Nabór stanowisko urzędnicze – Inspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy

praca_naborW Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze – inspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie. Aplikacje można składać do dnia 26 listopada 2015 r. Szczegóły konkursu podajemy poniżej.

Treść ogłoszenia w BIP Gminy Skawina:

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA

na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2014,poz. 1202)

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – 1 etat

w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, 32-050 Skawina

 

 1. I. Stanowisko urzędnicze: Inspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie

Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika. Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym może być skierowany do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

 1. II. Wymagania niezbędne:
 2. Wykształcenie wyższe magisterskie – preferowane kierunki: dziennikarstwo, kulturoznawstwo, marketing i zarządzanie, politologia, public relations;
 3. Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum jeden rok pracy
  w mediach, agencjach PR, agencjach reklamowych lub w realizacji działań promocyjnych, w prowadzeniu kampanii wizerunkowych, reklamowych oraz współpracy z sektorem organizacji pozarządowych;
 4. Doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów wydawniczych;
 5. Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office);
 6. Pełna znajomość przepisów prawa z zakresu: administracji publicznej
  (w szczególności samorządu gminnego), finansów publicznych oraz działalności pożytku publicznego;
 7. Znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego w mowie i piśmie;
 8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 9. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. Nieposzlakowana opinia.
  1. III.        Inne umiejętności:
  2. Umiejętność kreatywnej i koncepcyjnej pracy w zespole realizującym działania PR, kampanie informacyjne i wizerunkowe oraz projekty internetowe z zakresu public relations;
  3. Umiejętność koordynowania działań wydawniczych w tym samodzielne przygotowywanie projektów wydawniczych (foldery/książki);
  4. Umiejętność pracy w zespole redakcyjnym, koordynowanie działań zespołu;
  5. Umiejętność kreowania i współorganizacji kampanii promocyjnych, organizowania spotkań, imprez plenerowych;
  6. Umiejętność redagowania tekstów promocyjnych i okolicznościowych oraz pism urzędowych;
  7. Znajomość zagadnień z zakresu PR, zasad organizowania imprez typu: event, kampanii reklamowych, kampanii społecznych, informacyjnych – w tym także przy wykorzystaniu e-marketingu i nowych mediów;
  8. Umiejętność obsługi aparatu cyfrowego, przygotowywania fotorelacji;
   1. IV.        Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku inspektora:
   2. Kreowanie i obsługa kampanii promocyjnych, informacyjnych i wizerunkowych na rzecz Gminy Skawina oraz jej jednostek;
   3. Utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami mediów, opracowywanie komunikatów prasowych oraz serwisów fotograficznych;
   4. Prowadzenie portalu Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, profilu w serwisie społecznościowym Facebook oraz kanału w serwisie YouTube;
   5. Redagowanie Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie;
   6. Opracowanie i przygotowanie projektów wydawniczych promujących Gminę Skawina;
   7. Prowadzenie działań promocyjnych Gminy Skawina oraz kreowanie jej marki, redagowanie tekstów informacyjnych i promocyjnych;
   8. Współpraca z przedstawicielami sektora pozarządowego, placówkami edukacyjnymi, jednostkami i spółkami gminnymi w zakresie prowadzenia polityki informacyjnej Gminy Skawina;
   9. Organizowanie współpracy o charakterze finansowym i pozafinansowym
    z organizacjami pozarządowymi oraz obsługa otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;
   10. Prowadzenie spraw z zakresu stypendiów sportowych;
   11. Współpraca z miastami partnerskimi Gminy Skawina oraz innymi jednostkami;
   12. Wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie partycypacji społecznej i ewaluacji samorządu.
    1. V.           Wymagane dokumenty:
    2. List motywacyjny;
    3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
    4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
    5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego);
    6. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
    7. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
    8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na w/w stanowisku (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy).
    9. Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być  podpisane i  opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182)”.

Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-7 lub brak wymogu określonego w pkt. 8 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

 1. VI.             Inne Informacje.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Inspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy” w terminie do dnia
26 listopada 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie – Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 14.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://bip.malopolska.pl/umigskawina) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie przy ul. Rynek 1, 3, 14.

Źródło:
BIP Gminy Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *