Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Krakowie informuje

Weźparagon_SkawinaNaczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków przypomina, iż obowiązujące przepisy prawa podatkowego nakładają na sprzedawców bezwzględny obowiązek ewidencjonowania obrotu na rzecz osób fizycznych przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Oznacza to, iż po każdej transakcji sprzedający powinien wydać kupującemu paragon fiskalny, który jest podstawowym dowodem zakupu zawierającym dane sprzedawcy oraz potwierdzającym przedmiot, cenę i datę transakcji.

Mimo prowadzenia kolejnych akcji wciąż część podatników z rożnych przyczyn nie ewidencjonuje obrotu, bądź nie wydaje paragonów kupującym, co skutkuje zaniżeniem obrotów oraz pozbawia klienta dowodu potwierdzającego istnienie transakcji. W konsekwencji zaniżane są należne wpływy do budżetu państwa z tytułu podatków, a klient pozbawiony jest możliwości skorzystania z przysługujących mu uprawnień konsumenckich np. do złożenia reklamacji. W związku z powyższym Minister Finansów zdecydował o całorocznym prowadzeniu przez urzędy skarbowe akcji „Weź paragon”, ze szczególnym jej zintensyfikowaniem w okresie wakacji i ferii zimowych.

Weźparagon_Skawina

W czasie trwania akcji prowadzona będzie równolegle kampania informacyjno – edukacyjna oraz działania kontrolne ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kas rejestrujących (prawidłowość ewidencjonowania sprzedaży, wydawanie paragonów po każdej transakcji).

Celem przedmiotowej akcji jest: wskazanie negatywnych skutków dla kupujących oraz budżetu państwa nieprawidłowych działań sprzedawców, zwiększenie poziomu dobrowolnego wypełnienia obowiązków podatkowych, zmniejszenie luki podatkowej, zapewnienie uczciwej konkurencji, wspieranie rzetelnych podatników oraz budowanie świadomości prawnej społeczeństwa.

Zgodnie z ustawą Kodeks Karny Skarbowy czyn polegający na nie wydaniu paragonu, w zależności od skali zjawiska i kwalifikacji czynu, jest zagrożony karą w postaci mandatu karnego w wysokości od 168 zł do 3.360 zł, bądź karą nałożoną przez sąd powszechny na podstawie aktu oskarżenia skierowanego przez organy podatkowe.

Odpowiedzialności karnej podlega zarówno pracownik dokonujący sprzedaży i obsługujący kasę rejestrującą, jak i właściciel firmy, który nie dopełnił obowiązku nadzoru nad pracownikiem. Ponadto stwierdzenie naruszeń przepisów w zakresie ewidencjonowania obrotu za pośrednictwem kasy rejestrującej może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej zmierzających do sprawdzenia czy przedsiębiorca prawidłowo wywiązuje się  z  obowiązków nałożonych przez przepisy prawa podatkowego.

Źródło:
US Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *