Nabory na stanowiska urzędnicze: w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska i w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Kultury

info-icon-1-1010493-mBurmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłosił dwa kolejne nabory na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina: Podinspektora w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Kultury (z uwagi na nierozstrzygnięcie poprzedniego konkursu) oraz Głównego specjalistę ds. melioracji w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Szczegóły konkursów znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina oraz poniżej.

 

 1. I.                   Stanowisko urzędnicze:  Podinspektor w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Kultury  w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie

Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika. Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym może być skierowany do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

 1. II.                Wymagania niezbędne:

1)      wykształcenie wyższe;

2)      doświadczenie zawodowe nabyte w księgowości w jednostce budżetowej;

3)      znajomość obsługi komputera (pakiet Office), znajomość programu KSIĘGOWOŚĆ OPTIVUM będzie dodatkowym atutem;

4)      podstawowa znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o rachunkowości;

5)      kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

6)      kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 1. III.             Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku:

1)      Rozliczanie dotacji do niepublicznych i publicznych placówek oświatowych, klubów dziecięcych i żłobków;

2)      Przygotowywanie danych do sprawozdań i analiz finansowych;

3)      Księgowanie i analiza dowodów księgowych  w zakresie wydatków i dochodów budżetowych jednostek oświatowych w programie KSIĘGOWOŚĆ OPTIVUM,

4)      Analiza wydatków pod względem zgodności z planami finansowymi jednostek;

5)      Przygotowanie dokumentów do archiwizacji.

 1. IV.             Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny,

2)      CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

4)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności
z Krajowego Rejestru Karnego),

5)      kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

6)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

7)      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na w/w stanowisku (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy).

8)      Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być  podpisane i  opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182)”.

Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-7 lub brak wymogu określonego
w pkt. 8 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

 1. V.                Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Podinspektor w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Kultury” w terminie do dnia 10 lutego 2016 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie – Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 14.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja  o wyniku  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  internetowej Biuletynu  Informacji  Publicznej   (https://bip.malopolska.pl/umigskawina) oraz na  tablicy  informacyjnej  Urzędu  Miasta  i  Gminy w Skawinie  przy  Rynek 1, 3, 14.

___ 

 1. I.                   Stanowisko urzędnicze:  Główny specjalista ds. melioracji w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska  w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie

Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika. Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym może być skierowany do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

 1. II.                Wymagania niezbędne:

1)      wykształcenie wyższe magisterskie, preferowany kierunek inżynieria środowiska;

2)      doświadczenie zawodowe minimum 5 lat pracy w jednostce sektora finansów publicznych w zakresie prowadzenia spraw dotyczących konserwacji i eksploatacji systemów wodnych i melioracji;

3)      biegła znajomość przepisów ustaw: Prawo wodne, Prawo budowlane, prawo zamówień publicznych;

4)      biegłość w sporządzaniu przedmiaru prac oraz kosztorysów inwestorskich, a także uproszczonych dokumentacji z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych;

5)      biegła znajomość topografii Gminy Skawina

6)      kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

7)      kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 1. III.             Główny zakres wykonywanych  zadań:

Prowadzenie  całokształtu spraw  dotyczących konserwacji i eksploatacji  systemów wodnych  i melioracyjnych  w tym:

1)      prowadzenie ewidencji wód, urządzeń melioracji szczegółowych oraz gruntów zmeliorowanych,

2)      udział w  oględzinach terenowych związanych z rozpatrywaniem spraw dotyczących utrzymania urządzeń melioracji wodnych,

3)      przygotowanie  przedmiarów dla robót konserwacyjnych, ewentualnie opracowanie uproszczonej dokumentacji,  kosztorysów inwestorskich na zakres prac planowanych do realizacji,

4)      nadzorowanie realizacji prac i dokonywanie odbioru robót konserwacyjnych,

5)      opiniowanie i i przygotowanie opracowań dotyczących hydrologii oraz prowadzenia spraw związanych z pozwoleniami wodnoprawnymi,

6)      przygotowanie umów i innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,

7)      zgłaszanie prac remontowych  i występowanie o wydanie decyzji  pozwolenie na budowę,

8)       udział w przeglądach wałów przeciwpowodziowych,

9)      udział w przygotowaniu inwestycji, służących określeniu uwarunkowań realizacji  przedsięwzięć, wynikających z ochrony przeciwpowodziowej,

10)     uzgadnianie dokumentacji inwestorów obcych.

 1. IV.             Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny,

2)      CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

4)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności
z Krajowego Rejestru Karnego),

5)      kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

6)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

7)      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na w/w stanowisku (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia wystawionego      przez lekarza medycyny pracy).

8)      Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być  podpisane i  opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182)”.

Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-7 lub brak wymogu określonego
w pkt. 8 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

 1. V.                Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Główny specjalista ds. melioracji” w terminie do dnia 10 lutego 2016 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie – Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 14.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja  o wyniku  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  internetowej Biuletynu  Informacji  Publicznej   (https://bip.malopolska.pl/umigskawina) oraz na  tablicy  informacyjnej  Urzędu  Miasta  i  Gminy w Skawinie  przy  Rynek 1, 3, 14.

Informacja_info

___

Źródło:
BIP Gminy Skawina (ogłoszenia 1 i 2)

1 response to "Nabory na stanowiska urzędnicze: w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska i w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Kultury"

 1. Przez: ratownik Zamieszczono: 31 stycznia 2016

  Wymagania niezbędne:
  8) umiejętność pływania przyda się na tym stanowisku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *