[Obwodnica Skawiny] Cztery firmy złożyły oferty w przetargu na przebudowę skrzyżowania obwodnicy Skawiny i ul. Krakowskiej w Skawinie

GDDKiA_Obwodnica skawiny2016aGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie poinformowała o czterech złożonych ofertach firm w przetargu na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Przebudowa skrzyżowania obwodnicy Skawiny oraz drogi krajowej nr 44 (ul. Krakowska) w Skawinie”. Przedmiot zamówienia ma zostać zakończony w terminie do 17 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy (koniec 2018/początek 2019 r.). Termin pożądany to 15 miesięcy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Zamówienie obejmuje:
– opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w Programie funkcjonalno – użytkowym (PFU) wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji,
– uzyskanie wymaganych prawem decyzji, niezbędnych do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą Umową,
– wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 90 %
Termin realizacji (T) – 10 %

Termin składania ofert zakończył się 21 lipca 2016 r. o godzinie 11:30.

W ramach postępowania złożone zostały następujące oferty (niestety dokumentacja nieprzeszukiwalna cyfrowo!):

GDDKiA_Obwodnica skawiny2016b

Wyciąg z dokumentacji przetargowej (SIWZ):

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej i realizacji zadania pn.: Przebudowa istniejącego skrzyżowania I odcinka obwodnicy na z DK 44 na skrzyżowanie typu rondo oraz uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgód administracyjnych i uzgodnień na podstawie wymagań zawartych w przedmiotowym Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU), obowiązującego prawa oraz Zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego, powiat: krakowski, teren miast: Kraków, Skawina i stanowi początek I odcinka wybudowanej obwodnicy Skawiny.

Celem inwestycji jest odciążenie centrum Skawiny od nadmiernego ruchu pojazdów, zwłaszcza ciężkich. Równolegle do przedmiotowego zadania prowadzone są prace związane z budową IV i V odcinka obwodnicy, która połączy dwa wyloty z miasta: w kierunku Krakowa i w kierunku Oświęcimia. Dzięki wybudowaniu obwodnicy ruch tranzytowy zostanie przeniesiony na obrzeża miasta. Realizacja inwestycji umożliwi ponadto:

− poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu na sieci dróg w miejscowościach sąsiadujących z inwestycją takich jak Skawina, Borek Szlachecki, Rzozów;

− uzyskanie drogi o standardzie technicznym dostosowanym do aktualnych wymogów wynikających z zakresu obciążeń i natężenia ruchu drogowego;

− zapewnienie użytkownikom odpowiedniego komfortu podróży i warunków bezpieczeństwa ruchu poprzez zwiększenie przepustowości, swobody ruchu oraz skrócenie czasu przejazdu, a także zmniejszenie kosztów przejazdu kierowców;

GDDKiA_Obwodnica skawiny2016

GDDKiA_Obwodnica skawiny2016a

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w PFU, Wykonawca w ramach kwoty umownej wykona:

1) inwentaryzację stanu „0” w zakresie istniejących dróg w sąsiedztwie planowanej inwestycji oraz w zakresie zabudowań zlokalizowanych w sąsiedztwie inwestycji, na które może oddziaływać inwestycja, szczegółowy zakres inwentaryzacji określi Wykonawca,

2) dokumentację projektową oraz uzyska wszystkie wymagane prawem uzgodnienia, pozwolenia, decyzje i zgody administracyjne.

3) projekt stałej organizacji ruchu z uwzględnieniem nowych rozwiązań projektowych i zmiany w zagospodarowaniu terenów przyległych, a także uzyskanie zatwierdzenia projektu, projekt musi uwzględniać wszelkie zmiany w oznakowaniu kierunkowym wynikające z oddania inwestycji do użytkowania,

4) uzyska warunki przebudowy kolidującej z zadaniem infrastruktury technicznej,

5) niezbędną dokumentację do przebudowy infrastruktury, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek kolizji (tych ujawnionych i zidentyfikowanych w dokumentacji projektowej i w trakcie budowy),

6) wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie odpowiedniej stateczności przebudowę skrzyżowania ul. Krakowskiej (DK44) i obwodnicy Skawiny

7) przebudowę istniejącej ul. Krakowskiej w niezbędnym zakresie

8) przebudowę odcinka istniejącej obwodnicy Skawiny w niezbędnym zakresie

9) przebudowę i zabezpieczenie kolidującej infrastruktury technicznej w zakresie sieci energetycznej, sieci teletechnicznej, sieci gazowej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,

10) budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego,

11) budowę ciągów pieszych,

12) organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;

13) oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,

14) wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz w okresie usuwania wad,

15) przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu przed rozpoczęciem budowy, 8

16) wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,

17) wszelkie roboty związane z przebudową i rozbiórkami,

18) zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,

19) wycinkę istniejącej zieleni,

20) zagospodarowanie terenu zielenią,

21) wszelkie inne roboty i opracowania, jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia

22) Uzyska pozwolenie na użytkowanie, jeśli będzie taka konieczność.

 

Źródło:
GDDKiA.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *