Nagrody przyznane kierownikom w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie w latach 2015-2017

Jeden z obywateli zapytał ostatnio Burmistrza Miasta i Gminy w Skawinie o wysokość nagród i premii przyznanych kierownikom/pełnomocnikom (w tym p.o.) od 1 stycznia 2015 roku do końca 2017 r. Informację publiczną w końcu uzyskał, jednakże musiał w tej sprawie odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, bo Burmistrz wydał decyzję odmowną. Nie wliczając w to sprawy o bezczynność przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie. W końcu włodarz udostępnił wnioskodawcy przedmiotowe dane, jednakże z oporem. Ze szczegółami sprawy oraz odpowiedzią na wniosek możecie się Państwo zapoznać poniżej.

I. Z informacji przekazanych nam przez tego Czytelnika, wniosek został złożony do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie 13 listopada 2017 r. a jego treść była następująca:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września, 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o ;

1. Podanie wysokości przyznanych nagród i premii wypłaconych każdemu (w tym p.o.) z kierowników/pełnomocników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie od 1 stycznia 2015 roku do dnia odpowiedzi na ten wniosek, spełniającej w pełni powyższe żądanie Wnioskodawcy w ujęciu rocznym (2015, 2016, 2017), w rozbiciu na poszczególne komórki organizacyjne (osoby).

W ujęciu tym proszę o wskazanie imienia i nazwiska, komórki organizacyjnej oraz wysokości przyznanych nagród/premii w rozbiciu na te trzy lata.

Informację proszę przekazać bez zbędnej zwłoki na w/w adres e-mail.

II. W związku z brakiem odpowiedzi na wniosek, obywatel ten złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pawła Kolasę.

Jak nas poinformował, w treści samej skargi zarzucił burmistrzowi naruszenie przepisów:
• art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP,
• art. 1 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej poprzez nieudostępnienie informacji publicznej zgodnie z wnioskiem w określonym terminie.

Jednocześnie wniósł w skardze o:
1. zobowiązanie strony przeciwnej do dokonania czynności w zakresie udostępnienia informacji publicznych zgodnie z moim wnioskiem z dnia 13 listopada 2017 r.,
2. zasądzenie grzywny dla Burmistrza według norm przepisanych,
3. zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

III. Burmistrz wydał decyzję odmowną datowaną na 8 grudnia 2017 r. Przesłał ją Wnioskodawcy e-mailem. W tym samym dniu nadał też egzemplarz wersji papierowej. W połowie grudnia 2017 roku Wnioskodawca otrzymał decyzję odmowną burmistrza. Skany decyzji znajdują się poniżej.

Strona 1, Strona 2, Strona 3, Strona 4, Strona 5, Strona 6.

IV. W grudniu 2017 r. Wnioskodawca nie zgadzając się z tezami zawartymi w decyzji burmistrza, skierował do SKO w Krakowie odwołanie od tej decyzji.

Powyższej decyzji burmistrza zarzucił naruszenie:
1. Art. 61. Ust. 1 i 2 Konstytucji RP poprzez nieudostępnienie informacji publicznej w zakresie działalności organu władzy publicznej
2. Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 61. Ust. 1 i 2 Konstytucji RP poprzez nieudostępnienie informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, które mają związek z pełnieniem funkcji.
3. Art. 7, art. 8 oraz art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poprzez nie rozpatrzenie całości materiału dowodowego.

Wskazując na powyższe, Wnioskodawca wniósł o:
1) uchylenie przedmiotowej Decyzji w całości,
1) zobowiązanie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pawła Kolasy do podjęcia działań zgodnych z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

a także szczegółowo uzasadnił swoje stanowisko, opierając się na wyrokach sądów administracyjnych.

V. SKO w Krakowie wydało decyzję (19 stycznia 2018 r.), na mocy której uchyliło decyzję burmistrza, a także nakazało ponownie rozpatrzyć sprawę (wniosek).

Strona 1, Strona 2, Strona 3, Strona 4, Strona 5, Strona 6, Strona 7.

VI. Burmistrz w końcu podzielił się informacją z Wnioskodawcą – udostępnił informacje publiczne, o które był proszony prawie 3 miesiące wcześniej!

Ale … czy wszystkie?

Przede wszystkim należy na wstępie zaznaczyć, że zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, burmistrz nie może otrzymywać nagród (dlatego powyżej ma wpisane same zera).

Nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej mogą otrzymać tylko pracownicy samorządowi zatrudnieni na podstawie umowy o pracę albo powołania (jak skarbnik czy zastępcy burmistrza). Wójt/burmistrz/prezydent miasta jest zatrudniony z wyboru, w związku z czym nie można mu przyznać takiego świadczenia.

Spójrzmy jednak do BIPu, Regulaminu Organizacyjnego oraz listy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.

Ostatni dostępny (aktualny) Regulamin Organizacyjny UMiG w Skawinie został wprowadzony Zarządzeniem Nr 175.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 7 września 2016 r. i wszedł w życie z dniem podpisania.

W § 2 Regulaminu Organizacyjnego wskazano słowniczek, i tak:

Ilekroć w Regulaminie Organizacyjnym jest mowa o:

 • Komórce organizacyjnej Urzędu – rozumie się przez to wewnętrzną komórkę organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, w tym również samodzielne stanowiska

Z kolei § 17 stanowi, że:

 1. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu odpowiadają za realizację zadań kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych przed Burmistrzem lub osobą upoważnioną przez Burmistrza.
 1. Do zadań kierowników komórek organizacyjnych Urzędu należą w szczególności:

1)    kierowanie działalnością wydziału/biura zgodnie z wytycznymi Burmistrza, jego Zastępców, Sekretarza i Skarbnika, a w sprawach zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z wytycznymi Wojewody,

W Rozdziale III (Struktura Organizacyjna) w § 8 zaznaczono, że:

 1. W urzędzie tworzy się następujące komórki organizacyjne:

1) wydziały;

2) biura jako komórki organizacyjne na prawach wydziału;

3) referaty/centra;

4) samodzielne stanowiska pracy.

A dalej (w § 19-23 Regulaminu Organizacyjnego) wyszczególniono które komórki organizacyjne podlegają odpowiednio burmistrzowi, zastępcom burmistrza, sekretarzowi i skarbnikowi.

I wymieniono listę komórek organizacyjnych z symbolami: wydziałów, biur, samodzielnych stanowisk, itp.:

Burmistrzowi [B] podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Urzędu:

1) Wydział Edukacji i Zdrowia – EZ

2) Straż Miejska – SM

3) Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – BZK

4) Pełnomocnik Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych – PN

5) Biuro ds. Kadr i Płac – KP

6) Biuro Obsługi Prawnej – BOP

7) Audytor Wewnętrzny – AW

8) Administrator Bezpieczeństwa Informacji – ABI

9) Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii – PA

Pierwszemu Zastępcy Burmistrza [PZB] podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Urzędu:

1) Wydział Gospodarki Komunalnej – GK

2) Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska – ROŚ

3) Wydział Inwestycji – IN

4) Wydział Mienia i Geodezji – MG

Drugiemu Zastępcy Burmistrza [DZB] podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Urzędu:

 1. Wydział Rozwoju i Strategii – RS
  a) Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – CWP
 2. Wydział Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury – PWSK
  a)Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – COP
 3. Biuro Zamówień Publicznych – ZP
 4. Wydział Gospodarki Przestrzenne – GP

Sekretarzowi [SK] podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Urzędu:

 1. Wydział Organizacyjny – OR
 2. Biuro Rady Miejskiej – BRM
 3. Wydział Spraw Obywatelskich – SO
 4. Urząd Stanu Cywilnego – USC
 5. Biuro ds. Rodziny – BRO
  a) Centrum Wspierania Rodziny – CWR

Skarbnikowi [SF] podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Urzędu:

1) Wydział Finansowy – FN

 1. Referat Podatków i Opłat – FD
 2. Referat Budżetu – FB

Dla porządku przywołać należy jeszcze § 24, w którym widnieje, że:

 1. Na czele wydziałów i biur stoją kierownicy. w wydziałach mogą być zatrudnieni zastępcy kierowników.
 2. Na czele referatów/centrów mogą stać koordynatorzy.
 3. Na czele Straży Miejskiej stoi Komendant.
 4. W przypadku nie powołania kierownika Wydziału Rozwoju i Strategii funkcję tę pełni Drugi Zastępca Burmistrza.
 5. Funkcję Kierownika Biura ds. Rodziny pełni Sekretarz.
 6. W przypadku nie powołania kierownika Biura ds. Kadr i Płac funkcję tę pełni Sekretarz.
 7. W przypadku nie powołania koordynatorów centrów/referatów ich pracą kierują właściwi kierownicy wydziałów/biur.

Biorąc pod uwagę udostępnione Czytelnikowi dane za ostatni rok 2017 (gdyż to był pierwszy rok, od którego obowiązywał już w całości nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu), widać wyraźnie, że Urząd Miasta i Gminy Skawina mógł ograniczyć się z informacjami o kierownikach komórek organizacyjnych/pełnomocnikach (w tym p.o.).

Otóż jak spojrzymy do BIP oraz struktury organizacyjnej i sekcji „Wydziały” to zobaczymy, przykładowo:

Elżbieta Klaja – Kierownik Wydziału (Finansowego / Referat Budżetu)brak w powyższym zestawieniu o nagrodach z roku 2017

Teresa Klęk – Kierownik Wydziału Organizacyjnego – brak w powyższym zestawieniu o nagrodach z roku 2017

Katarzyna Nowak – Kierownik Biura Rady Miejskiej – brak w powyższym zestawieniu o nagrodach z roku 2017

Elżbieta Mueck – Kierownik Biura Zamówień Publicznych – brak w powyższym zestawieniu o nagrodach z roku 2017

Tomasz Stawowy – Kierownik Wydziału Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury – brak w powyższym zestawieniu o nagrodach z roku 2017

Wiesława Putaj – Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – brak w powyższym zestawieniu o nagrodach z roku 2017

Barbara Sobaszek – Kierownik Wydziału Inwestycji – brak w powyższym zestawieniu o nagrodach z roku 2017

Małgorzata Kopeć – Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii – brak w powyższym zestawieniu o nagrodach z roku 2017

Karol Łuczak – Komendant Straży Miejskiej – brak w powyższym zestawieniu o nagrodach z roku 2017

Nie wspominamy już o latach wcześniejszych, bo te osoby mogły, ale nie musiały być kierownikami / pełnomocnikami tych komórek organizacyjnych a jednocześnie obowiązywał inny Regulamin Organizacyjny. Stąd też skupiliśmy się tylko na poprzednim roku 2017. Zwłaszcza, że w BIP nie odnotowaliśmy na ten właśnie rok jakichś w powyższym względzie zmian (historia zmian).

Zatem pytanie brzmi, dlaczego informacje o powyższych osobach spełniających kryteria wniosku o udostępnienie informacji publicznej (przynajmniej te osoby) zostały pominięte w udostępnionym obywatelowi zestawieniu?

Czy tak ma właśnie wyglądać jawność i transparentność podejmowanych decyzji przez władze w gminie Skawina? Zero reakcji na wniosek, a potem stawianie „oporu” przed udostępnieniem informacji na temat kwot nagród kierownictwa Urzędu?

W wyniku skargi Obywatela na bezczynność burmistrza złożonej do WSA (wniosek – jak wskazał burmistrz w odpowiedzi na skargę – został przeniesiony do archiwum przez pracownika dziennika podawczego, cyt.: „Organ wyjaśnił, że e-mail przesłany przez skarżącego został omyłkowo przeniesiony do folderu archiwum przez pracownika dziennika podawczego urzędu. Na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu wpływa dziennie od 100 do 120 spraw, co może tłumaczyć tę omyłkę”), burmistrz zdążył jeszcze w ten sam dzień (!) wydać decyzję odmowną i przesłać ją Obywatelowi na maila… Czy jego celem było uniknięcie kolejnego wyroku w sprawie jawności? Tyle tylko, że wydanie decyzji odmownej w prostej, wydaje się, sprawie dotyczącej jawności nagród kierownictwa komórek organizacyjnych Urzędu, to ucieczka od ujawnienia informacji publicznych.

Jednakże SKO w Krakowie w swoim rozstrzygnięciu nie pozostawiającym złudzeń przymusiło burmistrza do ujawnienia informacji, które się należą przecież każdemu.

Burmistrz ujawnił co prawda informacje, ale jak wyżej wykazaliśmy, wydają się one niepełne…

Według nas cała ta historia pokazuje, że jest to niegodne zachowanie, zwłaszcza, że opłacani za znaczne pieniądze radcy prawni w Urzędzie (w 2018 roku umowa z nimi opiewa na ponad 150 tysięcy złotych, w roku 2017 ich usługi kosztowały nas, podatników, ponad 120 tysięcy złotych…) nie podpowiedzieli burmistrzowi, że istnieje w tej kwestii ugruntowane już orzecznictwo SKO i sądowe (jawność nagród nie dotyczy przecież tylko burmistrza / zastępców burmistrza czy skarbnika!) i nie doradzili burmistrzowi, żeby ujawnił od razu te dane. Wybrał więc drogę postępowania sądowego, odwoływań do SKO, angażując niepotrzebnie i w szerokim zakresie administrację państwową, przy okazji narażając na szwank standardy, jakie pod względem jawności z mozołem udało się wypracować dzięki pracy redakcji portalu (jawne rejestry umów, jawne protokoły z komisji radnych, pełniejsze informacje dotyczące naborów na stanowiska, jawny wykaz pracowników z numerami telefonów i mailami, jawny wykaz postępowań sądowych prowadzonych przez Gminę, itd.)

Czemu miałoby bowiem służyć uchylanie się od terminowej odpowiedzi urzędu na złożony przez obywatela wniosek? Czy urzędu w Skawinie nie obowiązuje prawo, które respektują inne gminy, do których płyną wnioski o dostęp do informacji publicznej w podobnych i innych sprawach? Czy w innych sprawach urząd też się tak myli?

Poniżej skan pierwszej strony wyroku jaki zapadł przed WSA w Krakowie odnośnie tej sprawy:

SENTENCJA

Dnia 7 lutego 2018r, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Łoboz Sędziowie: Sędzia WSA Magdalena Froncisz Sędzia WSA Krystyna Daniel (spr.) po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 7 lutego 2018r. sprawy ze skargi J. K. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy S. w udostępnieniu informacji publicznej na wniosek z dnia 13 listopada 2017r. L stwierdza, że Burmistrza Miasta i Gminy S. dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku, a bezczynność ta nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; II. umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy S. do wydania aktu lub dokonania czynności; III. zasądza od Burmistrza Miasta i Gminy S. na rzecz skarżącego J. K. kwotę […]zł (słownie: sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Pełny wyrok z uzasadnieniem sądu (sygn. akt II SAB/Kr 261/17, nieprawomocny) można przeczytać na stronie online Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

Tak już na marginesie, obywatel w swoim wniosku nie zapytał burmistrza o dodatkową ważną rzecz, jaką są uzasadnienia tych nagród.

Nagrody to nic złego, wręcz przeciwnie, byle były faktycznie uzasadnione i przyznawane za faktyczne zasługi i jakość pracy.

Zgodnie bowiem z ustawą o pracownikach samorządowych: Art. 36. ust. 6. Pracownikowi samorządowemu, (…), za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej można przyznać nagrodę.

Dziękujemy obywatelowi, że zechciał się podzielić z nami swoimi działaniami na rzecz jawności w gminie Skawina. Liczymy, że w przyszłości łatwiej będzie obywatelom uzyskiwac informacje dotyczące kwestii finansowych Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.

3 response to "Nagrody przyznane kierownikom w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie w latach 2015-2017"

 1. Przez: bip Zamieszczono: 21 marca 2018

  Jest inaczej z jawnością niż do tej pory było przez wiele dekad, to może drażnić. Podziwiam upór Wotchdogów w dążeniu do celu. To faktycznie eksperci z różnych dziedzin. Dzięki nim coraz więcej ludzi wie, że ma prawo pytać urzędy, te zaś wiedzą, że muszą odpowiadać. https://siecobywatelska.pl/

 2. Przez: Rzepnik78 Zamieszczono: 21 marca 2018

  chyba najlepszy portal w miesccie. tych rzeczy nikt inny nie opisuje czytam ten portal od 3 lat i duzo sie dowiaduje.zobaczymy co przed wyborami bedzie. A moze byc goraco

 3. Przez: Skawiniak Zamieszczono: 21 marca 2018

  No to życiowa misja redaktora Halata w końcu została wypełniona, gratulacje

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *