Nagrody, premie, pensje i wykształcenie pracowników spółki Trasa Łagiewnicka S.A.

19 lipca 2018 r. skierowany został drogą elektroniczną do Trasy Łagiewnickiej Spółka Akcyjna wniosek o udostępnienie informacji publicznej. We wniosku tym poproszono spółkę o przekazanie danych na temat wykazu pracowników, przyznanych im nagród / premii (wraz z uzasadnieniem) od początku istnienia spółki, a także informację na temat wysokości wynagrodzenia brutto (lipiec 2018 r.) oraz poziomu wykształcenia poszczególnych pracowników. Odpowiedź nadeszła 2 sierpnia a jej treść (podobnie jak samego wniosku o informację publiczną) prezentujemy Państwu poniżej. Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że spółka nie odpowiedziała w pełni na złożony wniosek. Na przykład nie podano uzasadnień przyznanych nagród i premii czy też wykształcenia osób mogących pełnić funkcję publiczną w spółce.

Treść wniosku z 19 lipca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej:

Szanowni Państwo

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji na ten adres e-mail w zakresie:
 
I. wysokość (kwoty) sumarycznie nagród i premii wypłaconych wszystkim pracownikom spółki Trasa Łagiewnicka S.A. (dalej: TŁ) w okresie od początku jej istnienia do dnia merytorycznej odpowiedzi na ten wniosek, spełniającej w pełni powyższe żądanie Wnioskodawcy (w ujęciu rocznym)

II. zestawienie pracowników (imiona i nazwiska/stanowisko) TŁ pełniących funkcje publiczne (czyli nie pełniących funkcji usługowych, technicznych, jak np. konserwator, kierowca, osoby sprzątające, itp.) z podziałem na komórki organizacyjne oraz kwotą nagród przyznanych od początku istnienia spółki do dnia odpowiedzi na wniosek (w ujęciu każdorocznym) wraz z uzasadnieniem ich przyznania.

III. wynagrodzenia brutto za miesiąc lipiec 2018 r. każdego z pracowników TŁ pełniących funkcje publiczne (czyli nie pełniących funkcji usługowych, technicznych, jak np. konserwator, kierowca, osoby sprzątające, itp.) z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego i przyporządkowanej kwoty brutto tegoż wynagrodzenia (ze wszystkimi dodatkami, w rozbiciu na nie: specjalne/funkcyjne/stażowe, itp.),

IV. zestawienie pracowników TŁ pełniących funkcje publiczne (imiona i nazwiska/stanowisko) z podziałem na komórki organizacyjne wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły (+ specjalność, + ewentualnie nazwa kierunku ukończonych studiów podyplomowych – jeśli dotyczy) tego pracownika, wedle przykładowego, rekomendowanego przeze mnie wzoru:

1) Komórka A – Pracownik X Y – kierunek: prawo (Uniwersytet Warszawski) – studia podyplomowe: budownictwo (Politechnika …)
2) Komórka A – Pracownik Z W – kierunek: filologia polska (Uniwersytet …)
3) Komórka B – Pracownik T R – kierunek: informatyka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
4) Stanowisko ds. …. – Pracownik U D – kierunek: finanse i rachunkowość – specjalność: rachunkowość, itd.
 
V. zestawienie osób nie pełniących funkcji publicznych pracujących w TŁ wraz ze wskazaniem stanowiska pracy oraz komórki, w której dany pracownik pracuje (bez imion i nazwisk).

VI. zestawienie pracowników (bez imion i nazwisk) TŁ nie pełniących funkcji publicznych (czyli pełniących funkcje usługowe, techniczne, jak np. konserwator, kierowca, osoby sprzątające, itp.) z podziałem na komórki organizacyjne oraz kwotą nagród przyznanych od początku istnienia spółki do dnia odpowiedzi na wniosek (w ujęciu każdorocznym) wraz z uzasadnieniem ich przyznania.

Powyższy wniosek nie dotyczy informacji przetworzonej, a prostej, gdyż dane te dotyczą podstawowych kwestii organizacyjnych lub wydatkowania środków publicznych (gospodarka finansami publicznymi jest jawna) i są do wyciągnięcia w zasadzie „od ręki” z segregatorów, czy programów/aplikacji (w tym księgowych/kadrowych/finansowych), a także chociażby z wykazu pracowników, który zapewne w TŁ funkcjonuje i jest dostępny, ewentualnie również z tabliczek umiejscowionych przy drzwiach do pokojów pracowników.

Informacja na powyższe powinna być aktualna na dzień udzielenia pełnej MERYTORYCZNEJ odpowiedzi na ten wniosek, wliczając w to ewentualną dalszą korespondencję.

Odpowiedź na wniosek przesłana 2 sierpnia 2018 r. brzmi następująco:

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na poniższego maila, przekazuje  następujące  informacje;

Ad.I

Sumaryczne  roczne kwoty wypłaconych nagród i premii  pracownikom w Spółce Trasa Łagiewnicka S.A. w okresie od początku Jej istnienia w ujęciu rocznym:

nagrody 2016 r.                                              13.000,00 zł
nagrody 2017 r.                                               25.000,00 zł
nagrody 2018 r.                                               55.077,74 zł
premie 2016 r.                                                    BRAK
premie 2017 r.                                                141.528,40 zł
premie w okresie 01.2018-06.2018r.       90.627,11zł;

Ad. II i Ad. IV

W Spółce nie ma pracowników „pełniących funkcję publiczną”.

Ad. II i Ad. III

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=84435&metka=1  –   link pod którym podane są informacje dotyczące wynagrodzeń w Spółce;

Ad. V

Zgodnie ze Schematem  organizacyjny Spółki;

Dyrektor Finansowy – 1 osoba

Dział Księgowości – 1 osoba

Dział Administracyjny – 1 osoba

Stanowisko Kancelaryjno – Organizacyjne – 1 osoba

Stanowisko ds. Kadr i Płac – 1 osoba

Dział Obsługi Prawnej – 3 osoby w tym 2 radców prawnych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – 1 osoba

Zastępca Inżyniera Kontraktu – 1 osoba

Branżowi Inspektorzy Nadzoru – 2 osoby

Stanowisko ds. administracyjnych – 1 osoba

Stanowisko ds. rozliczenia – 1 osoba;

Ad.VI

Dane podane w pkt I;
W Spółce  zgodnie ze Schematem organizacyjnym nie występują stanowiska – konserwator,  kierowca, osoba  sprzątająca itp.

Pozdrawiam

Monika Tarnawska – Bednarczuk

Sekretariat

Telefon: +48 (12) 357 80 00
E-mail: sekretariat@trasalagiewnicka.krakow.pl 

=======

Komentarz redakcyjny:

Na pierwszy rzut oka dość oględna odpowiedź. Naszym zdaniem w powyższym przypadku spółka znacząco zawęziła krąg osób pełniących funkcje publiczne. Przytoczyć tu można chociażby wyroki NSA (sygn. akt I OSK 1530/14) czy Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 17/05). NSA wyraźnie wskazuje na szerokie zastosowanie pojęcia osoby pełniącej funkcję publiczną: „Użyte w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej pojęcie „osoby pełniącej funkcję publiczną” obejmuje każdą osobę, która ma wpływ na kształtowanie spraw publicznych w rozumieniu art. 1 ust. 1 tej ustawy, tj. na sferę publiczną.”, oraz: „Taka wykładnia odpowiada intencjom twórców u.d.i.p. oraz najpełniej urzeczywistnia dyrektywę konstytucyjną wynikającą z art. 61 ust. 1 ustawy zasadniczej, nie uchybiając art. 51 ust. 1 i art. 47 Konstytucji RP, a zatem znajduje dodatkową podstawę w wykładni prokonstytucyjnej. Godzi się bowiem zauważyć, że ograniczenie dostępności informacji publicznej jest wyjątkiem od zasady (por. ust. 1 i 3 art. 61 Konstytucji RP), a zatem w myśl reguły exceptiones non sunt extendendae ewentualne wątpliwości w tej mierze należało przesądzać na rzecz zasady jawności (zasadę tę potwierdza wyrok NSA z dnia 18 marca 2015 r., I OSK 951/14).”

Zgodnie bowiem z treścią informacji zawartych na stronie poświęconej budowie Trasy Łagiewnickiej w Krakowie (http://www.trasalagiewnicka.krakow.pl/):

Spółka Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna została powołana Uchwałą Nr XXXVII/625/16 z dnia 17 lutego 2016 roku.

Jedynym celem Spółki jest realizacja projektu polegającego na:

Przygotowaniu oraz realizacji we własnym imieniu przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę Trasy Łagiewnickiej;
Utrzymaniu wybudowanej infrastruktury w odpowiednim stanie technicznym, obejmującym również jej odtworzenie w okresie do dnia 31.12.2042 roku
W ramach wykonania zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków obejmujących budowę gminnych dróg i ulic (w tym infrastruktury tramwajowej), mostów i placów oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Realizacja projektu polegać będzie w szczególności na:
Pełnieniu funkcji inwestora w zakresie Trasy Łagiewnickiej;
Opracowywaniu projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich w zakresie Trasy Łagiewnickiej wraz z infrastrukturą tramwajową;
Opracowaniu i złożeniu do Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w zakresie infrastruktury transportowej, którą jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosku o dofinansowanie dla komponentu obejmującego budowę linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej;
Realizacji i rozliczeniu komponentu obejmującego budowę linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej we współpracy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych – Instytucją Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, zgodnie z przepisami i wytycznymi instytucji zarządzającej i pośredniczącej dla Programu
Utrzymaniu nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, infrastruktury tramwajowej, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą w zakresie Trasy Łagiewnickiej
Szczegółowy sposób wykonania powierzonego Spółce projektu w ramach zadań własnych gminnych w tym zakres obowiązków i wynagrodzenie Spółki określi umowa wykonawcza zawarta pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Spółką.
Gmina Miejska Kraków wniosła kapitał zakładowy Spółki w wysokości 1.700.000 PLN (słownie złotych: jeden milion siedemset tysięcy 00/100) w postaci wkładu pieniężnego.

WŁADZE SPÓŁKI:
WALNE ZGROMADZENIE
Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Prezydent Miasta Krakowa
  
RADA NADZORCZA:
Jerzy Hausner
Stanisław Owsiak
Paweł Jamorski
 
ZARZĄD SPÓŁKI TRASA ŁAGIEWNICKA S.A.
Mariusz Piątkowski – prezes zarządu
Marcin Korusiewicz – wiceprezes zarządu
Krzysztof Migdał – członek zarząd

DANE REJESTROWE:
Nazwa: Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna
Adres: ul. Zbrojarzy 34 Kraków, kod: 30-412
Oznaczenie Rejestru Sądowego: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000609970
Numer PKD: 41 10 Z, 68 32 Z
Numer Regon: 364059830
Numer Nip: 6793125336
Kapitał zakładowy: 1.700.000,00 zł
Kapitał wpłacony: 1.700.000,00 z

DZIAŁANIA:
Spółka realizuje powierzone zadania własne Gminy z zakresu użyteczności publicznej polegające na:
przygotowaniu oraz realizacji we własnym imieniu przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę Trasy Łagiewnickiej,
utrzymaniu wybudowanej infrastruktury, o której mowa w pkt.a), w odpowiednim stanie technicznym, obejmującym również jej odtworzenie, w okresie do dnia 31 grudnia 2042r. obejmujące budowę gminnych dróg i ulic ( w tym infrastruktury tramwajowej), mostów i placów oraz utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Czy Wnioskodawca będzie o swoje prawo do informacji walczył w sądzie administracyjnym? Czas pokaże.

AKTUALIZACJA (18 sierpnia 2018 r.):

O sprawie nagród i premii w spółce Trasa Łagiewnicka S.A. napisały m.in. dzienniki Dziennik Polski oraz Gazeta Krakowska:

http://www.gazetakrakowska.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-regionu/a/krakow-trasa-lagiewnicka-ledwo-co-ruszyla-ale-premie-juz-sa-kontrowersje-takze-zdjecia,13417145/

http://www.dziennikpolski24.pl/region/wiadomosci-krakow/a/krakow-trasa-lagiewnicka-ledwo-co-ruszyla-ale-premie-juz-sa-kontrowersje-takze-zdjecia,13417145/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *