji w gminie Skawina?

Poziom edukacji w gminie Skawina na tle gmin ościennych stoi na dobrym poziomie – wzrost jakości kształcenia uwarunkowany jest koniecznością odmłodzenia kadry nauczycielskiej w placówkach oświatowych w oparciu o młodą kadrę nauczycielską gotową do podjęcia pracy, a nie mającą takiej możliwości ze względu na blokowanie etatów przez doświadczonych, aczkolwiek mało rozwojowych i nieprzystosowanych do dzisiejszych realiów rynku pracy nauczycieli i wychowawców.

Nie wydaje się rozsądnym zwiększanie nakładów finansowych z budżetu naszej gminie na edukację, albowiem w tym momencie jest to już aż 41% całości wydatków budżetowych (najwięcej spośród wszystkich pozycji w budżecie, przy np. tylko 9% dla transportu), co jest oczywiście pokłosiem marnego ustawodawstwa, spychającego owe wydatki na samorząd. Niemniej jednak należy koniecznie znaleźć środki na budowę co najmniej jednego żłobka, bo jest to najpilniejsza potrzeba.

W kwestii edukacji w naszej gminie zwróciłbym się bezpośrednio do dyrektorów placówek oświatowych, w celu ustalenia bieżących problemów oraz proponowanych przez nich rozwiązań, możliwych do wdrożenia przy obecnym stanie finansowym gminy.

11. Bezpieczeństwo. Jaki jest Pani/Pana pomysł na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, walkę z przestępczością i chuligaństwem?

Jestem zdecydowanym zwolennikiem poszerzenia zakresu monitoringu w Skawinie oraz poprawy oświetlenia w mieście, albowiem bez tego drugiego na nic zda się to pierwsze.

12. Seniorzy. Starzenie się mieszkańców i sytuacja osób starszych – jak można w perspektywie najbliższych lat dbać o tę część społeczeństwa w gminie Skawina?

Najważniejsze dla Seniorów jest poczucie bezpieczeństwa – odsyłam więc do punktu nr 11.

Co więcej, problemem jest obsługa i jakość świadczeń medycznych Przychodni Zdrowia – zdecydowanie należy podjąć działania reformujące formę rejestracji oraz działania tej placówki. W tym celu RM oraz burmistrz muszą wywrzeć naciski na PZ – w innym przypadku zostanie utrzymany status quo.

Seniorzy w licznych rozmowach przed wyborami zwracają uwagę na bardzo małą ilość ławek, na których można by odpocząć w trakcie robienia codziennych zakupów, przemieszczania się do lekarzy czy też kościoła.

Nie należy zapominać o sprawnych fizycznie seniorach, którym warto zapewnić możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, czy to na świeżym powietrzu (np. orbitreki lub promocja nordic walkingu) bądź też zajęć w grupach (stworzenie Klub Aktywnego Seniora).

===

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *