Nabór na stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy Skawina

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina ukazało się dzisiaj ogłoszenie dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy Skawina. Poniżej jego treść, jednakże nie ma podano w nim wynagrodzenia przewidzianego do tego stanowiska. Jak wynika z opublikowanych wcześniej przez nas artykułów, pensja miesięczna sekretarz gminy wynosiła prawie 10 tys. zł, a coroczne nagrody przyznawane za pracę mieściły się między 10 a 12 tys. zł (lata 2015-2017). Szczegóły ogłoszenia, w tym wymagania, zakres zadań, inne informacje jak i treść artykułów na temat pensji i nagród sekretarz gminy Skawina, znajdziecie Państwo poniżej.

Nabór na stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy Skawina

I. Stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy Skawina

Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony nie przekraczający 6 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika.

II. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      wykształcenie wyższe: preferowany kierunek administracja, prawo, zarządzanie, ekonomia,

3)      doświadczenie zawodowe: co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,

4)      znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego i innych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej,

5)      znajomość problematyki organizacji i zarządzania,

6)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

7)      brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)      nieposzlakowana opinia.

III. Wymagania dodatkowe:

1)      Umiejętność skutecznej komunikacji, koordynacji działań, kierowania zespołem oraz pracy w zespole.

2)      Samodzielność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy, kreatywność.

3)      Wysoka kultura osobista, odporność na stres.

4)      Prawo jazdy kat. B, samochód prywatny z możliwością wykorzystania go do celów służbowych.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      Organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu (wydziały, biura i stanowiska samodzielne).

2)      Prowadzenie w ramach posiadanych upoważnień, bieżących spraw gminy, za wyjątkiem zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zastępców i Skarbnika.

3)      Podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza, (w przypadku jednoczesnej nieobecności Burmistrza i Zastępców).

4)      Opracowywanie projektów aktów wewnętrznych Urzędu w tym: zarządzeń, regulaminów, instrukcji.

5)      Sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem regulaminu pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych oraz obiegiem dokumentów i informacji przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych (EZD).

6)      Przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu oraz wprowadzania nowoczesnych technik pracy biurowej.

7)      Koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem systemu zarządzania i kontroli w Urzędzie.

8)      Nadzór nad gospodarką, mieniem Urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania.

9)      Sprawowanie nadzoru nad działalnością decyzyjną oraz terminowością załatwiania spraw w Urzędzie oraz nadzór nad prawidłową obsługą mieszkańców.

10)  Nadzór oraz egzekwowanie stosowania, przestrzegania i znajomości przez pracowników  aktów regulujących pracę Urzędu (w tym dotyczących organizacji pracy, prawa pracy bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych) i służących bieżącemu załatwianiu spraw gminy i interesariuszy.

11)  Nadzorowanie porządku i dyscypliny pracy w Urzędzie oraz  spraw związanych z BHP.

12)  Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów i referendów.

13)  Nadzór nad zapewnieniem właściwych warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.

14)  Koordynacja i nadzór nad sprawami związanymi z rekrutacją na wolne stanowiska kierownicze, urzędnicze  i pomocnicze.

15)  Nadzór nad sprawami z zakresu informatyzacji Urzędu, ochrony danych osobowych.

16)  Nadzór nad zapewnieniem prawidłowego dostępu do informacji publicznej oraz funkcjonowania BIP Urzędu.

17)  Nadzorowanie spraw związanych z przekazywaniem danych statystycznych do GUS.

18)  Nadzór na działalnością i koordynacja pracy podległych komórek organizacyjnych Urzędu.

19)  Pełnienie funkcji bezpośredniego przełożonego oraz podejmowanie decyzji w zakresie działania w stosunku do podległych pracowników.

20)  Zapewnienie właściwej obsługi administracyjnej Rady Miejskiej.

21)  Koordynowanie pracy wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie przygotowania materiałów na sesje Rady Miejskiej.

22)  Nadzór, koordynacja i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i interpelacji radnych.

23)  Wykonywanie innych zadań i prac zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy.

V. Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny,

2)      CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

4)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

5)      kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

6)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

7)      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na w/w stanowisku (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy),

8)      wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być  podpisane i  opatrzone klauzulą: „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Skawina reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z siedzibą Rynek 1, 32-050 Skawina moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko urzędnicze. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO i  może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem. ”.

Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-7 lub brak wymogu określonego w pkt. 8 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

 VI. Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 VII.  Klauzula Informacyjna dla kandydatów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Skawina reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z siedzibą Rynek 1, 32-050 Skawina;

2)      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pisząc na adres e-mail: iodo@um.skawina.net lub na adres siedziby administratora;

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na  podstawie  zgody  (art.  6  ust.  1  lit.  a RODO), spełnienia przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, oraz na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora. w przypadku ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń;

4)      odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcy usług teleinformatycznych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów;

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

a)      do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa,

b)      do momentu przedawnienia roszczeń;

6)      w granicach przewidzianych prawem, posiada Pani/Pan prawo dostępu  do  treści  danych  osobowych  i  ich  poprawiania, sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  przenoszenia,  prawo  do  wniesienia sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie,  bez  wpływu  na  zgodność  z prawem  przetwarzania  danych  osobowych,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

7)       posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8)      podanie prze z Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem Nabór na stanowisko „Sekretarz Gminy Skawina” w terminie do dnia 09 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie – Wydział Organizacyjny – Dziennik Podawczy, ul. Rynek 14.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja  o wyniku  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  internetowej Biuletynu  Informacji  Publicznej   (https://bip.malopolska.pl/umigskawina) oraz na  tablicy  informacyjnej  Urzędu  Miasta  i  Gminy w Skawinie  przy  Rynek 1, 3, 14.

Źródło:
BIP – Gmina Skawina

Zobacz także:

https://www.infoskawina.pl/wynagrodzenie-burmistrza-zastepcow-skarbnika-sekretarza-oraz-kierownikow-wydzialow-biur-urzedzie-miasta-gminy-skawinie/

https://www.infoskawina.pl/nagrody-przyznane-kierownikom-w-urzedzie-miasta-i-gminy-w-skawinie-w-latach-2015-2017/

Nagrody pracowników Urzędu Miasta i Gminy Skawina (AKTUALIZACJA)

https://www.infoskawina.pl/nagroda-dla-dyrektora-12-tys-zl-dla-szeregowego-urzednika-100-zl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *