Można składać wnioski do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina. Studium obejmuje cały obszar gminy Skawina w jej granicach administracyjnych. Szczegóły znajdziecie Państwo poniżej.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zmianami).

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Skawinie uchwały Nr XLVI/619/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina. Studium obejmuje cały obszar gminy Skawina w jej granicach administracyjnych. Do sporządzanego Studium zostanie przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Studium oraz wnioski w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do  dnia 30 września 2019 r. – własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić:

  1. na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, bezpośrednio – poprzez złożenie w Urzędzie  na Dzienniku Podawczym – UMiG Skawina, Rynek 14, pokój Nr 1,
  2. drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Skawina, 32-050 Skawina, Rynek 1,             
  3. drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wzór wniosku do ewentualnego wykorzystania przez zainteresowanych jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skawina: www.gminaskawina.pl oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina, Rynek 3, pokój 15 oraz Rynek 14 pok.1.

Wnioski złożone z zachowaniem w/w terminu (do 30 września 2019 r.) będą rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina  na etapie sporządzenia projektu Studium. Rozpatrzenie nastąpi w formie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skawina na stronie internetowej: www.gminaskawina.pl
(…)

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina

Źródło: GP / UMiG w Skawinie

Załączniki:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *