Nagranie AUDIO z XLI Sesji Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 marca 2014 r.

_IMG_2066Dnia 26 marca 2014 r., w sali obrad skawińskiego Ratusza, odbyła się XLI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazł się m.in. projekt uchwały w sprawie przekazania nieruchomości na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie w formie aportu. Porządek obrad udostępniliśmy wraz z projektami uchwał w artykule z dnia 20 marca 2014 r.: Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 26 marca 2014 r. (PROJEKTY UCHWAŁ). Dziś można zapoznać się z nagraniem AUDIO z Sesji, udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skawina. Zapraszamy do odsłuchania

Nagranie AUDIO XLI Sesji Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 marca 2014 r. dostępne jest pod linkiem: TUTAJ

Jaki był porządek obrad oraz co przyjęto na Sesji, można zobaczyć poniżej.

===

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XL zwyczajnej sesji.

3. Informacja w sprawie realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.

4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2014 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto zmiany do budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2014 rok.

5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.

6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XII/133/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 października 2011 roku o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego z przeznaczeniem na realizację modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenach wiejskich Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

§1 Uchwały Nr XII/133/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 października 2011 roku otrzymuje brzmienie:

„Gmina Skawina postanawia udzielić pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu w formie dotacji celowej w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Skawina – obszar Wiejski” w latach 2014-2015”

§2 Uchwały Nr XII/133/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 października 2011 roku otrzymuje brzmienie:

„Wydatkowanie środków o których mowa w §1 uchwały nastąpi do końca 2015 roku.”

Pozostałe zapisy Uchwały Nr XII/133/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 października 2011 roku pozostają bez zmian.

7. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie  postanowiono przekazać z dochodów własnych Gminy Skawina środki finansowe w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100) na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, a w szczególności na utrzymanie w stałej gotowości stacji konserwacji i przeglądów aparatów ochrony dróg oddechowych.

8. Uchwała w sprawie przekazania nieruchomości na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie w formie aportu – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie wyrażono zgodę na wniesienie do Spółki – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie wkładu w formie niepieniężnej (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Skawina wymienionych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały oraz urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Przedmiotowy załącznik dostępny jest do pobrania poniżej.

9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Skawina za rok 2013 – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie zatwierdzono raport z realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Skawina za 2013 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Przedmiotowy załącznik dostępny jest do pobrania poniżej.

10. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skawina w roku 2014 – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego powiatowego lekarza weterynarii, Skawińskiego Stowarzyszenia Pomocy dla Zwierząt oraz dzierżawców obwodów łowieckich działających na obszarze gminy, przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skawina w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. Przedmiotowy załącznik dostępny jest do pobrania poniżej.

11. Uchwała w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Usługowemu Spółka z o.o. w Skawinie obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Ilekroć w uchwale jest mowa o Spółce należy przez to rozumieć Miejski Zakład Usługowy Sp. z o. o. w Skawinie.

Gmina Skawina powierza Spółce wykonywanie obowiązkowego zadania własnego Gminy Skawina, w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina na okres 3 lat licząc od dnia wejścia uchwały w życie, o którym mowa w § 5 uchwały obejmujące:

1) utrzymanie czystości i porządku na chodnikach, placach, terenach otwartych położonych na nieruchomościach będących własnością i pozostających we władaniu Gminy Skawina, w szczególności przez zbieranie i pozbywanie się zanieczyszczeń i odpadów, w tym zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na chodnikach (z koszy),

2) zbieranie i pozbywanie się zanieczyszczeń z chodników uprzątniętych przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej,

3) utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skawina, a które położone są przy drogach publicznych bez względu na kategorie tych dróg.

Zadania, o których mowa w ust. 1, będą realizowane przez Spółkę w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Skawina.

12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/293/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2012 roku – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina (dot. podziału Gminy Skawina na okręgi wyborcze).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto zmiany do uchwały Nr XXIV/293/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2012 roku.  Przedmiotowy projekt uchwały dostępny jest w załącznikach po kliknięciu w LINK.

13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/316/2012 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2012 roku – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina (dot. podziału Gminy Skawina na stałe obwody głosowania).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto zmiany do uchwały Nr XXVI/316/2012 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2012 roku.  Przedmiotowy projekt uchwały dostępny jest w załącznikach po kliknięciu w  LINK.

14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Miejskiej w Skawinie Nr XL/492/14 z dnia 26 lutego 2014 r. – jedno czytanie (projekt radnych Rady Miejskiej).

15. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 28 lutego 2014 r. – jedno czytanie (projekt radnych Rady Miejskiej).

16. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 26 listopada 2013 r. – jedno czytanie (projekt radnych Rady Miejskiej).

17. Informacja Starosty Powiatu Krakowskiego nt. planowanych działań związanych z drogami powiatowymi.

18. Podjęcie Rezolucji nr 11/2014.

Przedmiotowa rezolucja nie została podjęta.

19. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

20. Wolne wnioski i zapytania.

21. Zamknięcie sesji. 

Źródło:
Urząd Miasta i Gminy Skawina

Zobacz także:

Co przyjęto na XLI Sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 26 marca 2014 r.?

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 26 marca 2014 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *