Nabór na trzy wolne stanowiska urzędnicze: Aplikant Straży Miejskiej w Skawinie

straz_miejska_skawina9 lutego 2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zarządzeniem nr 28.2016 ogłosił nabór na trzy wolne stanowiska urzędnicze: Aplikant Straży Miejskiej w Skawinie. W Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się stosowne ogłoszenie, które prezentujemy również poniżej, żeby osoby które szukają pracy m.in. w Straży Miejskiej mogły złożyć aplikacje w terminie. Wymagane dokumenty należy składać do 24 lutego 2016 r.

BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY SKAWINA

OGŁASZA NABÓR NA TRZY WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE:
APLIKANT STRAŻY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

Data ogłoszenia
Forma zatrudnienia
Status naboru

 

 1. I.                   Stanowisko urzędnicze:  APLIKANT STRAŻY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

1)      nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony nie przekraczający 12 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika,

2)      praca w siedzibie Straży Miejskiej w Skawinie, 32-050 Skawina, ul. Ogrody 101/1a.

 1. II.                Wymagania niezbędne:

1)      wykształcenie minimum średnie,

2)      ukończone 21 lat,

3)      uregulowany stosunek do służby wojskowej,

4)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

5)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      pełna sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

7)      prawo jazdy kat. B,

8)      nieposzlakowana opinia,

9)      obywatelstwo polskie.

 1. III.             Wymagania dodatkowe będące atutem w naborze:

1)      staż pracy w służbach mundurowych,

2)      ukończone kursy specjalistyczne:  podstawowy strażnika miejskiego, ratownika drogowego, resuscytacji, udzielania pomocy przedlekarskiej, samoobrony,

3)      upoważnienie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,

4)      umiejętnością obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office (Word, Excel),

 1. IV.              Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku aplikanta Straży Miejskiej:

1)      ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

2)      czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, a także kontrola publicznego transportu zbiorowego w zakresie określonym stosownymi przepisami,

3)       współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

4)      zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

5)      ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

6)       współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

7)      doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

8)      informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo  w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi  i organizacjami społecznymi,

9)      konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

V. Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny,

2)      CV,

3)      kopia lub odpis dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4)      kopia lub odpis dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacje i umiejętności (dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów, itp.),

5)      kopia prawa jazdy,

6)      kopia stron książeczki wojskowej z informacją o stosunku do służby wojskowej,

7)      kopie świadectw pracy lub zaświadczeń

8)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia  zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

9)      oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,

10)  oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

11)  oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,

12)  oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na    wykonywanie czynności objętych zakresem zadań aplikanta Straży Miejskiej, (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia, wystawionego przez lekarza medycyny pracy zaświadczenia o stanie zdrowia oraz stosowne badania psychologiczne),

13)  Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być  podpisane i  opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182)”.

Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-12 lub brak wymogu określonego w pkt. 13 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

VI.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko: APLIKANT STRAŻY MIEJSKIEJ W SKAWINIE” w terminie do dnia 24 lutego 2016 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie – Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 14.

            Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

                        Informacja  o wyniku  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  internetowej Biuletynu  Informacji  Publicznej   (https://bip.malopolska.pl/umigskawina) oraz na  tablicy  informacyjnej  Urzędu  Miasta  i  Gminy w Skawinie  przy  Rynek 1, 3, 14.

straz_miejska_skawina

Źródło:
BIP Gminy Skawina

2 response to "Nabór na trzy wolne stanowiska urzędnicze: Aplikant Straży Miejskiej w Skawinie"

 1. Przez: rm Zamieszczono: 11 lutego 2016

  Radny Majdzik chciał likwidować SM ale to było w poprzedniej kadencji. Miał wyciągnąć “trupy” z szafy, teraz głosuje za tym by te szafy oblać betonem “Budowa budynku magazynu archiwum zakładowego Urzędu Miasta i Gminy Skawina”
  Zmieniło się krzesło w RM opadł entuzjazm bycia walecznym, to już tylko kombatant.

 2. Przez: Tom Zamieszczono: 10 lutego 2016

  błagam po co nam jeszcze wiecej nierobów…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *