Nabór na stanowisko urzędnicze Kierownika Wydziału Mienia i Geodezji w UMiG Skawina

bip_logo_2W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skawina pojawiło się ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Wydziału Mienia i Geodezji w UMiG Skawina. Wymagania konieczne, dodatkowe jak i inne informacje dotyczące tego naboru znajdziecie Państwo poniżej.

Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika. Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym może być skierowany do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

 

1.  Wymagania konieczne: 

    ————————————

1)  wykształcenie wyższe (geodezyjne, prawnicze, administracyjne), specjalność (gospodarowanie nieruchomościami, geodezja, inżynieria środowiska);

2)  co najmniej 3 letni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;

3)    znajomość przepisów z zakresu :

a)    gospodarki nieruchomościami ;

b)    samorządu gminnego;

c)    prawa cywilnego;

d)    postępowania administracyjnego;

e)    finansów publicznych;

f)     prawa geodezyjnego;

g)    o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;

h)    o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

4)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)    niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)    nieposzlakowana opinia,

7)    stan zdrowia pozwalający na pracę na wyżej wymienionym stanowisku.

8)    umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego   pakietu  Microsoft Office ( Word, Excel)

2.  Wymagania dodatkowe :

1)  uprawnienia geodezyjne,

2)  umiejętności organizacyjne, umiejętność organizacji pracy zespołem i kierowania ludźmi,

3)  odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność,

4)  wysoka kultura osobista.

Zakres zadań podstawowych wykonywanych na stanowisku:

1)    planowanie i organizacja pracy Wydziału,

2)    nadzór nad terminowym i prawidłowym pod względem merytorycznym oraz formalno-prawnym załatwianiem spraw objętych zakresem Wydziału,

3)    opracowywanie planów rzeczowo-finansowych Wydziału w zakresie budżetu Gminy,

4)    gromadzenie i wydatkowanie środków budżetowych w celu realizacji zadań Wydziału zgodnie z prawem,

5)    składanie sprawozdań z wykonania budżetu w zakresie objętym zadaniami Wydziału,

6)  przygotowywanie aktów prawnych Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy, a także innych materiałów przedkładanych organom Gminy zgodnie z posiadanym zakresem kompetencji,

7)    przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych,

8)    nadzór nad wykonywaniem przydzielonych Wydziałowi zadań,

9)  nadzór nad prawidłowym przestrzeganiem w Wydziale postanowień Regulaminu Pracy Urzędu, BHP i p.poż. oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,

10) przygotowywanie sprawozdań, analiz, ocen i bieżących informacji o realizacji zadań wydziałowych wymaganych przez przepisy prawa lub poleceniami przełożonych,

11) zapewnienie prawidłowego, zgodnego z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin prowadzenia, przechowywania oraz przekazywania do archiwum zakładowego akt Wydziału,

12) informowanie Wydziału Finansowego o dokonanych transakcjach (sprzedaże, nabycie, dzierżawa, zamiana, użyczenie nieruchomości gminnych ) w celu obsługi finansowej oraz aktualizacji ewidencji księgowej,

13) zapewnienie prawidłowego wykonywania oraz nadzór przy wykonywaniu zadań Wydziału między innymi:

a) prowadzenie operatu nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości,

b)  tworzenie zasobów gruntów komunalnych na cele zabudowy,

c)  przygotowywanie  zezwoleń Burmistrza na zawarcie umów o przekazanie nieruchomości jednostkom gminnym,

d)  przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu prawa zarządu o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

e)  ustalanie opłat rocznych za grunt oraz za wykorzystanie gruntu niezgodnie z przeznaczeniem,

f)   regulowanie stanu prawnego nieruchomości oraz ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy, sprawy z zakresu prywatyzacji mienia komunalnego,

g)  prowadzenie postępowania w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych,

h)  przygotowanie oświadczeń Burmistrza o wykonaniu prawa pierwokupu,

i)   prowadzenie postępowań dot. podziału i rozgraniczenia nieruchomości,

j)   zapewnienie gruntów pod ogrody działkowe.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:

1)  kwestionariusz osobowy,

2)  życiorys (CV) i list motywacyjny,

3)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności,

4)  kserokopie świadectw pracy,

5)  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na ww. stanowisku ( wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy)

7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny)

8)   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

Na oświadczeniach należy złożyć własnoręczny podpis

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Dotyczy naboru na wolne stanowisko Kierownika Wydziału Mienia i Geodezji” w terminie do dnia 30 października 2013 r. w Zespole Kadrowo-Płacowym pokój nr 10 w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1  do godz. 16-tej lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Zespół Kadrowo-Płacowy 32-050 Skawina, Rynek 1

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja  o wyniku  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  internetowej Biuletynu  Informacji  Publicznej  (www.malopolska.pl/bip/skawina) ,  oraz na  tablicy  informacyjnej  Urzędu  Miasta  i  Gminy  przy  Rynek 1,  2,  3,  14.

 

Źródło:
BIP UMiG Skawina

Zobacz artykuł z dnia 1 grudnia 2013 r.: Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji w UMiG Skawina wybrany w konkursie

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *