Nabór na stanowisko asystenta muzealnego w Muzeum Regionalnym w Skawinie

BIP_LogoDyrektor Muzeum Regionalnego w Skawinie ogłosił właśnie nabór na asystenta muzealnego w Muzeum Regionalnym w Skawinie. Konkurs dotyczy naboru na stanowisko o wymiarze czasu pracy ¾ etatu. Wymogami niezbędnymi są m.in. posiadanie wykształcenia wyższego zawodowego, ukończone studia kierunkowe z historii oraz ukończone Studium Pedagogiczne. Zgłaszanie aplikacji trwa do dnia 25 marca 2014 do godz. 16:00. Szczegóły dotyczące konkursu podajemy Państwu poniżej.

Szczegóły dotyczące naboru opublikowane na stronie BIP UMiG Skawina pod adresem: TUTAJ

Stanowisko: asystent muzealny

Wymiar czasu pracy: ¾ etatu

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. oprowadzanie zwiedzających po wystawie muzealnej,
  2. pomoc przy opracowaniu i przygotowaniu wystaw i wydarzeń kulturalnych,
  3. przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych na różnych poziomach,
  4. prowadzenie działań inwentaryzacyjnych,
  5. przygotowanie i prowadzenie zajęć plastycznych,
  6. przygotowanie i merytoryczne prowadzenie wydarzeń środowiskowych

Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. wykształcenie wyższe zawodowe, ukończone studia kierunkowe-historia

3. ukończone Studium Pedagogiczne,

4. praca (staż, wolontariat) w muzeum (minimum 3 miesiąceinformacja o wymaganym 3-miesięcznym doświadczeniu została przekazana nam przez Dyrektora Muzeum Pana Czesława Gąsiorowskiego po publikacji artykułu i po naszym zapytaniu przesłanym do Muzeum; dziękujemy za szybką reakcję)

5. umiejętność obsługi komputera w zakresie programów Windows i Microsoft Office,

6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

7. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą,

2. umiejętności plastyczne,

3. zdolność przebierania się w stroje historyczne różnych epok,

2. predyspozycje osobowościowe:

a) komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność,

b) umiejętność pracy w zespole

c) wysoka kultura osobista

d) odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. list motywacyjny

2. życiorys (CV)

3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia)

5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

6. kopia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

7. kopia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia pracy z Medycyny Pracy

8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

9. oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w realizacji procesu rekrutacji  (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).”

Dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Regionalnego w Skawinie lub pocztą na adres Muzeum Regionalne w Skawinie, ul. Mickiewicza 26, 32-050 Skawina z dopiskiem: Nabór na stanowisko asystenta muzealnego, w terminie do dnia 25 marca 2014 do godz. 16-tej. Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (12) 256 05 72.

Uwaga:

1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.

2.Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.Oferty, które wpłyną do Muzeum niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.malopolska.pl/bip/skawina).

Informacja o istotnych warunkach umowy o pracę.

Zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na czas określony nie przekraczający 12 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika.

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Skawinie

/mgr Czesław Gąsiorowski/

Źródło:
BIP UMiG Skawina

 BIP-LOGO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *