Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

_Herb_powiatu_png-506x600Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2015 w zakresie:

– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
– upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;
– ochrony i promocji zdrowia;
– ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Starosta Krakowski na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d oraz 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), §18 Uchwały Nr XLVIII/459/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert w Otwartych Konkursach Ofert realizowanych w roku 2015.

I. Kandydaci na członków komisji konkursowych
1.
Kandydatów na członków komisji konkursowych mogą zgłaszać i rekomendacji kandydatom udzielać następujące podmioty, zwane dalej w ogłoszeniu i formularzu podmiotami uprawnionymi:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
b) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy tj.:

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010, Nr 127, poz. 857 z późń. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2. Osoby ubiegające się o wpis do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych muszą spełniać następujące warunki:

a) posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystać z pełni praw publicznych,
b) posiadać znajomość sektora pozarządowego,
c) posiadać wiedzę z zakresu obszaru tematycznego, w którym będą dokonywać oceny ofert,
d) posiadać doświadczenie w ocenie projektów finansowanych ze środków publicznych lub prywatnych,
e) uczestniczyć w działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami.

II. Okres wpisu do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych
1. Członkowie komisji konkursowych powołani są do czasu udzielonego pełnomocnictwa do realizacji, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2015 roku (istnieje możliwość cofnięcia rekomendacji).
2. Baza kandydatów na członków komisji konkursowych prowadzona będzie przez Biuro Promocji i Współpracy oraz Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Krakowie.

III. Powołanie i udział w pracach komisji konkursowych
1. Komisje konkursowe powoływane są w drodze uchwały przez Zarząd Powiatu w Krakowie, w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, uwzględniając obszar danego konkursu.
2. W skład komisji konkursowych nie będą powoływani reprezentanci podmiotów uprawnionych, biorących udział w danym postępowaniu konkursowym lub pozostający z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
3. Do członków komisji konkursowych, biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
4. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

IV. Zgłoszenie
1. Wypełniony formularz zgłoszenia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia należy przesłać do 29 stycznia 2015 r. na adres:

 • Starostwo Powiatowe w Krakowie, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków,
 • faxem: 12/632-59-22, 12/633-52-94,
 • e-mailem na jeden z wymienionych adresów:
  organizacje_pozarzadowe@powiat.krakow.pl
  rcelarska@powiat.krakow.pl
  bpietruszka@powiat.krakow.pl
  spac@powiat.krakow.pl

2. Kandydaci zostaną telefonicznie poinformowani o dokonanym wyborze.
3. Osoby wybrane do bazy kandydatów na członkowie komisji konkursowych, których zgłoszenia zostaną przesłane faxem lub drogą elektroniczną, zobowiązują się do dostarczenia oryginału formularza zgłoszenia do 3 lutego 2015 r. do siedziby Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Promocji i Współpracy pod nr tel. 12/632-59-22, 12/39-79-313 lub w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich tel. 12/634-42-70 wew. 106.

Formularz zgłoszenia – pobierz

Źródło:
SP w Krakowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *