Nabór na stanowisko urzędnicze – Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska

praca_naborW Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze – Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie. Aplikacje można składać do dnia 26 listopada 2015 r. Szczegóły konkursu podajemy poniżej.

Treść ogłoszenia w BIP Gminy Skawina:

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA

na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2014,poz. 1202)

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – 1 etat

w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, 32-050 Skawina

 

 1. I.              Stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie

Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności
i doświadczenia zawodowego pracownika. Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym może być skierowany do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

 1. II.           Wymagania niezbędne:
 2. Wykształcenie wyższe magisterskie – preferowane kierunki: rolniczo – ekonomiczny, zarzadzanie środowiskiem przyrodniczym, ogrodnictwo;
 3. Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, w tym na stanowisku związanym z prowadzeniem postępowań w zakresie wydawania decyzji na usunięcie drzew;
 4. Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office);
 5. Pełna znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony przyrody, Kodeksu postępowania administracyjnego, finansów publicznych;
 6. Praktyczna znajomość technik ogrodniczych  i umiejętność rozpoznawania drzew i krzewów;
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 8. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. Nieposzlakowana opinia.
  1. III.        Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku inspektora:

Prowadzenie spraw związanych ochroną przyrody w tym:

1)      wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,

2)       wydawanie decyzji o umarzeniu opłaty za usunięcie drzew lub krzewów jeżeli przesadzone lub posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowały żywotność  po upływie 3 lat od dnia ich przesadzenia lub posadzenia  lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości,

3)      wydawanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty lub przesunięcia  terminu płatności opłaty za usunięcie drzew lub krzewów,

4)       wydawanie decyzji w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za:

a)       zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń  technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,

b)       usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,

c)       zniszczenie drzew,  krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych,

5)      wydawanie decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności kary pieniężnej, na okres 3 lat, jeżeli stopień uszkodzenia drzew lub krzewów nie wyklucza zachowania ich żywotności oraz możliwości odtworzenia korony drzewa i jeżeli posiadacz nieruchomości podjął działania w celu zachowania żywotności tych drzew lub krzewów ,

6)      wydawanie decyzji w sprawie umorzenia po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o odroczeniu kary i stwierdzeniu zachowania żywotności drzewa lub krzewów albo odtworzeniu korony drzewa

7)      wydawanie decyzji o umorzeniu w całości kary pieniężnej za zniszczenie zieleni, jeżeli posiadacz nieruchomości odtworzył w najbliższym sezonie wegetacyjnym zniszczony teren zieleni,

8)      wydawanie decyzji o rozłożeniu na raty administracyjnej kary pieniężnej.

 1. IV.              Wymagane dokumenty:
 2. List motywacyjny;
 3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego);
 6. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
 7. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na w/w stanowisku (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy).
 9. Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być  podpisane i  opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182)”.

Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-7 lub brak wymogu określonego w pkt 8 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

 1. V.                Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska” w terminie do dnia
26 listopada 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie – Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 14.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://bip.malopolska.pl/umigskawina) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie przy ul. Rynek 1, 3, 14.

Źródło:
BIP Gminy Skawina

3 response to "Nabór na stanowisko urzędnicze – Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska"

 1. Przez: AZ Zamieszczono: 16 listopada 2015

  “Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, w tym na stanowisku związanym z prowadzeniem postępowań w zakresie wydawania decyzji na usunięcie drzew” – czyli ktoś, kto wcześniej pracował w urzędzie na takim stanowisku? Przeciętny obywatel nie ma szans na zdobycie stanowiska w UM ze względu na niektóre wymagania. Konkurs jest rozpisany pod konkretną osobę której trzeba przedłużyć umowę tak jak to było ze stanowiskiem w wydziale edukacji w ostatnim konkursie?

  • Przez: cde Zamieszczono: 16 listopada 2015

   he he he nawet nie zachowują pozorów prowadzenia typowego konkursu… ech… śmieszne!

 2. Przez: zxc Zamieszczono: 14 listopada 2015

  Czytając nagłówek myślałem o zmianach na kierowniczym stanowisku. Próżna radość oni są wieczni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *