Nagrody, pensje i wykształcenie pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Skawinie [AKTUALIZACJA]

[AKTUALIZACJA: 17 lutego 2019 r.] 17 lipca 2018 r. złożony został wniosek do Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Skawinie wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie: wykazu pracowników, przyznanych im nagród, premii (z ich uzasadnieniem), poziomu wykształcenia czy wynagrodzenia brutto za czerwiec 2018 r. W odpowiedzi z 20 lipca br. wskazano jedynie, że oprócz Prezesa spółki, nikt w spółce funkcji publicznych nie pełni, a dane publiczne, o które się zwrócono, a dotyczące właśnie prezesa, dostępne są w składanym oświadczeniu majątkowym. Nie zgadzając się z tą argumentacją, złożyliśmy skargę na bezczynność do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który będzie uprawniony rozstrzygnąć spór. Poniżej znajduje się treść samego wniosku, jak i odpowiedzi (niepełne) na tenże wniosek.

Zanim przejdziemy do skargi, przypomnijmy treść wniosku z 17 lipca br. o udostępnienie informacji publicznej:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji na ten adres e-mail: {…..} w zakresie:

I. wysokość (kwoty) sumarycznie nagród i premii wypłaconych wszystkim pracownikom Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Skawinie (dalej: PGM) w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia merytorycznej odpowiedzi na ten wniosek, spełniającej w pełni powyższe żądanie Wnioskodawcy (w ujęciu rocznym: 2015, 2016, 2017, 2018),
 
II. zestawienie pracowników (imiona i nazwiska/stanowisko) PGM pełniących funkcje publiczne (czyli nie pełniących funkcji usługowych, technicznych, jak np. konserwator, kierowca, osoby sprzątające, itp.) z podziałem na komórki organizacyjne oraz kwotą nagród przyznanych w roku 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 wraz z uzasadnieniem ich przyznania

III. wynagrodzenia brutto za miesiąc czerwiec 2018 r. każdego z pracowników PGM pełniących funkcje publiczne (czyli nie pełniących funkcji usługowych, technicznych, jak np. konserwator, kierowca, osoby sprzątające, itp.) z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego i przyporządkowanej kwoty brutto tegoż wynagrodzenia (ze wszystkimi dodatkami, w rozbiciu na nie: specjalne/funkcyjne/stażowe, itp.), 

IV. zestawienie pracowników PGM pełniących funkcje publiczne (imiona i nazwiska/stanowisko) z podziałem na komórki organizacyjne wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły (+ specjalność, + ewentualnie nazwa kierunku ukończonych studiów podyplomowych – jeśli dotyczy) tego pracownika, wedle przykładowego, rekomendowanego przeze mnie wzoru: 
1) Komórka A – Pracownik X Y – kierunek: prawo (Uniwersytet Warszawski) – studia podyplomowe: dziennikarstwo (Uniwersytet Gdański) 
2) Komórka A – Pracownik Z W – kierunek: filologia polska (Uniwersytet …) 
3) Komórka B – Pracownik T R – kierunek: informatyka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) 
4) Stanowisko ds. …. – Pracownik U D – kierunek: finanse i rachunkowość – specjalność: rachunkowość, itd. 

V. zestawienie osób nie pełniących funkcji publicznych pracujących w PGM wraz ze wskazaniem stanowiska pracy oraz komórki, w której dany pracownik pracuje (bez imion i nazwisk). 

VI. zestawienie pracowników (bez imion i nazwisk) PGM nie pełniących funkcji publicznych (czyli pełniących funkcje usługowe, techniczne, jak np. konserwator, kierowca, osoby sprzątające, itp.) z podziałem na komórki organizacyjne oraz kwotą nagród przyznanych w roku 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 wraz z uzasadnieniem ich przyznania. 

Powyższy wniosek nie dotyczy informacji przetworzonej, a prostej, gdyż dane te dotyczą podstawowych kwestii organizacyjnych lub wydatkowania środków publicznych (gospodarka finansami publicznymi jest jawna) i są do wyciągnięcia w zasadzie od ręki z segregatorów, czy programów (w tym księgowych/finansowych/kadrowy ch), a także chociażby z wykazu pracowników, który zapewne w PGM funkcjonuje i jest dostępny, ewentualnie również z tabliczek umiejscowionych przy drzwiach do pokojów pracowników.

Informacja na powyższe powinna być aktualna na dzień udzielenia pełnej MERYTORYCZNEJ odpowiedzi na ten wniosek.

{…}

Odpowiedź ze strony PGM Sp. z o.o. w Skawinie w dniu 20 lipca br. była następująca:

Skarga na bezczynność Prezesa PGM Sp. z o.o. w Skawinie

Wobec braku odpowiedzi na większość pytań wskazanych we wniosku, chroniąc swoje prawo do informacji, zostaliśmy zmuszeni do złożenia skargi na bezczynność do WSA w Krakowie.

W skardze z 2 sierpnia br. wnieśliśmy o udostępnienie przedmiotowej informacji publicznej w całości a jednocześnie o:

 • zobowiązanie strony przeciwnej do dokonania czynności w zakresie udostępnienia informacji publicznych zgodnie z moim wnioskiem z dnia 17 lipca 2018 roku wysłanego drogą elektroniczną (e-mail).
 • Nałożenie grzywny na Organ w wysokości zgodnej z decyzją Wysokiego Sądu.
 • zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu skargi podaliśmy, że w związku z brakiem pełnej odpowiedzi na wniosek z dnia 17 lipca 2018 r. (treść powyżej) oraz brakiem wydania decyzji odmownej, skarga na bezczynność jest uzasadniona. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej zawierał pytania na temat (cyt.): wykształcenia pracowników PGM w Skawinie, wysokości nagród, wykazu pracowników oraz ich pensji…Za to odpowiedź, która nadeszła ze strony spółki 20 lipca 2018 r. była kompletnie oderwana od treści wniosku i nie zawierała jakiejkolwiek odpowiedzi merytorycznej na niego.

W skardze wskazaliśmy, że prezes spółki nie udzielił pełnej odpowiedzi na wniosek ani nie wydał decyzji odmawiającej dostępu do informacji publicznej do dnia złożenia skargi, stąd zaistniała konieczność złożenia jedynego środka prawnego chroniącego prawo do informacji i dostępnego ustawami, czyli skargę na bezczynność.

Na obecnym etapie procesowym nie składamy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej (przestępstwo nieudostępnienia informacji publicznej) i czekamy na wyznaczenie rozprawy sądowej.

Druga odpowiedź z PGM – już po skardze!

14 sierpnia 2018 r. wpłynęło do nas pismo z PGM Sp. z o.o. w Skawinie m.in. następującej treści:

Komentarz redakcyjny:

Z uzyskanej odpowiedzi (pisma prezesa spółki) wynika, że w spółce w sumie zatrudnionych jest 13 osób (wraz z prezesem). Nagrody za rok 2017 opiewają na kwotę ponad 142 tys. złotych, zatem przyjmując, iż taki stan zatrudnienia (13 osób) istniał również w roku ubegłym, średnia wysokość nagród na jednego pracownika rocznie (2017) wyniosła 10 946, 67 zł.

Ale wracając jeszcze do meritum, prezes spółki nie odpowiedział nam w pełni na pytania nr II, III, IV i VI: brak jest bowiem m.in. wskazania UZASADNIEŃ przyznanych nagród, nie ma podanego WYKSZTAŁCENIA czy PENSJI za czerwiec br. np. głównej księgowej, czy księgowej, a naszym zdaniem pełnią one funkcje publiczne w spółce (nie wspominając już o referentach, czy kierowniku ds. administracji budynków).

Zresztą pismo to z tymi szczątkowymi informacjami zostało przesłane do nas już po złożeniu skargi, zatem jest bezprzedmiotowe jeśli chodzi o uznanie bezczynności w odpowiedzi na wniosek, co jest bezprawne i zagrożone sankcją karną.

Wobec powyższego czekamy na rozprawę sadową i ewentualny wyrok, który wskaże dalsze kroki postępowania.

AKTUALIZACJA (23 października 2018 r.):

17 października 2018 r. odbyła się rozprawa sądowa przed WSA w Krakowie, gdzie:

Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Irla, Sędzia WSA Agnieszka Nawara-Dubiel i Sędzia WSA Mirosław Bator po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 17 października 2018 r. sprawy ze skargi {…}. na bezczynność PGM Sp. z o.o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I. zobowiązuje PGM Sp. z o.o. do wydania aktu albo dokonania czynności odnośnie pkt II-VI wniosku {…} o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt administracyjnych wraz z prawomocnym wyrokiem;

II. stwierdza, że PGM Sp. z o.o. dopuściło się bezczynności w sprawie rozpatrzenia pkt II-VI wniosku {…} o udostępnienie informacji publicznej;

III. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa;

IV. zasądza od PGM Sp. z o.o. na rzecz skarżącego {…} kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego;

V. oddala skargę w pozostałym zakresie.

Aktualnie wnioskodawca czeka też na sporządzenie uzasadnienia wyroku przez sąd (trwa to z reguły kilka tygodni).

Link do tego wyroku (II SAB/Kr 138/18 – Wyrok WSA w Krakowie) w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych – KLIKNIJ TUTAJ

AKTUALIZACJA (4 lutego 2019 r.):

Dnia 2 lutego 2019 r. wnioskodawca otrzymał drogą pocztową pismo Prezesa spółki wraz z informacją o wykonaniu wyroku.

Załącznikiem są dokumenty prezentujące nagrody, pensje i wykształcenie poszczególnych osób zatrudnionych w spółce, jednakże wiele z tych danych została zanonimizowana, według nas niesłusznie. Zawężono mianowicie krąg osób, co do których informacja winna była zostać udostępniona.

Poza tym dalej Prezes nie wykonał wniosku W CAŁOŚCI i przede wszystkim wyroku sądu. Brak jest wskazania uzasadnień przyznania niejednokrotnie wielotysięcznych nagród.

Oto te dokumenty:

W kwestii utajnienia imion i nazwisk osób, które mogą pełnić funkcje publiczną (mieć wpływ na wykonywanie zadań w sferze publicznej), uważamy, że takie osoby jak księgowy, specjalista ds. technicznych, czy referent ds. księgowości powinny być tutaj umieszczone z imienia i nazwiska i ujawnione.

Niestety tak się nie stało. Ale zależy to konkretnie od zakresu czynności pracowników, z którymi wnioskodawca nie miał możliwości się zapoznać, a o które może wystąpić w trybie dostępu do informacji publicznej.

Ponadto Prezes nie wykonał wyroku sądu – nie wskazał uzasadnień przyznanych nagród.

Sprawa w toku.

AKTUALIZACJA (17 lutego 2019 r.):

Początkiem lutego skierowano do PGM Sp. z o.o. w Skawinie drogą e-mail pismo wzywające m.in. do wykonania wyroku WSA w Krakowie w zakresie udostępnienia pełnej informacji zgodnie z wnioskiem. Następnie, dnia 15 lutego 2019 r., drogą pocztową skierowano wezwanie do wykonania wyroku (w tym podania nagród ze wskazanymi uzasadnieniami) oraz udostępnienia zakresu czynności wszystkich pracowników.

12 response to "Nagrody, pensje i wykształcenie pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Skawinie [AKTUALIZACJA]"

 1. Przez: Też księgowa Zamieszczono: 3 lutego 2019

  Wynagrodzenie w PGMie to porażka. Płaca to jeden z motywatorów do pracy, więc patrząc na ww tabele domniemam, że ludzie tam pracują bo jest super atmosfera :p

 2. Przez: Ona Zamieszczono: 3 lutego 2019

  To porównując z zarobkami w Urzędzie to w pgmie szału nie ma.. A otoczka przypisywana ‚na mieście’ sugerowała że kokosy zarabiają..

  • Przez: Redakcja Zamieszczono: 4 lutego 2019

   Dlatego ważna jest jawność płac przynajmniej w instytucjach publicznych, żeby nie było plotek, kłamstw, ogromnej nierówności, niesprawiedliwości.
   Problemem jest, gdy (jak tutaj) prezes spółki broni się rękoma i nogami przed jawnością, jakby coś ukrywał. Dopiero sąd (wyrok prawomocny) nakazał mu ujawnić szersze dane, ale i tak nie wykonał wyroku w całości, bo nie podał uzasadnień przyznanych nagród. To znaczy, że mamy to rozumieć, że w PGM przyznaje się nagrody za np. piękne oczy? Sprawa jest w toku. Wyrok musi zostać wykonany w całości.

 3. Przez: szept Zamieszczono: 31 sierpnia 2018

  P.Stanisławie
  to nie jest żaden hejt, tylko stwierdzenie pewnych faktów.No chyba ze mówienie prawdy w oczy jest hejtem bo teraz to jest taka moda, ze nie można nic powiedzieć – choćby to było widoczne gołym okiem bo zaraz „mowa nienawiści”.
  I proszę tak nie bronic pana S.- bo naprawdę nie ma o kogo kopii kruszyć,będzie czysto, posprzątane, chodniki wyplewione- nikt złego słowa nie powie – tylko trzeba sprzątać codziennie i dokładnie a nie raz na miesiąc wypuścić grupę tzw. wykluczonych- nie mających chęci ani pojęcia o sprzątaniu,wziąć kasę od gminy, pozatrudniać pracowników z pgm- by zejść z kosztów i szczycic sie jak to gmina odzyskuje długi. To jest zwykłe mydlenie oczu aby tylko w rachunkach się zgadzało, a że efektu nie ma to nie ich problem.
  Wiemy o zatrudnieniu w urzędzie synowej pewnego radnego, bo trudno to ukryć, ale proszę spojrzeć znowu o tym decyduje burmistrz – !! zresztą siostra pana S. też znalazła zatrudnienie w innej spółce gminnej, i co? nie można o tym mówić bo fala hejtu, tak?

 4. Przez: Stanisław Zamieszczono: 29 sierpnia 2018

  Panie Szept a Pan w jaki sposób dba o naszą Gminę? Każdy z nas ma szansę startować na radnego i zmienić coś w Gminie, czy Pan tak robi? Jeśli nie to zapraszam. Chciażby Pan „stanął” na głowie wszystkim nie dogodzi. Ile pracy wkładają Ci ludzie to tylko wiedzą osoby z ich otoczenia. Czynnik ludzki odpiedzialny jest za wszystkie prace wykonawcze. Jeśli on nawali, burzy się wszystko. To chyba normalne. Krytykować każdy potrafi. Mnie też wiele sytuacji się nie podoba. Z tego co wiem już wcześniej zadarzały się powołania na dane stanowiska. Proszę popatrzeć na poprzednie kadencje Burmistrzów. A czy słyszał Pan że niedawno stanowisko w Gminie otrzymała była pracownica która pracowała w PGMIE. Rodzina naszego kolejnego radnego. Ciężko to przeoczyć?
  Polityka to polityka. Miejsce znajdzie się dla każdego.
  Sam się zastanawiam czy nie startować w kolejnych wyborach?
  Nie wiem tylko czy poradzę sobie z hejtem, np. Pana.
  Do roboty w hejtem przed wyborami.
  Tylko może pasuje mieć odwagę i podpisać się aby nie być anonimowym.

 5. Przez: szept Zamieszczono: 29 sierpnia 2018

  Jeżeli burmistrz w konkursie określił warunki konkursu ( vide ogłoszenie na info Skawina) to oznacza że tylko kandydat który je spełnił może być powołany na stanowisko prezesa.
  Inaczej to jest tylko pic na wodę, po to by innych zniechęcić do startowania a swojego wybrać. To jest zwyczajnie nieuczciwe. Jeśli chcieli powołać na stanowisko prezesa PGM Pana S. to trzeba było takie warunki konkursu dostosować żeby je spełniał. No.. ale wówczas pewnie by było więcej chętnych i jak by wytłumaczono ten a nie inny wybór.A tak po cichutko wszystko przeszło.
  A co do zmian to chyba na gorsze. Skawina nigdy nie była tak brudna, zarośnięta trawskiem jak obecnie – proszę spojrzeć na chodniki osiedlowe które sprząta PGM!!

 6. Przez: Piotr Zamieszczono: 28 sierpnia 2018

  Zazdrość Polaków nie zna granic- duma narodowa . Najwięksi szczekacze maja problemy w swoim życiu i muszą upuścić emocje na forum. Cóż za problem kształcić się i pełnić funkcje publiczną? Czepiajcie się wszystkich: Burmistrzów, Radnych, Prezesów, pracowników gminnych i Wojewody a sami siedźcie i nic nie róbcie. Zmian dalej jak w Skawinie nie widzicie tak nie zobaczycie chociażby cała ze złota była.

 7. Przez: M. Zamieszczono: 28 sierpnia 2018

  Prezes to syn byłego radnego Z.Samborskiego, który załatwił mu pracę. Prawdą jest, że jego syn nigdy nie pracował w zarządzaniu nieruchomościami, nie miał żadnej wiedzy i doświadczenia w momencie obejmowania funkcji. Zainteresowanych odsyłam to materiałów wideo z sesji Rady Miejskiej, gdy odpowiadał na pytania radnych i, łagodnie mówiąc, skompromitował sie tak bardzo, że wszyscy, którzy go na funkcję prezesa zatwierdzili ( np. Rzepisko ) płonęli ze wstydu. Ale, że chłop od nich z układu to go zostawili.

 8. Przez: szept Zamieszczono: 27 sierpnia 2018

  Władza sie miga, odmawia, zwleka z odpowiedzią, wszystko na zmęczenie materiału, a nuż ludzie się zniechęcą. Dlatego tak ważne i potrzebne jest to co robi infoskawina.
  A propos wątku konkursu na prezesa PGM tajemnicą poliszynela jest fakt, że obecny prezes nigdy nie pracował w zarządzaniu nieruchomościami, nie miał żadnego doświadczenia nie tylko w zarządzaniu wspólnot ale przede wszystkim zasobami komunalnymi co powinno go dyskwalifikować w oczach naszej władzy..

 9. Przez: szept Zamieszczono: 26 sierpnia 2018

  warto sprawdzic czy pan Samborski spelnil warunki konkursu okreslone przez burmistrza,mozna sie zdziwic,ale nikt nie patrzyl ma rece,nikt nie sprawdzal

  • Przez: Redakcja Zamieszczono: 27 sierpnia 2018

   I właśnie to najlepiej by było, gdyby każdy obywatel mógł sprawdzać w jaki sposób władze pełnią swoją funkcję.
   PS. Prosimy o kontakt na maila.
   Pozdrawiamy!
   Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *